Luz de Maria, Nobyembre 14, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 14, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Aking minamahal na Bayan, pinagpapala Ko kayo ng Aking Pag-ibig.

Mga minamahal kong anak:

SAKOP NG AKING PAG-IBIG ANG LAHAT NG SANGTAO…

Ang lahat ng Aking mga anak ay sakop ng Aking Pag-ibig, at dahil sa pag-ibig, pinapayagan Ko ang bawat isa sa inyo na magkaroon ng access sa Aking Pag-ibig o tanggihan ito ayon sa inyong malayang kalooban. Kaya nga may mga taong tinatanggap ang Aking Pag-ibig at ang iba naman ay hindi tinatanggap ang Aking Pag-ibig; gayunpaman, hinahanap Ko sila sa lahat ng dako upang sila ay magbalik-loob sa Akin.

Ang sangkatauhan ay magiging napakalayo sa Akin na ang Aking Simbahan ay tila hindi Ako kikilalanin, tinatanggap ang mga gawa at gawa na hindi nagmumula sa Aking Kalooban.

Nais ng sangkatauhan ang isang diyos na papayagan itong gumana at kumilos ayon sa gusto nito, AT HINDI AKO IYAN. Dapat kayong mamuhay sa Aking Kalooban at maging mga sundalo ng Aking Banal na Pag-ibig.

Aking Bayan, mabuhay sa Aking walang katapusang Awa sa pamamagitan ng pagiging mga nilalang na tumutupad sa Aking Kalooban at nagmamahal sa Aking Kabanal-banalang Ina.

ANG MGA SKAL NG AKING KATARUNGAN NANINIDIGAN SA HARAP NG BAWAT INDIVIDUAL: AKO AY MAkatarungang HUKOM . (Is. 11:3-4; I Cor. 4:5)

Aking minamahal na Bayan, masasaksihan ng henerasyong ito ang isang malaking pagkawasak na hindi mo pa nararanasan noon; Kaya’t paulit-ulit kitang tinatawagan sa pagbabagong loob.

Ang aking mga anak ay hindi maaaring patuloy na maging katulad ng mga humahatol sa kanilang mga kapatid (Santiago 5:9) , ang parehong mga hangal na tao, ang parehong mga taong sadyang patuloy na bingi, bulag at pipi, nagtatrabaho at kumikilos tulad ng mga Pariseo.

Manalangin, Aking mga tao, manalangin: komunal na panalangin ay kinakailangan. Mamuhay sa panloob na panalangin ayon sa Aking paraan ng Paggawa at Pagkilos, na iniingatan ang iyong isip sa Akin at ang iyong kaugnayan sa Akin.

Ipanalangin ang Aking Bayan, manalangin, manalangin: ang malaking kadiliman ay darating, ang digmaan ay darating mula sa isang sandali hanggang sa susunod na hindi mo inaasahan, tulad ng isang kidlat, at magkakaroon ng malaking kadiliman.

Ipanalangin ang Aking Bayan, manalangin: malaking kalituhan (1) ang ibinubuhos sa Aking Mistikong Katawan; panatilihin ang iyong paghahanap para sa banal na pamumuhay.

Manalangin, Aking Bayan, manalangin para sa Chile, Central America at Mexico: sila ay mayayanig.

Manalangin, Aking Bayan, manalangin para sa Japan, China at sa Gitnang Silangan, manalangin para sa Inglatera at Estados Unidos: ang digmaan ay nalalapit at ang sakit ay darating muli.

Aking minamahal na mga tao:

ANG MGA NAGSISIKAP NA MAGBAGO AT MAGING MAHUSAY NA MGA ANAK KO AY HINDI MABIBIGYAN: TATANGGAP NILA ANG KANILANG GANTI. MAHAL NA MGA ANAK, HINDI KO KAYO LILANGAN: “AKO ANG INYONG DIYOS” (Jn. 8:58) AT AKO AY MANATILI SA INYO.

Panahon na para manahimik at italaga ang inyong sarili sa pamumuhay ayon sa Aking Kalooban.

Pinagpapala kita ng Aking Pag-ibig, pinagpapala kita ng Aking Kalooban.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Tungkol sa malaking kalituhan ng tao:

Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/CONFUSION.html

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Iginigiit ng ating Panginoong Hesukristo ang ating espirituwal na paghahanda at pagbabagong loob sa liwanag ng sandaling ito kung saan tayo bilang sangkatauhan ay nasa panganib – nasa panganib, gaya ng sinasabi sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang dahil sa digmaan, kundi dahil din sa mga natural na pangyayari na ay patuloy na nagaganap sa isang bansa o iba pa.

Tayo ay tinawag na magkaroon ng kamalayan sa kung nasaan tayo, hindi lamang bilang sangkatauhan, kundi bilang mga anak ng Diyos na sa isang punto ay kailangang hatulan sa harap ng Trinitarian Throne.

Dapat nating simulan ang pagbabagong ito dito at ngayon, dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng araw at oras kung kailan tayo tatawagin.

Ang ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin ng malaking pagkawasak na mangyayari sa Lupa; ito ay hindi lamang pisikal, gayunpaman, ngunit may kinalaman din sa pagkawasak kung saan ang sangkatauhan sa pamumuhay sa sandaling ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa atin na ang malaking kadiliman ay darating, kapag ang takot ay humawak sa mga tao, at sila ay pupunta sa kadiliman kung wala silang liwanag ng Banal na Espiritu upang mapanatili ang kanilang pagtitiwala kay Kristo. Kaya nga, mga kapatid, maging mga sugo tayo ng kapayapaan.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.