Luz de Maria, Nobyembre 18, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 18, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

AKO AY SINUGO NG PINAKASANTO TRINIDAD SA PANAHON NG KAGULUHAN.

Pilgrim People, nawa’y ang Banal na Pag-ibig kung saan ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo at ang Ating Reyna at Ina ay nakipag-usap sa bawat isa sa inyo, pasiglahin kayo upang hindi kayo mahulog sa kalituhan, sa tuksong iyon kung saan ang inyong mga kapatid ay nakatagpo ng kanilang mga sarili, hindi pagkakaroon ng mabuting pakiramdam upang tingnan kung ano ang nangyayari sa Earth, tinatanggihan ang lahat nang may malaking kamangmangan.

ANG sangkatauhan ay dapat mamuhay na may patuloy na pangangailangan upang maghangad na makatayo sa tabi ng ating hari at PANGINOONG JESUCRISTO AT ATING REYNA AT INA.

Ang nilalang ay mamumuhay lamang sa kapayapaan kung sa buhay nito ay nararamdaman nito ang pangangailangan para sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo at Ating Reyna at Ina. Iyon ay kapag ang pag-iisip nito ay itatakda sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo at Aming Reyna at Ina. Sa ganitong paraan malalaman ng mga tao na sila ay nasa tamang landas, kung hindi ay mamumuhay lamang sila ayon sa mga panandaliang adhikain at maling mga ilusyon, na kung saan ang masamang mang-aapi ng mga kaluluwa ay maaaring humantong sa kanila na sumuko sa isang iglap.

Minamahal ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, dahil walang kakayahang magmahal sa buhay, patuloy mo itong hinahamak at patuloy na hindi pinapahalagahan.

Kailangang magkaroon ng katiyakan ang bawat tao na nagtataglay ka ng mga katangiang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos Ama upang mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa, at maging mapagmahal, banal at dalisay, malugod na tinatanggap ang iyong kapwa at kilalanin na ang Diyos ay lahat ng bagay sa buhay mo.

Ang paniniwalang may Diyos, “pag-ibig sa Diyos nang higit sa lahat” (Mt 22:37-40), ay hindi nagpapababa sa iyo ng tao, ngunit mas malaya. Samakatuwid, ang nagmamahal sa kanyang kapatid ay tunay na tao, isang saksi sa Trinitarian Love.

Makakamit ng sangkatauhan ang katiyakan na kung wala ang Diyos ito ay wala. Ito ay mabubuhay sa panloob na kahungkagan dahil sa paghamak sa dapat nitong mahalin: Ang ating Hari at Panginoong Hesukristo, na namatay sa Krus at muling nabuhay upang ipagkaloob ang Katubusan sa sangkatauhan.

Samakatuwid, hindi nalilimutan na ang Langit ay nagbabala sa iyo dahil sa pag-ibig, namumuhay ka nang may obligasyon na SAMBAHIN ANG PINAKABANAL NA TRINIDAD, NA MAHILAYO SA KADAKILAAN NA TINITOTO SA LOOB MO NG PAG-IBIG NG TRINITARIAN.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

ANG MGA TAONG ITO AY KATULAD NG MGA AWAY NG DAGAT: SILA’Y DUMATING AT Aalis na HINDI NAKAKAMIT ANG ESPIRITUWAL NA KAtatagan. SENSATIONALISM ANG HANAP NILA AT HINDI ANG KATOTOHANAN.

Magpapatuloy ang digmaan sa isang lugar o iba pa; ang taglamig ay kasama ng nagniningas na apoy ng mga armas.

Ang kawalang-kasiyahan ng mga tao ay hahantong sa kanila sa pag-aalsa.

Mga tao ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo, ang lupa ay nagbubukas sa loob nito: tumitindi ang mga lindol at magkakaroon sila ng mas malaking puwersa.

Manalangin, People of the Most Holy Trinity, manalangin para sa Central America, para sa Mexico at para sa Estados Unidos: ang lupa ay nanginginig.

Manalangin, Mga Tao ng Kabanal-banalang Trinidad, ipanalangin ang Panama, Chile, Ecuador, Colombia at Brazil: ang kanilang lupain ay mayayanig.

Manalangin, Mga Tao ng Kabanal-banalang Trinidad, manalangin: magkakaroon ng kawalang-katiyakan kung saan nakatutok ang mga mata ng sangkatauhan sa sandaling ito.

Manalangin, People of the Most Holy Trinity, manalangin para sa France, Russia, Germany, Iraq, Ukraine at Libya: ang multo ng digmaan ay mas makikita.

Manalangin, Bayan ng Kabanal-banalang Trinidad, ipanalangin ang Japan: ito ay mayayanig at uusigin.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, panatilihin ang kapayapaan sa loob upang ang apoy ng kasamaan ay hindi mag-alab sa loob ninyo.

Manalangin, isabuhay ang panalangin, magtiyaga, aminin ang iyong mga kasalanan at tanggapin ang Katawan at Dugo ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

PINAGTANGGOL KO KAYO; TUMAWAG SA AKIN.

Sa pagkakaisa ng tapat na Bayan, pinagpapala kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, DINILIHI NA WALANG KASALANAN ADUNAY KASALANAN
, DINHI NA WALANG KASALANAN, ABANG
MARIA, PINAKADALIIS, DINILI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

 Mga kapatid:

Sa Kanyang Pagmamahal sa Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, si San Miguel Arkanghel ay nagbabala sa atin sa iba’t ibang pagsubok na dadanasin ng Bayan ng Kanyang minamahal na Hari. Ngunit nakalimutan ng sangkatauhan na manalangin at magsisi, dahil sa ngayon lahat ng bagay ay mabuti, maging ang kasalanan.

Sumulong tayo nang may Pananampalataya, nang may katatagan, hindi nakakalimutan ang Banal na Proteksyon.

Ipinagpapatuloy natin ang landas ng paglilinis, ang landas ng panloob na paglago, ng pagiging mas malapit kay Kristo at sa Ating Mahal na Ina at higit na magkakapatid, upang harapin ang darating para sa ating henerasyon.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.