Luz de Maria, Nobyembre 30, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 30, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Aking Sagradong Puso:

LUMAPIT AKO SA IYO NG AKING PAG-IBIG, SA AKING AWA. 

Inaanyayahan Ko kayo na tingnan ang sarili ninyong mga kamalian: kinakailangan na tingnan ninyo ang inyong mga sarili upang mapabilang kayo sa mga nagpapatotoo sa Aking Pag-ibig.

AKO ANG PAGKAKAISA. Ang aking mga anak ay nalilito at nahahati at madaling biktima ng kasamaan. Bumangon sila at winawasak ang isa’t isa… “Sino ang may mas dakilang salita, higit na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa?”… gayunpaman tinatanggap nila Ako sa Aking Katawan at Dugo, sinasaktan Ako sa hindi pagiging Aking mga anak na gumagamit ng kaloob ng salita upang lumikha, ngunit sa halip ay sirain.

Ito ang matinding mga panahon na ang Aking Bayan ay nagdurusa dahil sa kalikasan, dahil sa mga malaswang uso, dahil sa kawalan ng moralidad sa Aking Bayan: “lahat ay mabuti dahil ang Diyos ay Awa!” Ako ay Awa at nakikita Ko ang mga gawa at pag-uugali ng Aking Bayan, na sinasaktan Ako dahil sa pagiging napakalayo at masuwayin.

Mga anak ko, ano ito?

RESULTA NG KATOTOHANAN NA HINDI MARIAN ANG MGA ANAK KO: HINDI NILA MAHAL ANG NANAY KO, PARANG MGA TINATAWAG NA ULANG ULIT. ITO AY GINAWA SILA NA MGA TAONG HINDI GINAGABAY NG AKING INA, ISANG PAMAMAGITAN SA BAWAT ISA SA INYO. 

Nakikita Ko kung paanong ang ilan sa Aking mga anak, dahil sa hindi pagkakilala sa Akin (Fil. 3:10; I Jn. 2:3), ay namumuhay ayon sa patuloy na pagbabago ng lipunan, na tinatanggap ang makamundong at makasalanan, na umaakay sa kanila palayo. mula sa tamang paraan ng pag-arte at pag-arte.

Madali nilang nakakalimutan, sa kaginhawahan ng kanilang maling pamantayan, na madaling biktima ng kasamaan, na sa panahong ito ay nagpasya na hatiin ang Aking Simbahan (1) at akayin sila sa kapahamakan.

Aking minamahal na Bayan, napakaraming bansa ang nagdurusa sa pananalasa ng kalikasan, napakaraming nagdurusa sa gutom at pagkauhaw sa hustisya … at Aking mga anak, nasaan sila?

TINAHIMIK SILA PARA HINDI NILA MAGTATAAS NG BOSES!

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Aking mga anak na nakakulong upang sila ay patahimikin, at kung sino ang naiwan.

Manalangin, Aking mga anak, ipagdasal ang Australia: ito ay mayayanig nang malakas at ang lupain nito ay mabibiyak, itataas ang tubig ng dagat patungo sa mga baybayin ng Timog Amerika.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang kaguluhan, ang mga pag-aalsa, ang kakulangan ng pagkain na sisimulan ninyo sa darating na taon, ay isang palatandaan na kayo ay inaakay patungo sa panahon ng taggutom (2), at kayo ay nasa threshold. ng hindi kayang bumili o magbenta.

Manalangin, Aking mga anak, ang sangkatauhan ay nasisipsip sa mga lumilipas na interes: nalilimutan nila ang lahat, hindi sila nakikinig o nag-iisip, ang kanilang kaligayahan ay nasa mga resulta.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang paglipas ng panahon ay nagpapatuloy, at nang hindi iniisip ito, ikaw ay nasa kamay ng komunismo.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang tubig ng karagatan ay papasok sa lungsod na hinahangaan ng Aking mga anak: ang lungsod ng dakilang tulay sa Estados Unidos ay makakaranas ng malaking trahedya. Nalalaman nila ito at gayon ma’y hindi nagbabalik sa Akin; sa kabaligtaran, ang kapahamakan ay lumalaki nang higit sa araw.

Manalangin, Aking mga anak, ang Brazil ay malalagay sa kaguluhan. Ang mga Tao kong ito ay dapat na talikuran ang mga sandali ng pag-aaway kapag sinasaktan nila Ako ng mga kasalanan, lalo na ang mga kasalanan ng laman. Darating ang kaguluhan at magdurusa ang Aking mga anak. Ito ay kagyat na manalangin mula sa puso: sa paraang ito ay mapapahina mo ang mga kaganapan at pag-aalsa.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Espanya: ito ay mayayanig nang pilit.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Mexico: ang lupain ay mayayanig, ang sakit ay magpaparamdam sa presensya nito.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: ang tigre (*) ay bumangon at ang leon (*) ay tahimik na sumama rito. Sasalakayin nila ang agila, na nanatiling nakatayo. 

Minamahal na mga anak: ang inyong atensyon ay dapat na manatiling nakatuon sa Akin, kung hindi, ang mga salot ng kasamaan ay aagaw sa inyo ng inyong kapayapaan. Ang kawalan ng pagmamahal ay magdadala sa iyo sa pagbigkas ng mga salita ng paghamak sa iyong mga kapatid. Pupunuin nito ang iyong bibig ng mga salita ng kasamaan, itataas nito ang iyong ego upang saktan mo ang iyong mga kapatid.

Magsanay ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Ang taong walang pagpapakumbaba ay madaling biktima ng Diyablo. Be My own Love sa mga sandaling ito na ang kapayapaan ay nakasalalay sa pag-iisip ng isang tao.

Manalangin nang buong puso, maging mga nilalang ng panalangin at pagkakaisa. Manatili sa Akin, bilang mga tagatupad ng Aking Kalooban.

Pinagpapala Ko kayo, Aking mga anak. “Ikaw ang mansanas ng Aking mata”.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN 

(*) Tigre = China (* ) Lion = Iran

(1) Basahin ang tungkol sa Schism of the Church…
(2) Basahin ang tungkol sa taggutom…

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA 

Mga kapatid:

Ang pagpapatuloy nang hindi ginagambala (o pag-iwas sa banal na Salita), ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang pang-araw-araw na mga kaganapan, at higit pa rito, ang mga sakuna na ipinahayag sa atin ng langit nang maaga.

Sinabi sa akin ng ating Panginoong Hesukristo na ang isang kometa ay magpapagulo sa sangkatauhan, na babantayan natin ito nang ilang araw.

Gayunpaman, binigyang-diin ng ating Panginoon ang panloob na pagbabago, sa pagiging bagong nilalang, na nagsasabi na dapat tayong maging alerto sa espirituwal upang hindi malito.

Binanggit niya sa akin na ang kalituhan na dumarating para sa sangkatauhan ay malaki at dapat tayong manatiling nakadikit sa mga utos, sa mga sakramento, na sinasabi na dapat nating alamin ang katekismo ng Simbahan at palakasin ang ating pananampalataya sa panalangin, paglalaan ng oras sa pagninilay. at pagpapabuti araw-araw.

Binanggit din niya sa akin na sa bawat araw dapat tayong magkaroon ng sandali na mag-isa kasama Siya.

Amen

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.