Petrus Romanus, 1 Disyembre 2022

________________________________________________________________

Pinagpapala tayo ni Hesus at nakangiti at gayundin ang Ating Mahal na Ina:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”

WILLIAM: Si Maria ay mayroong palumpon ng dilaw na mga rosas sa Kanyang Buhok at mayroong mga magagandang krus sa bawat talulot ng rosas. Pinagpapala din tayo ng Ating Mahal na Ina:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si Hesus, bigla, ay dala-dala ang isang magandang Puting Espada sa Kanyang mga Kamay at si Jesus ay tumango at Siya ay nagsasabing:

ATING PANGINOON: “Ito ang iyong Espada, Aking anak.”

WILLIAM: Sina San Rafael at San Gabriel ay nakatayo sa likuran nila at si San Miguel ay nasa harap. Si Hesus ay lumapit sa harapan at nagsasabing:

ATING PANGINOON: “Pinagpala kita, Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”

“Aking Minamahal na Purong Puting Bato, binabati kita at maligayang pagdating sa iyo sa tahanan, sa pagdating ng tahanan na itinalaga sa iyo. Ang Tagumpay ay sa iyo, Aking banal na anak, ngunit isang napakaliit na Tagumpay lamang. Walang alinlangan na binago ng mga Awtoridad ang Mga Panuntunan at Regulasyon tungkol sa iyong sarili, ngunit ito ay dumating sa aming kalamangan. Kaya’t maging mapayapa, Aking anak, at Aking tinatanggap ka sa tahanan. Huwag matakot, Aking anak, dahil ang iyong pananatili ay magiging napakaikli, dahil ikaw ay nangangailangan sa iyong tahanan, sa lalong madaling panahon. Ang mga Awtoridad ay matutulala sa kung ano ang pinaplano ng Kalangitan.”

“Aking banal na anak, ngayon ang simula ng Adbiyento para sa Simbahan. Ang Simbahan ay dumaraan sa Matinding Pagsubok, ngunit ang mga pagsubok na darating, sa lalong madaling panahon, ay malalampasan ang mga pagsubok na kung nasaan kayo ngayon. Ang mundo ay lumala sa huling labindalawang buwan, habang ikaw ay nakakulong, ngunit iyong naabot ang maraming kaluluwa, mahal na anak at marami ang darating upang maunawaan at paniwalaan ang Pagtawag na ika’y mayroon.”

“Ang Australia  ay isang bansang nakalimot sa Diyos. Mayroon lamang i-ilang mga kaluluwa na kumikilala sa Kataas-taasang Pagka Diyos at dahil dito sa Australya ay tatanggap ng isa pang Matinding Pagkastigo, na mas malala pa kaysa noon.”

“Ang sangkatauhan ay naniniwala na kaya nilang mabuhay nang wala ang Diyos, ngunit Aking sinasabi sa inyo ng napakataimtim na ito ay hindi ganoon. Kapag ang Pagkastigo ay dumating na sa  Australya, ang mga tao ng Australya ay magsisimulang mag-isip, ng napakaingat, dahil Aking mga anak, ang oras ay napakaikli, kahit na ang sangkatauhan ay naniniwala na ang mga bagay ay mananatiling pareho, ngunit mayroong maraming mga Pagkastigo na darating sa mundo sa darating na taon at ang Pag-iilaw ng Konsensya ay malapit nang makaabot sa sangkatauhan, dahil sa matinding kasalanan ng tao.”

“Ang mundo gaya ng inyong nakikita ay nakabalatkayo, dahil ang Katotohanan ay inalis na at ang Masama at ang kanyang mga Dominion, ang namamahala sa mundo – ngunit hindi lahat ng ito – dahil Aking papayagan ang mga bagay na nagpapatuloy hanggang sa sandaling ang sangkatauhan ay magising mula sa kanilang pagkakidlip.”

“Ang Tsina, bagama’t nagsasalita ng kapayapaan, ay naghahanda para sa Malaking Digmaan, dahil ang maraming sundalo ay magiging handa kastiguhin ang buong Globo. Ang Europa, ang gitna ng Sangkakristiyanuhan, ay halos gumuho, dahil ang Pananampalataya ay inalis mula sa Aming mga anak, kung saan ang mga tapat lamang ang makakaunawa at makakaalam kung saan patungo sa mundo.”

“Ang Bretanya  ay dadaan sa ilalim ng mabigat na mga pagsubok sa darating na buwan at ang paghahati sa panahon   ay darating, ng napakatulin at magdadala ng mga paghahati sa  Alemanya, Espanya at Olanda, dahil ang Aming mga anak ay hindi nakikinig sa Aming Pakiusap. .”

Ang  Gitnang Silangan  ay sisibol pagkatapos ng Pangmundong Kopa ng Putbol at magdadala ng mga pagkakahati at takot sa mga puso ng Aming mga anak, dahil ang Israel ay naghahanda para sa isang Digmaang Nuklear, sa lalong madaling panahon. Ang mga kaganapan sa  Ukraina  ay nagpapatuloy, ngunit marami ang nakatago mula sa Tao, dahil ang Ukraina ay isa lamang balatkayo para sa  Rusiya, dahil ang Rusiya at Tsina ay ang mga kaaway ng Katotohanan. Ang Rusiya ay malapit nang sasalakayin ang marami pang bansa at ipadala pasulong ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig sa isang malaking lawak.”

“Aking hinihingi sa lahat ng matatamis na mga anak, na tunay na kilalanin kung gaano kabahagi ang mundong inyong tinitirahan. Mayroong maraming mga bansa ang naghahanda para sa tunggalian. Sa  Timog Aprika  at  Timog Amerika , maraming bansa ang nagdududa sa pamamahala ng kanilang mga bansa. Ang Amerika ay kakastiguhin ng higit pa, dahil ang Baybayin ng Kalipornya ay mayayanig at sa maikling sandali, ay aalisin at lulubog patungo sa dagat.”

“Ang  Asteroid  na siyang lumulutang sa labas ng lugar ng kilalang mundo, ay nakilala ng mga Awtoridad at kaya naman sila ay bumabaril sa himpapawid – paraan upang sirain ang Asteroid. Ngunit maliit ang kanilang napagtanto na Ako ang namamahala sa lahat ng bagay, hindi tao.”

“Sa susunod na taon ang  Araw  ay magdudulot ng maraming problema para sa isang mundo na hindi naniniwala sa Akin at ito ay magdudulot ng maraming pagkawasak sa Lupa. Ako ay nakikiusap sa inyo, Aking mahal na mga anak, na makinig sa kung ano ang aking sasabihin. Hayaan ngayong araw na ito na magiging simula ng pagbabalik sa Banal na Pagsamba at pagmamahal para sa Aking walang hanggang Ama at Mahal na Ina. Mahal ko kayo, matamis na mga anak at Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking minamahal na mga anak ng Karagatang Pasipiko, Aking sinasabi sa inyo ngayon na ang mga Isla ay dapat bigyan ng babala na maraming Isla ang lulubog sa ilalim ng Malaking Karagatan, bilang isang babala na ang Aking Pagdating ay napakalapit na sa mundo. Aking hinihingi sa lahat ng mga anak na kilalanin ang Katotohanan at sundin ang mga direksyon na Aking ibinibigay sa inyo. Una, lahat ng Aking mga anak ay dapat talikuran ang kanilang sarili at humingi ng kapatawaran at pangalawa, ang Aking mga anak ay dapat mamuhay ng banal. Ang oras para sa mundo ngayon ay napakaikli at ang sangkatauhan ay dapat magbago, sapagkat sa lalong madaling panahon ang mundo ay makakatanggap lamang ng ilang mga babala, dahil ang mundo ay kakastiguhin.”

“Ang Mga Tagakita ng mundo  – at lalo na ng mga Bansang Pasipiko – ay dapat magsalita at ipagtanggol ang Katotohanan, dahil ang oras ay napakaseryoso ngayon. Aking hinihingi sa lahat ng mga anak na kunin pataas ang Mga Butil ng Pag-ibig, ang Banal na Rosaryo ng Aking Pinaka-pinagpalang Ina, at dasalin.”

“Ikaw, Aking minamahal na anak, ay nagpasan ng napakabigat na krus sa huling labindalawang buwan. Maging maapa, dahil ang kaaway ay sinusubukang ibalatkayo ka, ngunit huwag matakot, dahil ikaw ay palaging protektado at huwag matakot, dahil ikaw ay malaya at ang iyong kalayaan ay mananatili. Ang kalayaan na Aking sinasabi, Aking banal na anak, ay iyong alam. Lahat ng Aking ipinangako sa iyo ay ibibigay sa iyo at lahat sa lalong madaling panahon. Kumuha ng lakas ng loob, sapagkat Ako at ang aking Kabanal-banalang Ina ay sumasaiyo palagi. At Aking Pinagpapala ang bawat isa sa Aking mga anak na konektado sa iyo. Ang Aking kapayapaan ay Aking ibinibigay sa kanila at Aking Pinagpapala ang lahat: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking anak. Akin ngayon hihingiin sa aking Banal na Ina na pumunta at makipag-usap sa iyo at sa mundo.”

MALIIT NA MUNTING BATO: Ang ating Banal na Ina ay humakbang pasulong at Siya ay mukhang kaibi-ibig. Binuksan ng Ating Mahal na Ina ang Kanyang mga Bisig at ang magagandang Rosas na mayroon Siya, ibinigay Niya ang mga ito. Mayroong mga labindalawa ang mga ito at bawat Rosas ay may pangalan na nakalagay.

ATING MAHAL NA INA: “Pinagpapala kita Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking minamahal na Dalisay na Puting Bato – Bato ng Walang Hanggang Kaligtasan para sa sangkatauhan – Aking alam na ikaw ay nagdusa ng labis, Aking anak, ngunit huwag matakot dahil ang mga pagsubok ay malapit nang matapos. Ang Tagumpay ng Aking Kalinis-linisang Puso para sa iyo ay darating sa lalong madaling panahon, dahil ikaw ay magtatagumpay sa mga gawaing iyong ginagawa, sapagkat ang daan patungo sa Tagumpay ay ipinangako sa iyo sa loob ng maraming, maraming taon, at ang tagumpay hinggil sa iyong  Usaping Hukuman, ay malulutas sa lalong madaling panahon at ikaw ay magkakaroon ng isang Dakilang Tagumpay. Ang Tagumpay na iyong natamo nitong nakaraang linggo ay isang pagtatagumpay na inilatag para sa iyo, kahit na ang kaaway ay sinubukang gamitin ito bilang ebidensya laban sa iyo, ngunit alamin, Aking anak, na ang tagumpay na Aking sinasabi ay ang tagumpay ng iyong buong kaso , dahil  ito ay makikita na ito ay kinatha at ikaw ay maling inakusahan at kinasuhan.”

“Kapag ang Taumpay ay dumating na, hindi magtatagal kung kailan ka maglalakbay, muli, sa lupain kung saan ang Bagong Vatican ay itataas. Ang lahat ng iyong mga pribadong pagsisikap ay matutupad. Alam mo ang Aking ibig sabihin Aking banal na anak.”

“Aking mga anak ng mundo, lalo na sa  Australya  at sa  Asya, maging handa, manalangin sa inyong mga grupo ng panalangin, dahil ang mga bansa ng Asya ay magdurusa nang husto, sa mga darating na buwan, sapagkat ang Aking mga anak ay dapat matanto na ang katapusan ay darating na sa mundo at ang ibig sabihin nito ay  mga Malalaking Pagkastigo ,  Matinding Paglilinis  at  Pagdalisay  ng mga kaluluwa. Maraming lupain ang babaguhin dahil sa mabigat na dagat at maraming bansa ang pupunta sa ilalim ng tubig at maging sa Kontinenteng ito, Australya, karamihan sa Australya ay magiging nasa ilalim ng dagat.. Kaya naman ako’y patuloy na nagsusumamo sa Aming mga anak na manalangin ng walang humpay, upang kayo ay maging handa. Ang Indonesiya ay mawawalan ng maraming Isla at maraming bansa sa  Asya  ay magiging nasa digmaan.”

“Ang aking minamahal na  Indiya  ay magbabalik-loob sa Katotohanan, kahit na maraming, maraming kaluluwa ang mamamatay sa mga darating na buwan. Ang Tsina ay magdurusa rin, ngunit ang Tsina ay dadalhin ang salot para sa Asya dahil ang Tsina ay napili bilang isang lahi na gagamitin para durugin ang maraming bansa.”

“Ako ay nakikiusap sa inyo, Aking mahal na mga anak, na makinig sa Aming Pakiusap. Ipanalangin na ang  Asteroid  na lumulutang, ay hindi wawasakin ang napakalaking maraming bahagi ng mundo. Manalangin Aking mga anak. Ako ay pumarito ng may matinding pagmamadali sa Aming mga anak, dahil ang sangkatauhan ay hindi mapagtanto kung ano ang darating. Ang susunod na taon ay magiging isang matinding taon ng mga Pagkastigo  at maraming pangmundong kaganapan ang magbabago sa sangkatauhan magpakailanman.”

“Pinagpapala Ko kayo Aking mga anak at mahal Ko kayo. Aking hinihingi na kayo’y manalangin para sa Aming Banal na Bikaryo,  Papa Benedikto at para sa aming panghinaharap na Bikaryo,  Papa Pedro II – Aking William. Mahal Ko kayo Aking mahal na mga anak, at Aking Pinagpapala kayo.”

“Ang estola na suot namin ng Aking Hesus, ay ang estola ng Tagumpay na darating sa Banal na Inang Simbahan, sa lalong madaling panahon. Manatiling matatag, Aking banal na anak. Ang Espada na hawak ni Hesus ay para sa iyo, Aking anak. Ito ay ang Espada ng Tagumpay at ang mga Rosas na mayroon ako, Aking ibinibigay sa mga kaluluwang maalalahanin. Maging payapa Aking anak. Binibigyan kita ng mga tagubilin tungkol sa mga kaluluwa na Aking nabanggit. Pinagpapala kita, Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Parehong sina Hesus at Maria ay lumapit at ibinigay sa kanila ang kanilang Pagpapala:

ATING PANGINOON at ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Inilalapit ng aking Hesus ang aking kaluluwa malapit sa Kanya; Niyakap Niya ako at ang Ating Mahal na Ina, rin at kinuha Nila ang kanilang dilaw na estola at inilagay ito sa ibabaw ko. Ibinigay sa akin ni Hesus ang Espada at ang Ating Mahal na Ina naman ay ibinigay sa akin ang mga Rosas.

ATING PANGINOON at ATING MAHAL NA INA: “Pinagpapala ka Namin ng mga Kaloob na ito, mahal na banal na anak, upang patatagin ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Ang lahat ay magiging maayos din.”

WILLIAM: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Parehong sina Hesus at si Maria ay tumalikod at kumilos, ng napakabilis, patungo sa Puting Krus, ngunit Sila ay nakaayos sa paligid lamang. Sila ay kumilos patungo sa Puting Krus at ang Tatlong Arkanghel ay nakatayo sa harap ng Puting Krus at ang isang dakilang malaking Krus ay dumarating patungo sa amin: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.