Mga Pangyayari Bago ang Babala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga paghahayag ng Diyos sa mga propeta at tagakita ng mga pangyayari bago ang Babala

  • Tatakas si Pope Benedict sa Roma kapag malapit na ang Babala. [90 na siya at mahina na.]
  • Kailangang ihayag ng Anticristo ang kanyang sarili.
  • Ang Digmaang Atomiko sa Israel at Iran.
  • Ang Digmaan sa Hilaga at Timog Korea.
  • Ang pagsalakay ng Russia at Komunismo sa Italya upang sakupin ang Europa.
  • Ang digmaan sa Tsina at Amerika.
  • Ang Anticristo upang magdala ng pandaigdigang kapayapaan.
  • Ang pagkakahati hati sa simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.