Mensahe bago ang Misa ng Pagbawi

______________________________________________________________

Mensahe mula sa isang Stigmatic Seer

______________________________________________________________

Hesukristo

______________________________________________________________

Mga Tala ng Misa ng Pagbawi – Disyembre 19, 2022

Mensahe bago ang Misa

Tandaan: Bago magsimula ang Misa at pagkatapos kong pumunta sa Kumpisal, nais ni Jesus na simulan kong isulat ang ilang mga bagay na nais Niyang sabihin sa Kanyang mga Anak.

Nagsimulang Magsalita si Hesus:

Aking Pinakamamahal na Anak:

Ito ay isang masayang panahon ng taon, ngunit pagkatapos ng Pasko, ang masasayang panahon ay aalis sa iyong mundo at ang mga pangyayari na Aking binanggit pati na rin ang Aking Mahal na Ina, ay magsisimula sa isang puwersang napakalakas at mapangwasak na mararanasan mo ang matinding takot. sa loob ng iyong mga puso.

Kailangang espirituwal na ihanda ng aking mga anak ang kanilang sarili para sa susunod na darating na taon, na magiging simula ng trahedya para sa iyong bansa pati na rin sa buong mundo.

Hinihiling Ko sa inyo na payuhan ang Aking mga anak na pagkatapos nilang maghanda sa espirituwal, pagkatapos ay ihanda ang inyong mga tahanan ng pagkain at tubig na lubhang kakailanganin sa mga panahong ito. Huwag mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito ngunit maghanda tulad ng binalaan ko sa iyo nitong nakaraang dalawang taon.

Anak, magkakaroon ng pagkawasak pagkatapos ng pagkawasak at ang mga kaganapan ay tatama sa iyong mundo nang walang anumang babala. Lagi Kong binibigyan ng panahon ang Aking mga anak para maghanda. Sinubukan Kong magbigay ng maraming oras para sa mga kaganapang ito, ngunit ang naririnig Ko lang na sinasabi ng Aking mga anak ay “Walang mangyayari kailanman”. Tiwala sa Akin, ngayon na ang panahon na sinabi Ko sa loob ng maraming taon.

Huwag maghintay o mag-alinlangan ngunit kumilos nang mabilis hangga’t maaari bago mangyari ang mga kaganapang ito.

Sa bawat araw na lumilipas, binibigyan ka ng panibagong araw para magpasalamat. Hindi Ko gustong marinig ang Aking mga anak na binibigkas ang mga salitang, “Sinabi Ko sa inyo na walang mangyayari”.

Huwag maging tanga o walang utang na loob sa lahat ng ibinigay sa iyo sa nakaraan. Nais Kong magpasalamat ka sa bawat araw na pinahihintulutan ng Aking Ama na magkaroon ka.

Anak ko, itong liturhikal na taon ng Panahon ng Adbiyento ay ang huling panahon upang espirituwal na maghanda nang may kapayapaan at kagalakan para sa Pagdiriwang ng Araw ng Pasko, ang araw ng Aking Kapanganakan. Sa madaling salita, ipinaaalam ko sa inyo na ang susunod na Panahon ng Adbiyento ay magiging magkaiba sa taong ito. Umaasa ako na ang aking tapat na mga anak ay naghanda nang mabuti para sa pagdiriwang ng Aking Kapanganakan ngayong taon.

Mahal Ko ang bawat isa sa inyo at hinihiling Ko ang inyong mga Panalangin ng Pagbabalik-loob para sa mga pagkakasala sa Akin (naririnig Ko ang salitang kalapastanganan). Ang mga gawa at pagkakasala na ito ay kalapastanganan at nagpapakita ng malaking kawalang-galang sa iyong Diyos. Ipanalangin ang mga makasalanang ito, na walang iniisip na babanggitin ang Pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan.

Manindigan ka sa iyong pananampalataya at magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa Aking pag-ibig para sa lahat ng Aking mga anak.

Ang iyong mga araw ay bilang na, at hinihiling ko sa iyo na magsisi ngayon habang kaya mo pa.

Manalangin, Manalangin, manalangin para sa mga kaluluwang naliligaw at manalangin para sa Aking Awa sa kanila. Magdasal ng Rosaryo ng Aking Mahal na Ina at magdasal ng Divine Mercy Chaplet para sa iyong pamilya.

Inilalagay kita sa pag-ibig ng Aking Maawaing Puso.

Pinagpapala Ko kayo sa Pangalan ng Aking Ama.

Tandaan: Ang Misa ng Pagbawi mga tala ay paparating na.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.