MGA APOSTOL NG HULING PANAHON

________________________________________________________________

jesus-christ-the-mission-of-the-apostles-of-the-end-times-may-17-2020-maryrefugeofsouls-pdf.pdf (wordpress.com)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ANG MISYON NG MGA APOSTOL SA HULING PANAHON

MENSAHE MULA KAY HESUKRISTO KAY LORENA

Mayo 17, 2020

Ngayon bilang inyong Hari at Panginoon, nasa Aking Puso ang pangalan ng bawat isa sa mga Apostol ng mga Huling Panahon. Ang iyong mga pangalan, dinadala Ko ang mga ito na Nakaukit sa Palad ng Aking Kamay, at Naka-embed sa Aking Puso.

Kayo ang Aking mga Mandirigma, ang mga nagniningning sa makapal na dilim.

Makinig sa mga Apostol ng mga Huling Panahon, pakinggan ang Apocalyptic Trumpets na nagpapahayag ng Digmaan sa Aking Banal na Bundok sa pagitan ng Mabuti at Masama.

Makinig, Mga Apostol ng mga Huling Panahon Ang Aking Tinig ay Sumisigaw sa Disyerto. Ang huling chimes ay tumunog na. Panahon na ng digmaan. Ang iyong paghahanda ay malapit nang matapos.

Panahon na para sa Espirituwal na Labanan laban sa kaaway, na natalo sa Krus.

Ngunit handa siyang dalhin ang pinakamalaking bilang ng mga Kaluluwa sa Impiyerno, upang madama ang kapangyarihan at tagumpay. Ngunit HINDI niya ito magagawa, dahil nagtagumpay Ako sa Krus, at naparito Ako upang Iligtas ang mga Kaluluwa sa Aking Sakripisyo ng Pag-ibig. Kaya naman ang Misyon ng mga Huling Panahon ay napakahalaga at kailangan.

Upang maisakatuparan ang iyong Misyon kailangan mong magkaroon ng Aking Mga Grasya at Aking Mga Regalo. Marami sa kanila ang matatanggap sa Pentecostes na ito at para sa araw na ito humihingi ako ng maraming PANALANGIN, PAG-AAYUNO at PENANCE.

  • Ang Iyong Pangunahing Misyon ay ang Iligtas ang mga Kaluluwa para sa Aking Kaharian sa pamamagitan ng iyong mga Panalangin at Patotoo.
  • Pagkatapos ito ay pangangaral ng Mabuting Balita ng Aking Ebanghelyo sa lahat ng Tao, Lahi at Bansa.
  • At gayundin ang Labanan sa Kasamaan na kumukubkob at umuusig sa iyo.

Ngunit HINDI ka dapat matakot.

Alam Ko na Pinupuno ka ng Aking Ama at Pinalalakas ka ng Espiritu Santo. Protektahan ang inyong sarili sa Kapangyarihan ng Aking Dugo at Kanlungan sa Aking mga Sugat.

Ang Tatlong Misyong ito ay ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo bilang mga Apostol ng Huling Panahon, na pinili ng Ama sa pamamagitan ng Divine Decree bago pa kayo isinilang.

Ito ang dahilan kung bakit NGAYONG ARAW, tinatawagan Ko kayo na maging handa para sa Huling Labanan laban sa Aking kalaban.

Nasa iyo ang Aking Kapangyarihan at ang Kapangyarihan ng Banal na Trinidad sa loob mo.

Makikipaglaban ka ng LAHAT ng lakas mo laban sa kasamaan, dahil magkakaroon ka ng PWERSA na nagmumula sa Akin. Hinirang Ko kayong mga Apostol ng mga Huling Panahon at Inilagay Ko ang inyong mga pangalan sa Aking Puso, at Pinili Ko kayo bilang Liwanag ng mga Bansa.

Ipangangaral mo ang Aking Salita sa lahat ng Tao, Lahi at Bansa, na nagbibigay ng Patotoo sa Akin, saan ka man pumunta.

Dinadala Ko kayo sa Aking Pag-iisip at sa Aking Puso, at ginagabayan at Pinoprotektahan Ko kayo mula sa lahat ng kasamaan.

Kayo, Aking mga Apostol sa Huling Panahon, ay Patotoo ng Buhay sa harap ng inyong mga kapatid; magdadala ka ng maraming Kaluluwa sa Akin.

Ang BABALA sa LAHAT ng Sangkatauhan, ang Huling Gawain ng Awa ng Aking Ama, ay malapit na. Kailangan mong MAGHANDA NG NAPAKAHIRAP para sa Labanan. Bibigyan kita ng Divine Infused Knowledge para makapag Evangelize ka, At bibigyan kita ng Great Gifts and Charisms, pero bago, kailangan mong gawin ang PANGHULING HAKBANG sa iyong PAGHAHANDA, at sa huling pagkakataon ang iyong FIAT sa Holy Trinity to Seal. ang Tipan sa pagitan mo at ng Banal na Trinidad at maging Puspos ng Banal na Espiritu, upang ang Banal na Espiritu ay MAGBAGO at PUNO ka ng KANYANG PWERSA AT KANYANG KAPANGYARIHAN.

Maging handa para sa Great Battle.

Para dito Dapat kang pumunta sa Banal na Sakramento at ibigay ang iyong FIAT sa Banal na Trinidad na may Nagniningas na Kandila, isang Bibliya at isang imahe ng Mahal na Ina, ni San Miguel Arkanghel, ang Banal na Trinidad, at sasabihin mo ang Panalangin:

Ako, bilang isang Apostol ng mga Huling Panahon at bilang isang Mandirigma na kabilang sa Hukbo ng ating Panginoong Hesukristo, ibinibigay ko ang aking sarili sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, upang kunin nila Ako at Puspusin ako ng Kanilang Lakas at Kanilang Kapangyarihan, upang maisakatuparan ang aking Misyon sa Katapusan ng Panahon. At bilang isang hindi karapat-dapat na anak ng Diyos Ama, ibinibigay ko ang aking FIAT, nang buong lakas ko, sa Banal na Trinidad, Nagbubuklod sa isang Tipan ng Pag-ibig sa pagitan namin ng Banal na Trinidad, kung saan ITINATAGA KO ang aking sarili na MATUPAD ANG AKING MISYON at LAHAT ng hinihiling ng Langit. sa akin sa Dakilang Labanan na Ito sa pagitan ng MABUTI at MASAMA.

Ako ay nagiging walang kabuluhan bago ang Presensya ng Banal na Trinidad, upang sa pagiging wala, ako ay mapuspos ng Puwersa ng ESPIRITU SANTO tulad ng isang Walang laman na balat ng alak, at sa Kanyang EFFUSION sa aking Kaluluwa, Katawan, Espiritu at Isip, ako ay magiging HANDA. upang maisakatuparan ang aking Misyon. Amen.

Itong Act of Adoration before the Holy Trinity, is a watershed (*) to your Last Preparations, to give way to the Battle you must give this FIAT from today and every day until you are given indications that the Battle started openly in their Last Stages . Manalangin araw-araw bilang paghahanda para sa iyong Huling Labanan laban sa mga puwersa ng kasamaan.

Ang Panalangin na ito ay magpapalakas sa iyo at Magtatatak ng isang Tipan sa Banal na Trinidad araw-araw, Muling Pagtitibay at Pagtitibay ng iyong Misyon bilang mga Apostol ng Pangwakas na Panahon.

Ako, bilang iyong Hari at Tagapagligtas, ay aalagaan, Gagabayan at Poprotektahan ka.

Iniiwan Ko sa inyo ang Aking Kapayapaan, sa Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

Amen

(*) Watershed: Ito ay isang terminong ginamit upang ipahiwatig ang isang punto o kaganapan kung saan nagbabago ang isang sitwasyon.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.