Mensahe ng Miyerkules ng Abo ng 2023

_______________________________________________________________

MENSAHE NATANGGAP ASH MIYERKULES

22 Pebrero 2023

Ang Krus ay nagpakita. Si San Pedro at San Pablo ay nakatayo sa magkabilang gilid ng Krus at ang pitong arkanghel ay nasa itaas ng Krus. Bumukas ang Krus at isang magandang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa Krus at bumubuo ng isang kalye.

Darating ang mga Arkanghel at si St Michael ay nasa gitna. Ang mga Arkanghel ay tatlo sa bawat panig. Lumapit sina San Pedro at San Pablo at ang Krus ay nagbubukas. Dumating sina Hesus at Maria sa pamamagitan ng Krus.

Ang Santisima Trinidad — Ama at Espiritu Santo ay pumapalibot sa itaas nina Hesus at Maria. Kasama rin ni San Jose ang Ating Mahal na Ina. Lumilitaw na nakasuot sila ng mga damit na Hebreo. Lumapit sila. Lumapit si Jesus. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo +.

Hesus: “Binabati Ko ang lahat ng Aking mga anak sa buong mundo.”

“Ngayon ay isang dakilang kapistahan ng dalawa sa mga dakilang Apostol ng Banal na Inang Simbahan – sina San Pedro at San Pablo.”

“Tulad ng alam mo, tulad ng nararamdaman mo at tulad ng nakikita mo, ang sangkatauhan ay unti-unting nagpapatuloy sa kadiliman, na nakakalimutan kung ano ang sangkatauhan, nakakalimutan Ako, ang kanilang Tagapaglikha at Tagapagligtas. Napakalungkot na makita ang maraming bata na nakalimot sa Akin at inilagay Ako sa isang tabi, na hinahanap ang mundo at ito ay mga tukso, sa halip na hanapin Ako at ang Kaligtasan.”

“Ang mga pinuno ng mundo ay walang alam sa tunay na katotohanan dahil ang nakikita ng sangkatauhan sa telebisyon ay bahagi lamang ng katotohanan dahil karamihan sa mga ito ay lingid sa tao – at iyan ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay patuloy na humahakbang sa daan patungo sa kalaliman.”

“Aking mga anak, Aking mga anak, ano ang dapat Kong gawin sa sangkatauhan upang magising siya sa kanyang pagkakatulog? Ako at ang Aking Kabanal-banalang Ina at ang mga anghel at mga santo ay naghatid sa mundo ng libu-libong mga mensahe sa nakalipas na daang taon o higit pa – ngunit ang sangkatauhan ay hangal – isinasantabi niya ang mga regalo ng Langit at pinipili ang mga bagay na nag-aalis sa kanila mula sa Ako — mula sa Katotohanan.”

“Aking mga anak, dahil hindi kayo nakikinig sa Aming Mga Tinig, wala kayong iiwan sa Akin na alternatibo kundi magpadala sa sangkatauhan ng isang kakila-kilabot na Babala – isang Babala na magmumula sa Langit – ang Apoy mula sa Langit. At lilinisin ng apoy na ito ang sangkatauhan, at sana ay buksan ang mga pusong nagsara ng kanilang sarili sa Aking Pagtawag.”

Ang Babalang ito ay masasaksihan ng lahat ng mga bata. Ito ay hindi lamang sa isang bansa, ngunit ang bawat bansa ay sasailalim sa pamatok na ito at masasaksihan ng lahat. Darating ito ngayong taon. Ito ay isa lamang sa mga pagkastigo para sa mundo, ngunit marami pa ang makakarating sa maraming bansa sa mundo. Magkakaroon ng mga pagsabog ng bulkan at malalaking kaguluhan. Magugulat ang mga bansa sa sukdulan ng mga parusang darating.”

“ Hihilahin ang Europa sa digmaan at gayundin ang Asya. Gayundin ang Canada at gayundin ang Australia ay dadalhin sa digmaan nang hindi inaasahan dahil sasalakayin ng Tsina ang maraming bansa dahil sa kanilang mahusay na hukbo ng 200 milyong kalalakihan at kababaihan.

Ang Russia rin ang magiging sanhi ng pagkawasak ng tao, ngunit magugulat ang Russia na malaman na sasalakayin ito ng China. Ang mga bansang Europeo ay dapat maghanda samakatuwid kasama ang mga hangganan ng Russian Nation. Ang mga bansang aatakehin ay ang mga bansang malapit. Ang France ay magiging immobilize, higit pa sa sarili nitong sarili kaysa sa mga bansang umaatake dito.”

“Sasalakayin ng Rebolusyon ang France, at ang Aking dakilang kawal at Monarko ay darating upang ipagtanggol ang katotohanan ng Bansa.”

“Manalangin mahal na mga bata dahil ang Gitnang Silangan ay handa nang sumiklab at ang atomic na sandata ay gagamitin. Naniniwala ang sangkatauhan na ang mga sandatang ito ay hindi gagamitin ngunit ang Russia at China ay may iba pang mga disenyo at ang Amerika ay sasalakayin ng China at Russia.”

Ang California ay lulubog sa dagat sa lalong madaling panahon at sa ilang sandali ay maraming tao ang lilipas at darating sa kanilang paghatol dahil nakalimutan na ng sangkatauhan kung bakit sila nilikha. Napakalungkot Mahal kong mga anak.”

Ang Lebanon ay minsang magiging lupain ng tunggalian ngunit kalaunan, ililigtas ni St Charbel ang bansang iyon.”

“Manalangin mahal na mga anak para sa mga bansang Aprikano. Kahit na sila ay mahirap – ngunit gagamitin nila ang kanilang mga armas upang labanan ang isa’t isa.”

“Manalangin mahal na mga anak para sa South America, dahil maraming bansa ang nakalimot sa Akin at babayaran nila ang halaga.”

“Ano ang masasabi ko sa Ating mga anak? Ang Aking Ama sa Langit at ang Aming Espiritu ay sabik na iligtas ang Aming mga anak, at ang Aking Kabanal-banalang Ina na may Misyon at pumupunta sa buong mundo, ay patuloy na pupunta sa maraming bansa upang iligtas ang aming mga anak, ngunit ang aming mga anak ay nakalimutan na Kami. Kaya naman, nakikiusap ako sa inyo, Oh mga anak, kunin ninyo ang mga Butil ng Pag-ibig ng Aking Kabanal-banalang Ina at ipanalangin ang mga ito nang taimtim upang ang Awa ay maibigay sa sangkatauhan.”

“Ang taong ito ay ang taon ng dakilang pagkastigo . Ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon, at pagkatapos nito, kung ang sangkatauhan ay mananatiling tulog, kung gayon ang Dakilang Babala at pagkastigo ay darating sa mundo.”

“Ipagdasal mo si Francis dahil gusto niyang pumunta sa Russia, ngunit may mga maling intensyon. Kailangan niya ang inyong mga panalangin mahal na mga anak.”

“Mahal Ko kayo Mahal kong mga anak, at pinagpapala Ko kayo sa araw ng kapistahan na ito. Ngayon ay isang napakahalagang araw ng kapistahan.”

“Mahal ko kayo mahal na mga anak, at pinagpapala ko kayo at binibigyan kayo ng lakas. Tandaan na manalangin sa panahon ng Kuwaresma at humingi ng Awa sa Aking Ama sa Langit upang ang Banal na Espiritu ay bumaba sa sangkatauhan at palakasin sila.”

“Pagpapala Ko sa inyo Aking mga anak. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +.”

“Binibiyayaan kita. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +.”

Ang ating Banal na Ina ay humakbang pasulong. Mukha siyang maganda na may malungkot na ngiti.

Ina ng Diyos: “Binabati kita. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +.”

“Tulad ng alam mo, Aking Banal na Panginoon, si Jesucristo ay nagbigay sa sangkatauhan ng mga direksyon na kailangan nila dahil ang mundo ay nagpapatuloy sa kadiliman. Nakalimutan ng sangkatauhan ang kanilang Diyos. Panahon na para magising ang sangkatauhan dahil gigisingin ng Amang Walang Hanggan ang sangkatauhan na may pagkabigla upang mapagtanto nila na ang Diyos ay Diyos.”

“Hindi Ako magsasalita nang marami ngayon dahil sinabi ng Aking Anak sa sangkatauhan kung ano ang kinakailangan. Ang mga bagay ay magbabago nang husto.”

Parehong nakatingin sa paligid sina Jesus at Maria. Si San Jose ay naroon kasama ang mga Anghel at ang mga Arkanghel.

“Napakaikli ng panahon para sa sangkatauhan kaya Aking mga anak, kailangan ninyong pag-isipang mabuti ang lahat ng inyong ginagawa at mahal na mahal namin kayo. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +.”

“Pumunta ka sa Aking Kapayapaan.”

Parehong si Hesus at Maria ay dumausdos pabalik patungo sa Banal na Krus.

Ang mga anghel ay umaawit habang sina Hesus at Maria at ang Banal na Trinidad ay bumalik patungo sa White Cross.

Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.