Nabuhay na Panginoon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Bagong Tipan ay nagtala ng labing-isang pagpapakita ng Panginoong Muling Nabuhay.

 • Kay Maria Magdalena sa libingan. (Juan 20:11-18)
 • Sa ilang babae, “ang isa pang Maria,” Salome, Joanna, at iba pa, nang sila ay bumalik mula sa libingan. (Mateo 28:1-10)
 • Kay Simon Pedro sa araw ng Pagkabuhay na Mag-uli. (Lucas 24:34); (1 Corinto 15:5)
 • Sa dalawang disipulo sa daan patungong Emmaus sa araw ng Pagkabuhay na Mag-uli. (Lucas 24:1)
 • Sa sampung apostol (wala si Tomas) at ang iba pang “kasama nila,” sa Jerusalem sa gabi ng Araw ng Muling Pagkabuhay. (Juan 20:19-24)
 • Sa mga apostol muli (naroroon si Tomas) sa Jerusalem. (Marcos 16:14-18); (Lucas 24:33-40); (Juan 20:26-28); (1 Corinto 15:5)
 • Sa mga alagad na nangingisda sa Dagat ng Galilea. (Juan 21:1-3)
 • Sa labing-isang apostol, at sa mahigit 500 na mga kapatid nang sabay-sabay, sa isang takdang lugar sa Galilea. (1 Corinto 15:6)
 • Kay James, ngunit hindi namin alam ang tungkol sa mga pangyayari. (1 Corinto 15:7)
 • Sa mga apostol bago ang pag-akyat sa langit. Sinamahan nila si Kristo mula sa Jerusalem hanggang sa Bundok Olibo, at doon ay nakita nila Siyang umakyat “hanggang sa isang ulap ay tumanggap sa Kanya mula sa kanilang paningin.” (Marcos 16:19); (Lucas 24:50-52); (Gawa 1:4-10)
 • Kay Paul sa Damascus. Siya ay nagpahayag ng pagpapakita ng nabuhay na mag-uling Tagapagligtas. (Gawa 9:3-9, 17); (1 Corinto 15:8; 9:1)

Ang ating Panginoon ay madalas na nakikipag-usap sa Kanyang mga disipulo. Hinipo nila Siya (Mateo 28:9); ( Lucas 24:39); (Juan 20:27), at kumain Siya ng tinapay kasama nila. (Lucas 24:42-43); (Juan 21:12-13)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.