Petrus Romanus,  23 Abril 2023

_______________________________________________________________

Binabati kita. Ngayon, naparito ako upang ipakilala sa iyo at sa Banal na Inang Simbahan ang isang bagong araw ng kapistahan, ito ay tinatawag na:

HESUS ANG MESIAS, HARI NG MGA HARI, ANG DAAN TUNGO SA BAGONG BANAL NA PANAHON.

At pinagpapala ko ito. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen + .

Ipagkakaloob Ko ang bawat kaluluwang namamatay sa loob ng 48 oras, Kaligtasan. At ang mga pupunta sa Purgatoryo, ipinapangako ko ang mabilis na pagpapalaya para sa mga kailangang linisin ang kanilang mga kaluluwa – at lahat ng mga sanggol na ipinaglihi, ang pagpasok sa Langit upang mapabilang sa Koro ng mga Anghel. At tutulungan nila ang mga ina na umabandona sa kanila. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen +

Alam kong naging mahirap para sa iyo at sa marami sa Aming mga anak, dahil dala ninyo ang bigat ng mundo, dahil kayo ang mga kaluluwang gumagawa ng kabayaran para sa mga kaluluwang umalis sa panig ng Diyos at sa mga kaluluwang sumunod sa makamundong landas, ngunit pagkalimot sa Aking Banal na Kalooban na iligtas ang buong sangkatauhan.

Ngayon ay pumarito Ako bilang Pontiff ng lahat ng Aking mga anak sa liwanag ng Huling Papa para sa Banal na Inang Simbahan. Aking mga anak habang tumitingin ako sa buong mundo ay nakikita ko ang sangkatauhan sa malaking kadiliman na magdadala sa kanila sa kailaliman na bukas na malawak. Kasalukuyan akong nakikipag-usap sa iba pang mga privileged souls. Karamihan ay tumigil sa pagbibigay ng mga pampublikong mensahe maliban sa iilan ngunit binuksan Ko muli ang kanilang mga tinig upang ulitin ang Aking Pagsusumamo sa sangkatauhan bago Ko isara ang pinto at ang Aking Makatarungang Kamay ay darating sa sangkatauhan.

Sa ngayon, bumagsak na ang bahagi ng My Justice, gaya ng nakikita mo, sa pamamagitan ng maraming buhawi na tumama sa USA. Ngunit maraming bansa ang makakakuha ng marami sa mga darating na parusa simula sa mga Lupain ng Gitnang Silangan. Nagsimula na ang Sudan , ngunit ang mga kalapit na bansa ng Algeria, Egypt, Lebanon, Israel at Palestine, Iran at Siberia, Arabia at Jordan, Morocco at marami pa ay makakatanggap ng matinding parusa – dahil maraming bansa sa Gitnang Silangan ang nagbabalak na salakayin ang Espanya at France.

Hinihiling ko sa mga European Nations na maging handa dahil pinaplano ng Russia na salakayin ang Free Europe na ikinagulat ng maraming pinuno.

England, na naghahanda ng Pista ng Koronasyon ni Haring Charles ; maging handa Aking mga anak, ito ang magiging simula ng malalaking pagsubok para sa Bansang ito. Dapat ihanda ng lahat ng Maharlikang Bahay ng Mundo ang kanilang sarili, dahil dumarating ang mga malalaking parusa sa kanilang mga bansa.

Ang mga Bansa na malapit sa hangganan ng Russia ay dapat ihanda ang kanilang mga sarili, at si Pangulong Putin ay upang itigil ang pagsalakay patungo sa Bansa ng Ukraine at baligtarin ang kanyang desisyon na salakayin ang Europa, dahil ang isang malaking pagkastigo ay darating sa Russia, para sa kanilang mga kaalyado, ang China , ay tumulong lamang sa una – ngunit sasalakayin ang Russia.

Manalangin mahal na mga anak, dahil ang isang malaking pagkastigo ay darating sa mundo sa pamamagitan ng isang Kometa – kahit na nais ng Russia at China na lipulin ang bahagi ng Europa at India na magdudulot ng matinding paghihirap para sa mga bansa sa Asya.

Australia, ikaw ay aatake mula sa China, at kailangan mo na ngayong itaas ang iyong mga pasyalan upang mabuo ang iyong Navy at Militar. Naniniwala ka na ang USA ay tutulong sa iyo – ngunit naniniwala ka sa isang alamat na – posible iyon, ngunit sa katunayan, ito ay ang USA ay aatake sa pamamagitan ng California at Hawaii – at ito ay malapit na, dahil ang Italy ay kukunin sa lalong madaling panahon.

Aking mga anak, Aking mga anak, nakikiusap ako sa inyo na makinig nang mabuti, dahil ang Dragon at Ang Oso ay may mga plano na sakupin ang buong mundo at sa maikling panahon, hahayaan nitong mangibabaw ang masama, ngunit ito ay sa pamamagitan ng makapangyarihan. kamay at panalangin ng Aking Huling Bikaryo at ng Naghihirap na Simbahan na ang Aking Tagumpay ay magiging matulin at mapangwasak.

Ang masamang watawat ng Komunismo ay masusunog sa isang malutong sa lalong madaling panahon at ang bandila ng Aking Banal na Bikaryo at Ang Simbahan ay mangingibabaw.

Hinihiling Ko sa lahat ng mga bata sa mundo na nakikinig sa Aking Tinig na manalangin ng 3 Aba Ginoong Maria araw-araw para sa Pagtatagumpay ng Aking Banal na Ina laban sa mga demonyo at sa kanilang kahinaan ngayon.

Ipanalangin ang Aking mga anak ng Japan, dahil isang malaking pagkawasak ang darating sa inyong lupain. Lumingon sa Akin upang ang Aking Awa ay lamunin ang lahat ng mga tao. Ang dahilan nito ay dahil isinantabi Ako ng mga tao at ang Aking Banal na Inang si Maria. Lumiko sa Amin ngayon habang may oras ka pa. Mahal na mahal kita.

Minamahal na mga anak ng Amerika, hinihiling ko sa bawat isa sa inyo na manalangin dahil nagpadala ako ng mahigit 100 tagakita sa inyong lupain. Pakinggan sila ngayon. pinagpapala kita.

Sa mga anak ng South America, ang inyong mga Bansa ay naghihirap ngayon dahil marami ang naligaw, nakakalimutan ang kanilang Pananampalataya. Lumiko ang iyong landas patungo sa Liwanag habang may oras ka pa.

Brazil at Argentina, huwag ibigay ang iyong Pananampalataya, ngunit maniwala sa Kabutihan ng Diyos. Manalangin Aking matamis na mga anak, dahil ang malalaking alon ay darating sa iyong mga dalampasigan sa lalong madaling panahon na ang isang Asteroid ay tatama sa karagatan at magdudulot ng malaking pagkawasak.

Aking mga anak ng Australia, isinara pa rin ninyo ang inyong mga puso ngunit sa lalong madaling panahon ito ay magbabago dahil kayo ay tatamaan ng maraming pagkastigo.

Saint Andronicus, ay ang Santo para sa mga Obispo.

Ang iyong Banal na Ina ay nagpapadala ng isang espesyal na pagpapala. Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.+

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.