Ang Nagmamahal kay Kristo ay Hindi Mamamatay

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ina ng Kaligtasan: Anak ko, walang kamatayan para sa mga nagmamahal sa Aking Anak

Linggo Abril 29, 2012 sa ganap na 10:00 ng umaga

Anak ko, hindi mo dapat isipin na dahil sa kalungkutan nitong espesyal na panawagan ay hindi nagaganap ang pagbabagong loob.

Ang Inyong Misyon, na sinang-ayunan ng aking Amang Walang Hanggan, ay ipalaganap ang Katotohanan ng Ikalawang Pagparito ng aking Anak, sa lahat ng mga anak ng Diyos.

Mahalaga na ang mga batang iyon, na hindi gumugugol ng oras sa karangalan at debosyon sa aking Anak, ay sinabihan kung ano ang darating.

Ang lahat ng anak ng Diyos ay dapat isama sa lahat ng iyong mga panalangin, dahil Siya, ang aking Ama, ay mahal ang lahat.

Maging ang mga nagpatigas ng kanilang puso sa aking Ama, at ayaw na kilalanin ang Aking Anak, ay dapat bigyan ng Buhay na Walang Hanggan.

Kapag naganap ang Regalo ng Babala, maraming makasalanan ang maliliwanagan at babaling sa Aking Anak, magsusumamo para sa Kanyang Awa.

Saka lamang nanaisin ng sangkatauhan na makinig sa mahahalagang Mensahe, na ibinigay ng aking Anak, sa pamamagitan mo.

Kapag napagtanto nila ang Katotohanan, na ang oras para sa Kanyang Bagong Paghahari ay magsisimula, lalamunin nila ang Kanyang Banal na Salita.

Marami sa mga anak ng Diyos ang nalilito tungkol sa Pag-iral ng Langit at Lupa. Marami ang natatakot na isipin ang buhay pagkatapos ng kamatayan.

Anak, walang kamatayan para sa mga nagmamahal sa aking Anak.

Sa halip, dadalhin sila sa Bagong Panahon ng Kapayapaan at sa Paraiso na ipinangako ng aking Ama para sa lahat ng Kanyang mga anak.

Dapat mong ipagdasal na ang lahat ng naliligaw at naliligaw na mga kaluluwa ay makabalik sa Mapagmahal na Braso ng aking mahal na Anak o hindi sila magiging karapat-dapat na pumasok sa Mga Pintuan ng Bagong Paraiso.

Ang iyong minamahal na Ina

Ina ng Kaligtasan

Tandaan: Isinalin ko ang artikulong ito mula sa Ingles mula sa website ni Kathy Lopez at nag-highlight ng dalawang talata.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.