Ang Mga Apostol ng Katapusan ng Panahon 

_______________________________________________________________

Binubuo ng Ang Mga Apostol ng Katapusan ng Panahon ang isang komunidad ng mga tao at isang apostolikong tungkulin. Sila ay isang biglaang pagtitipon ng puwersa na umusbong sa loob ng Simbahan. “Kami ay nananalangin kasama ng Birheng Maria para sa mga apostol ng mga huling araw na bumangon,” sabi ng Arkanghel Michael kay Fr Rodrigue noong Enero 3, 2019.

Sa kalooban ng Diyos, ihanda sila ni Maria upang palawigin ang kanyang pamumuno sa mga makasalanan at hindi mananampalataya. Ngunit kailan at paano ito mangyayari? Ang Diyos lamang ang nakakaalam, at dapat tayong manabik at maghintay sa katahimikan at sa panalangin.

Ang Ang Mga Apostol ng Katapusan ng Panahon ay isang makasaysayang katotohanan ayon sa supernatural na inspirasyon ni Mélanie Calvat. Isinulat ni Mélanie na ang Birheng Maria ay nagbigay sa kanya ng mga tagubilin noong 1846 para sa paglikha ng relihiyosong orden na tinatawag na Mga Apostol ng Pangwakas na Panahon. Hinikayat ni Pope Leo XIII noong 1878 si Mélanie sa isang pribadong madla na ituloy ang pagsunod sa pamumuno ng Birheng Maria.

Ginamit ni Fr Michel Rodrigue at ilang mystics ang termino sa mga nakalipas na dekada, at ang iba ay iniugnay ito kay Hesus at/o sa Birhen sa kanilang mga mensahe.

Si Don Gobbi ng Santiago, Dominican Republic, ay kapansin-pansing binuo at nakonteksto ang paniwala ng mga apostol na ito sa isang mensaheng natanggap noong Disyembre 8, 1994, Kapistahan ng Immaculate Conception:

Ako ang Ina ng ikalawang ebanghelisasyon. Ang akin ay ang gawain ng pagbuo ng mga apostol ng ikalawang ebanghelisasyon. Sa mga taong ito, binuo Ko kayo nang may partikular na pangangalaga at sa pamamagitan ng kaloob ng aking mga salita, upang maging mga apostol sa mga huling panahong ito. Mga Apostol ng mga huling panahon, dahil kailangan ninyong ipahayag sa lahat, hanggang sa dulo ng mundo, ang Ebanghelyo ni Jesus, sa mga araw na ito ng malaking apostasiya. Sa malaking kadiliman na bumaba sa mundo, ipalaganap ang Liwanag ni Kristo at ng kanyang banal na Katotohanan. Mga apostol ng mga huling panahon, sapagkat dapat ninyong ibigay sa lahat ang mismong buhay ng Diyos. At sa gayon, pinalaganap mo ang halimuyak ng kadalisayan at ng kabanalan sa mga panahong ito ng malaking kabuktutan. Mga Apostol ng mga huling panahon, sapagkat kayo ay tinawag upang ibagsak ang hamog ng mahabaging pag-ibig ni Hesus sa isang mundong tuyo ng kawalan ng kakayahang magmahal at mas lalo pang binantaan ng poot, karahasan at digmaan. Mga Apostol ng mga huling panahon, dahil kailangan ninyong ipahayag ang malapit na pagbabalik ni Hesus sa kaluwalhatian, na siyang aakay sa sangkatauhan tungo sa mga bagong panahon, kung kailan sa wakas ay makikita ang mga bagong langit at isang bagong lupa. Ipahayag sa lahat ng kanyang nalalapit na pagbabalik: ‘Maranatha! Halika, Panginoong Hesus!’

Magkakaroon ba si Jesus ng 12 bagong Apostol sa The End Times? Si Luz de Maria de Bonilla mula sa Costa Rica, nakatira sa Argentina, na ang mga isinulat sa pagitan ng 2009 at 2019 ay nakatanggap ng Imprimatur mula kay Bishop Juan Abelardo Mata Guevara, ay nagsabing “Sigurado, oo. Ngunit maaari pa rin tayong maghiwalay ng maraming taon mula sa pagbabalik ng Kristo. Gayunpaman, kailangan ng Simbahan na paandarin ang mga gulong upang ang mga Apostol ng Huling Panahon ay ganap na mabuo pagdating ng panahon,” ayon sa Aklat ng Pahayag.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.