Nalalapit na Pag-iilaw ng Konsensya

________________________________________________________________

Eksperto sa Propesiya ng Katoliko na si Daniel O’Conner ay sumulat “malapit na ang Babala.”

Nabasa namin ngayon ang isang anunsyo tungkol sa nalalapit na Babala, isang anunsyo na “Mga nagbabantay ng babala” ay naghahanap ng mga dekada, inihayag ni Francis Pope ang kanyang pagpayag na bisitahin ang Moscow.

Sinabi ni Pope Francis, “isang nangungunang opisyal ng Russian Orthodox ang inaasahan sa Roma sa susunod na linggo upang magpasya sa oras at lokasyon ng pagpupulong,” iniulat ng Reuters. Wala pang Pope ang nakabisita sa Russia.

Ito ay isang makabuluhang tanda ng paparating na Babala, gaya ng sinabi ng Garabandal visionary na si Conchita:

“Bibisita ang Papa sa Moscow, Russia. Sa kanyang pagbabalik sa Vatican, ang mga labanan bago ang Babala ay sumiklab sa iba’t ibang bahagi ng Europa.

________________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pangunahing Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tandaan: Ang Elohim ay isang pangalan para sa Diyos na madalas ginagamit ng mga Hebreo.

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol:

“Ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan—siya ang magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo.” (Juan 14:26)

Ang Dakilang Digmaang Espirituwal ay nasa nakikita at hindi nakikitang mga kaharian. Humingi ng kanlungan sa Banal na Espiritu, Kataas-taasang Mang-aaliw, na ipinadala ng Makapangyarihang Ama sa pangalan ni Hesus.

______________________________________________________________

Ngayon, mga kapatid, tungkol sa mga oras at petsa ay hindi na namin kailangan pang sumulat sa inyo, sapagkat alam na alam ninyo na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Habang sinasabi ng mga tao, “Kapayapaan at kaligtasan,” biglang darating sa kanila ang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam ng pagdaramdam sa buntis, at hindi sila makakatakas.

Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang ang araw na ito ay mabigla sa inyo na parang magnanakaw. Lahat kayo ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa dilim. Kaya nga, huwag tayong tumulad sa iba, na natutulog, kundi maging gising at matino. Para sa mga natutulog, natutulog sa gabi, at sa mga nalalasing, naglalasing sa gabi. Datapuwa’t yamang tayo’y kabilang sa araw, tayo’y maging mahinahon, na isuot ang pananampalataya at pag-ibig bilang baluti, at ang pag-asa sa kaligtasan bilang helmet. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos upang magdusa ng poot kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesucristo. Namatay siya para sa atin upang, gising man tayo o tulog, mabuhay tayong kasama niya. Kaya’t pasiglahin ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa, gaya ng ginagawa ninyo sa katotohanan.

Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na kilalanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo, na nag-aalaga sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Igalang mo sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay nang payapa sa isa’t isa. At ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, bigyan ng babala ang mga tamad at magulo, pasiglahin ang mga nasisiraan ng loob, tulungan ang mahihina, maging matiyaga sa lahat. Siguraduhin na walang sinuman ang gumaganti ng mali sa mali, ngunit laging sikaping gawin ang mabuti para sa isa’t isa at para sa lahat.

Magalak palagi, manalangin nang palagi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Hesus.

Huwag patayin ang Espiritu. Huwag mong hamak ang mga propesiya ngunit subukin mo silang lahat; panghawakan ang mabuti, itakwil ang lahat ng uri ng kasamaan. (1 Tesalonica 5:1-22)

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Abortion War in Rhode Island, USA

______________________________________________________________

Rhode Island State House is the latest battleground in the abortion war

Katherine Gregg, The Providence Journal, May 19, 2022

______________________________________________________________

PROVIDENCE — The Catholic Church in the most Catholic state in the nation is on one side of the fierce fight once again taking shape at the Rhode Island State House over abortion.

The American College of Obstetricians and Gynecologists is on the other, along with a large number of female letter writers.

People on both sides of the abortion debate have barraged state lawmakers with letters in recent days, in advance of a legislative hearing Thursday night on a bill to repeal the prohibition on state-paid insurance coverage for state workers and Medicaid recipients seeking abortions.

‘Bans Off Our Bodies’: Abortion-rights rally in Providence draws hundreds of protesters

In Democrat-dominated Rhode Island, where the right to an abortion is already enshrined in state law, this is the latest battleground for warriors on both sides.

The renewed drive to repeal the insurance restrictions in Rhode Island is grounded in this argument: 

“If you have money, you get a right to abortion. If you don’t and you can’t pay for it out of pocket, then your right isn’t real,” according to the advocacy group known as The Womxn Project.

______________________________________________________________

Then Jesus said, “Father, forgive them; for they do not know what they are doing.” And they cast lots to divide his clothing. (Luke 23:34)

The Almighty Father is purifying America before Christ Second Coming. Have you mulled the Almighty Father may send a big tsunami up the East Coast that will destroy the Statue of Liberty and Rhode Island?

God have mercy on us!

_____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Bumisita si Angel sa Fatima noong 1916

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tatlong beses na nagpakita ang Anghel ng Portugal noong 1916 sa maliliit na pastol ng Fatima upang ihanda sila para sa mga pagpapakita ng Mahal na Ina noong 1917.

Itinuro niya sa kanila ang sumusunod na panalangin:

“Diyos ko, naniniwala ako, sinasamba ko, umaasa ako, at mahal kita!

Humihingi ako ng tawad sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo.”

Natutunan ko ang panalanging ito sa Sunday School. Ipinanganak ako sa Portugal, bumisita sa Fatima at nandayuhan sa USA, noong Hunyo 1976, sa edad na 21.

“Tanggapin at tanggapin nang may pagtitiis ang mga pagdurusa na ipapadala sa iyo ng Diyos,” rekomendasyon ng anghel sa mga bata. Inihahanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod para sa mahahalagang banal na misyon sa pamamagitan ng pagdurusa.”

_____________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, Mayo 15, 2022

_________________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

MAYO 15, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Bilang Prinsipe ng Heavenly Legions, pinagpapala kita.

TINAWAG KO KAYO NA MANATILI SA PANALANGIN, KAISA SA ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO AT SA ATING REYNA AT INA NG HULING PANAHON.

Magpatuloy sa Pananampalataya at takot na masaktan ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo. Takot na mabigo sa pag-ibig at pag-ibig sa kapwa. Takot na ang sariwang tubig na nagpapalusog sa kapatiran ay matuyo sa iyo.

Sa pamamagitan lamang ng pagtulong sa isa’t isa ay makakapagpatuloy kayo sa pagkakaisa ng tapat na Bayan, na nalalampasan ang mga kahirapan, na nagiging mas dakila sa lahat ng oras.

MAGTIPI NG PAGKAIN. MAGING MASUNOD AT PANATILIHAN ANG MGA PROBISYON.

Magiging mahirap ang pagkain sa buong mundo at ang sangkatauhan ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Magkaroon ng foresight. Ang mga gamot ay magkukulang: maging handa, at para dito ay natanggap mo mula sa Bahay ng Ama ang mga indikasyon na kailangang-kailangan para sa iyo upang labanan ang sakit sa pamamagitan ng bunga ng kalikasan. (1)

IKAW AY NASA MALAKING TRIBULASYON.

Panatilihin ang isang matatag na Pananampalataya upang hindi ka sumuko kapag ang pinakamalupit na pag-uusig ay dumating para sa tapat na Bayan.

Magpatuloy sa landas kung saan tinawag ka ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, nag-aalay ng penitensiya, panalangin, pag-amin sa mga kasalanang nagawa mo at pagpapakain sa iyong sarili ng Katawan at Dugo ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Magpatotoo na kayo ay tunay na mga Kristiyano. Ang paghihintay para sa isang mahusay na tanda upang magbalik-loob ay maaaring humantong sa iyong mawala ang iyong kaligtasan. Mag-ingat!

HINDI MO MAISIP ANG DATING PAGDURUSA. WALA KAYONG IDEA KUNG ANO ANG DARATING.

Ang pulang buwan na ito ay nag-activate ng mga bulkan bago lumitaw. Ang pulang buwan na ito ay partikular na kumikilos sa mga bulkan, tectonic fault at mga tao.

Dapat kang manatili sa kapayapaan upang ang iyong espiritu ay hindi maabala at dapat kang mamuhay nang walang hinanakit (cf. Lev 19:18), kung hindi ay lalago ang huli. Kaya’t nananawagan ako sa iyo na magbalik-loob at huwag sayangin ang kasalukuyang sandali sa mga banal na bagay, dahil kung ilalaan mo ang iyong oras sa mga gawain ng Langit, ang Langit mismo ay magpaparami ng iyong oras.

Kung hindi ka mananalangin, hindi mo matatanggap ang bunga at ang masaganang mga grasya na ibinubuhos ng Banal na Espiritu (cf. Rom 5:5) sa mga nananalangin nang may puso.

ISANG MAHIRAP NA SANDALI NA DINADAAN MO; HINDI ITO MADALI – MAGING MABUTI, MAGING MABUTI. HUWAG KALIMUTAN NA TUMAWAG AKO SA IYO SA CONVERSION: KAILANGAN MO MAG-CONVERT.

Ipagdasal ang iyong mga kapatid na hindi naghahangad ng pagbabagong loob.

Ang mga demonyo ay nasa Earth, patuloy kang tinutukso. Dapat kang lumaban upang linisin ang iyong mga kaisipan at isipan at ilayo ang iyong sarili sa kasamaan.

IHANDA ANG MAAARI MO IHANDA; ANG NAtitira AY MADAMI, PERO IHANDA MO NA, BAGO HINDI MO KAYA DAHIL SA KAWALAN NG KAILANGAN.

Pinapanatili kitang alerto. Bilang Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, hindi ka dapat mag-alinlangan sa proteksyon ng mga Hukbo ng Langit, dahil kami ay ipinadala upang bantayan ang Bayan ng Diyos.

Mahal ka ng ating Reyna at Ina at palagi kang tinatakpan ng Kanyang Inang Mantle.

HUWAG MATAKUTAN NA INIBAYARAN: IKAW AY PROTEKTAHAN AT POprotektahan SA LAHAT NG PANAHON. HUWAG MAGTULONG SA IYONG PANANAMPALATAYA.

Pinagpapala kita ng pagpapalang taglay ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga anak.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Basahin ang tungkol sa mga halamang gamot:

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARÍA

Mga kapatid:

Si San Miguel Arkanghel, tagapagtanggol ng Bayan ng Diyos, ay tumatawag sa atin na italaga kaagad sa pagbabagong-loob at muling iginiit sa atin ang panganib kung saan matatagpuan natin ang ating sarili bilang sangkatauhan dahil sa armadong labanan na umuunlad sa panahong ito. Ang salungatan na lilikha naman ng mga kakulangan sa pagkain at mga gamot, na humahantong sa bahagi ng Bayan ng Diyos na tanggapin ang pagiging selyado kapalit ng pagkuha ng kung ano ang kinakailangan para sa kaligtasan.

Kaya naman, hinihimok tayo ni San Miguel Arkanghel na huwag mawalan ng Pananampalataya at ipinaalala sa atin na ang Langit ay nagbigay sa atin ng mga indikasyon hinggil sa paggamit ng mga halamang gamot upang tulungan tayo sa mga sakit at salot at upang maging handa kapag walang gamot.

Ating dinggin ang mga Tawag ng Langit; magpakumbaba tayo.

Pagpalain natin ang ating mga kapatid.

Amen.

_________________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang isang makabayan ay sumusuporta sa pambansang soberanya, at isang globalista ang New World Order (NWO), dahil dito si Satanas, Ang Antikristo at kasamaan.

Hindi ka maaaring maging neutral o mahinahon sa gitna ng nagngangalit na espirituwal na pakikidigma dahil sa nakamamatay na labanan ni Satanas upang sakupin ka para sa walang hanggang kapahamakan habang inaanyayahan ka ng Diyos sa Kanyang Kaharian ng kaluwalhatian at walang hanggang kaligayahan. Ano ang mas gusto mo: Satanas at Impiyerno o Diyos at Langit?

Binobomba tayo ng mga kroni ni Satanas ng mainstream media na nagtatanim ng pekeng balita, kapahamakan at kalungkutan upang magdulot ng depresyon at pagkabalisa. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan, panlilinlang at pagkawasak.

Hangarin ang Espirituwal na Paglago upang makasama sa kampo ng Diyos at maiwasan ang pagiging biktima ng Nagngangalit na Digmaang Espirituwal!

_______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Espirituwal na Paglago

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pinayuhan ni apostol Pablo ang mga Hebreo na hanapin ang espirituwal na paglago.

Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. (Hebreo 6:1-2)

Nguni’t, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagama’t kami ay nagsasalita ng ganito: Sapagka’t ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo’y nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawa’t isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. (Hebreo 6:9-12)

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Apocalypse

__________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

Apocalypse

Mga Selyo at Mangangabayo ng Apocalypse

Ang Diyos ang Namamahala

Maria at Kalungkutan ng Tao

________________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Fatima

________________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

Bumisita si Angel sa Fatima noong 1916

Fatima, Mayo 13, 1917

Ama Amorth at Fatima

________________________________________________________________

Posted in Default, Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 12 de Maio de 2022

______________________________________________________________

MENSAGEM DE SÃO MIGUEL ARCANJO
A LUZ DE MARÍA
12 DE MAIO DE 2022

Amados filhos de Nossa Senhora do Rosario de Fátima:

NESSA FESTIVIDADE OS CHAMO, COMO POVO DE DEUS, A ACATAR O CHAMADO DA NOSSA RAINHA À ORAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO, perseverando neste ato de Fé, de amor, de gratidão e, ao mesmo tempo, de reparação pelas ofensas que esta geração comete contra o Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo e contra a Nossa Rainha e Mãe.

As criaturas humanas continuam tropeçando diante da sua arrogante “babel interior”, (Cf. Gen 11, 1-9) deixando para trás a ordem, a paz, o respeito, o amor ao próximo, a caridade e o perdão. 

A confusão penetrou na humanidade, o que elevou sua “babel interior”, engrandecendo os egos humanos para que as metas não sejam de paz, mas sim de domínio e de poder.

NOSSA RAINHA ESTENDE SUA MÃO:
Aos simples e humildes de coração…
àqueles que amem em “espírito e verdade” …
aos que, sem interesses mesquinhos, buscam o bem comum, sem deixar de lado as criaturas humanas carregadas de pecados, que, arrependidas, buscam o perdão para salvar a alma.

Nossa Rainha e Mãe deseja que todos os Seus filhos se salvem, por isso Ela vai no meio dessa humanidade, movendo corações para que se amoleçam.

VOCÊS NECESSITAM DO ALIMENTO EUCARÍSTICO…
É URGENTE QUE VOCÊS RECEBAM O ALIMENTO DIVINO COM TOTAL REVERÊNCIA E DEVIDAMENTE PREPARADOS.

Este momento e seus acontecimentos os colocam a prova, por isso, desde já, ofereçam, abençoem, orem, façam sacrifícios em reparação pelos pecados e em oferecimento pela conversão pessoal e pela de seus irmãos.

Filhos de Nossa Senhora:

COM O SANTO ROSÁRIO EM MÃOS, DISPONHAM-SE A SEREM FIRMES NA FÉ. ESTE MOMENTO É DECISIVO.

Os conflitos avançam e os exércitos, cegos pela ambição da conquista, avançarão sem hesitação profanando os templos, que deverão ser fechados para que não sejam mais profanados, e a criatura humana será tomada pela dor e pela desolação. Por isso, alimentem-se do Corpo e do Sangue do Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo.

Tenham presente que o Anjo da Paz (1) virá acompanhado da Nossa Rainha. O céu brilhará anunciando tão grande prodígio do Amor Divino, sendo os homens indignos de tão grande ato de Amor do Pai Eterno.

O ANJO DA PAZ É ESPERANÇA PARA A CRIATURA QUE PERSEVERA, PROTEÇÃO PARA O HUMILDE E ATRIBULADO, E AMPARO PARA O DESVALIDO.

Sejam verdadeiros filhos de Nossa Rainha e Mãe, deixem-Na guiá-los e interceder por cada um de vocês para que, sob Sua Proteção, resistam com Fé firme à passagem das provas e não caiam na perversidade do Anticristo.

Como príncipe das Legiões Celestiais venho avisá-los para que amadureçam na Fé diante das provas que a humanidade enfrentará.

Os terremotos continuam com mais força, orem por aqueles que sofrem por causa disso.

Amem a Nossa Rainha e Mãe, valorizem-Na como uma pérola preciosa, venerem-Na, é a Mãe de Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo.

À NOSSA RAINHA E MÃE A SANTÍSSIMA TRINDADE CONFIOU A PROTEÇÃO DE CADA UM DE VOCÊS NESTE MOMENTO CULMINANTE DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE.

Amados, sejam firmes na Fé, mantenham a unidade e o amor fraterno, assim são reconhecidos os cristãos, pelo amor fraterno. (Cf. Jn 13,35)

Com as Minhas Legiões Celestiais e com a Minha Espada ao alto, Eu os abençoo e protejo.

São Miguel Arcanjo

AVE MARIA PURÍSSIMA SEM PECADO CONCEBIDA
AVE MARIA PURÍSSIMA SEM PECADO CONCEBIDA
AVE MARIA PURÍSSIMA SEM PECADO CONCEBIDA

 
(1) Revelações sobre o Anjo da Paz, leia…
(*) Fátima, Revelações e Profecias, leia…

COMENTÁRIO DE LUZ DE MARIA

Irmãos:

Nessa data tão especial para o cristianismo e com o teor deste Chamado do nosso respeitado São Miguel Arcanjo, nos é mostrada a urgência de nos mantermos em estado de alerta espiritual, não através do medo, mas sim trabalhando e agindo de acordo com a Vontade Divina.

São Miguel Arcanjo nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos, na torre de babel do egoísmo, da inveja, da avareza, do rancor e do esquecimento em relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo e à Nossa Rainha e Mãe, o que torna mais fácil ao inimigo da alma penetrar na criatura humana e levá-la a servir em suas fileiras.

Não é um momento fácil…
Quantas criaturas humanas estão indiferentes à realidade em que vivemos! É doloroso que as almas se percam diante da confusão causada por ideologias que entraram na Igreja e da apatia para lutar contra o mal.

Quantos filhos de Deus desconhecem o que está por vir e tomam conhecimento dos eventos futuros através de meios que distorcem a verdade.

Irmãos, Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos revelou aquilo que já estamos vivendo como humanidade, não o podemos ocultar, assim como não podemos ocultar a esperança que traz Sua Mensagem: NO FINAL, MEU IMACULADO CORAÇÃO TRIUNFARÁ.

Sem perder a Fé na Proteção Divina, na Proteção Materna, na Proteção de São Miguel Arcanjo e de Suas Legiões Celestiais, levantemos a voz e digamos:

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e Vos amo.
Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e Vos amo.
Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e Vos amo.
Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.

Amém.

______________________________________________________________

Tagged | Leave a comment