เหยื่อของลัทธิซาตาน

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ฉันมีลางสังหรณ์ที่น่ากลัวเมื่อฉันเข้าไปในห้องปฏิบัติการตรวจเลือดในเดือนมิถุนายน 2012 เพราะฉันรู้สึกว่าซาตานอยู่ใกล้ ห้องปฏิบัติการตกอยู่ในความเงียบสงัด ชายแปลกหน้านั่งใกล้หน้าต่างพนักงานต้อนรับ ส่วนฉันนั่งข้างประตูทางออก

ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยทางจิตที่สงสัยว่าเป็นโรคจิต แต่รู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยเมื่อเหลือบมองเขา ดวงตาของเขาที่แหลมคมและคุกคาม เคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยทางจิตมักเก็บตัวและหลีกเลี่ยงการสบตา ฉันควรเข้าใกล้หรือหลีกเลี่ยงเขา? สัญชาตญาณของฉันแนะนำความระมัดระวังและความยับยั้งชั่งใจ

เขาลุกขึ้นและคร่ำครวญถึงสุขภาพของเขากับพนักงานต้อนรับว่า “ฉันเป็นบัณฑิตวิทยาลัยและชอบตกปลาบิน . . แต่ตอนนี้ฉันพังพินาศแล้ว” แล้วเข้าไปในกุฏิสนทนากับนักโลหิตวิทยา ฉันได้ยินคนไข้พูดว่าเขามีส่วนร่วมในลัทธิซาตานที่ทำลายสุขภาพของเขา

เขาจ้องมาที่ฉันขณะที่เขาออกจากห้องทดลอง และฉันก็ปกปิดความไม่มั่นใจไว้จนกว่าเขาจะจากไป เมื่อเราถอนหายใจด้วยความโล่งอก นักโลหิตวิทยาถามฉันว่าฉันจะทำให้เธอกลัวหรือไม่ ไม่ ฉันตอบ!

______________________________________________________________

Posted in แบบไทย | Tagged | Leave a comment

Victima Cultului Satanic

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Am avut o presimțire terifiantă când am intrat într-un laborator de analize de sânge în Iunie 2012, pentru că simțeam că Satana este aproape. Laboratorul era într-o tăcere de rău augur, un bărbat ciudat stătea lângă fereastra recepționerului, iar eu m-am așezat lângă ușa de ieșire.

Am fost înțelegător față de un presupus pacient psihic, dar mi-a fost teamă și nesigură când l-am privit. Ochii lui, pătrunzători și amenințători, s-au mișcat brusc – pacienții psihici sunt de obicei introvertiți și evită contactul vizual. Ar trebui să mă apropii de el sau să-l evit? Intuiția mea mi-a recomandat prudență și reținere.

S-a ridicat și și-a deplâns starea de sănătate față de recepționer: „Sunt absolvent de facultate și îmi plăcea să pescuiesc zburătoare. . . dar acum sunt ruinat.” Apoi a intrat într-o cabină și a dialogat cu flebotomist. L-am auzit pe pacient spunând că a participat la un cult satanic care i-a distrus sănătatea.

S-a uitat la mine când a părăsit laboratorul și mi-am acoperit nesiguranța până la plecarea lui, când am răsuflat ușurați. Îngrozit, flebotomistul m-a întrebat dacă o sperii. Nu am răspuns!

______________________________________________________________

Posted in Română | Tagged | Leave a comment

A sátáni kultusz áldozata

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Félelmetes előérzetem volt, amikor 2012 júniusában beléptem egy vérvizsgálati laboratóriumba, mert úgy éreztem, a Sátán közel van. A laboratóriumban vészjósló csend uralkodott, egy furcsa ember ült a recepciós ablaka mellett, én pedig a kijárati ajtó mellett.

Szimpatikus voltam egy feltételezett elmebeteggel, de féltem és bizonytalan voltam, amikor rápillantottam. Átható és fenyegető szemei hirtelen megmozdultak – a mentális betegek általában introvertáltak, és kerülik a szemkontaktust. Közelítsem vagy kerüljem őt? Az intuícióm óvatosságot és visszafogottságot javasolt.

Szimpatikus voltam egy feltételezett elmebeteggel, de féltem és bizonytalan voltam, amikor rápillantottam. Átható és fenyegető szemei hirtelen megmozdultak – a mentális betegek általában introvertáltak, és kerülik a szemkontaktust. Közelítsem vagy kerüljem őt? Az intuícióm óvatosságot és visszafogottságot javasolt.

Rám nézett, amint elhagyta a laboratóriumot, én pedig elfátyoloztam bizonytalanságomat egészen a távozásáig, amikor is fellélegeztünk. A flebotómus rémülten megkérdezte, megijeszteném-e. Nem – válaszoltam!

_______________________________________________________________

Posted in Magyar | Leave a comment

Vittima del Culto Satanico

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ho avuto una terrificante premonizione quando sono entrato in un laboratorio di analisi del sangue nel Giugno 2012, perché sentivo che Satana era vicino. Il laboratorio era in un silenzio minaccioso, un uomo strano era seduto vicino alla finestra della receptionist e io ero seduto vicino alla porta di uscita.

Ero solidale con un presunto malato mentale, ma timoroso e insicuro quando lo guardavo. I suoi occhi, penetranti e minacciosi, si muovevano bruscamente: i pazienti mentali sono generalmente introversi ed evitano il contatto visivo. Dovrei avvicinarmi o evitarlo? Il mio intuito raccomandava cautela e moderazione.

Si alzò e si lamentò del suo stato di salute con l’addetto alla reception: “Sono un laureato e mi piaceva pescare con la mosca. . . ma ora sono rovinato. Poi entrò in un cubicolo e dialogò con il flebotomo. Ho sentito il paziente dire di aver partecipato a un culto satanico che gli ha rovinato la salute.

Mi guardò mentre usciva dal laboratorio, e io velai la mia insicurezza fino alla sua partenza, quando tirammo un sospiro di sollievo. Inorridito, il flebotomo mi ha chiesto se volevo spaventarla. No, ho risposto!

______________________________________________________________

Posted in Italiano | Tagged | Leave a comment

Offer för Satanisk Kult

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Jag fick en skrämmande föraning när jag gick in i ett blodprovslaboratorium i Juni 2012, eftersom jag kände att Satan var nära. Laboratoriet var i en olycksbådande tystnad, en konstig man satt nära receptionistens fönster och jag satt vid utgångsdörren.

Jag var sympatisk med en förmodad mentalpatient, men rädd och osäker när jag såg honom. Hans ögon, genomträngande och hotfulla, rörde sig abrupt – mentalpatienter är vanligtvis introverta och undviker ögonkontakt. Ska jag närma mig eller undvika honom? Min intuition rekommenderade försiktighet och återhållsamhet.

Han reste sig upp och beklagade sitt hälsotillstånd till receptionisten: ”Jag är student och gillade att flugfiska . . . men nu är jag förstörd.” Sedan gick han in i ett skåp och pratade med phlebotomist. Jag hörde patienten säga att han deltagit i en satanisk sekt som förstörde hans hälsa.

Han tittade på mig när han lämnade laboratoriet, och jag beslöjade min osäkerhet fram till hans avgång, när vi andades en lättnadens suck. Förfärad frågade flebotomisten mig om jag skulle skrämma henne. Nej, svarade jag!

______________________________________________________________

Posted in Svenska | Tagged | Leave a comment

Slachtoffer van Satanische Sekte

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ik had een angstaanjagend voorgevoel toen ik in Juni 2012 een bloedlaboratorium binnenging, omdat ik voelde dat Satan dichtbij was. Het laboratorium was in een onheilspellende stilte, een rare man zat bij het raam van de receptioniste en ik zat bij de uitgangsdeur.

Ik was sympathiek tegenover een veronderstelde psychiatrische patiënt, maar bang en onzeker als ik naar hem keek. Zijn ogen, doordringend en dreigend, bewogen abrupt – psychiatrische patiënten zijn meestal introvert en vermijden oogcontact. Moet ik hem benaderen of vermijden? Mijn intuïtie adviseerde voorzichtigheid en terughoudendheid.

Hij stond op en klaagde over zijn gezondheidstoestand tegen de receptioniste: ‘Ik ben afgestudeerd aan de universiteit en hield van vliegvissen. . . maar nu ben ik geruïneerd.” Toen ging hij een hokje binnen en sprak met de phlebotomist. Ik hoorde de patiënt zeggen dat hij had deelgenomen aan een satanische sekte die zijn gezondheid ruïneerde.

Hij staarde me aan toen hij het laboratorium verliet, en ik verhulde mijn onzekerheid tot zijn vertrek, toen we opgelucht ademhaalden. Geschrokken vroeg de phlebotomist me of ik haar bang wilde maken. Nee, ik antwoordde!

_______________________________________________________________

Posted in Nederlands | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 26 de Maio de 2023

________________________________________________________________

MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
A LUZ DE MARIA
26 DE MAIO DE 2023

 
Amadíssimos filhos, recebam a Minha Bênção.

EU OS ALIMENTO COM A MINHA VONTADE QUANDO ME INVOCAM. INVOQUEM O MEU ESPÍRITO SANTO QUANDO TRABALHAREM E AGIREM, E SOLICITEM QUE LHES DERRAME BÊNÇÃOS, não apenas sobre vocês e suas famílias, mas sobre toda a humanidade, para que fortaleçam a Fé em Mim e não retrocedam, tornando-se presas de falsas ideologias que buscam os Meus filhos para que percam a alma.

Vivem na incerteza devido à falta de fé em Minha Providência, à falta de fé em Minha Proteção e à falta de fé em Meu Auxílio.

Quantos, em sua arrogância, enclausuram a razão e o pensamento para negar os Meus chamados!

Quantos, como os doutores da lei, negam os Meus Chamados para a conversão dos Meus filhos e, em sua insensatez, Me chamam publicamente de mentiroso, alarmista e apocalíptico!

Aqueles que não vivem o Apocalipse em suas vidas, como saberão distinguir entre a Verdade e o engano do Anticristo, que os leva à desobediência, a não obedecer nem viver o Magistério da Minha Igreja, como é a Minha Vontade?

Aquele que não conhece o Apocalipse negará tudo o que acontece na Terra, será um tolo e um perseguidor dos Meus Chamados.

Amados filhos, vivem a incerteza dos acontecimentos porque não aceitam que já estão sendo levados ao precipício pelo poder terreno que, unido, toma as decisões para conduzi-los ao caos com o colapso do grande apego da criatura humana: A ECONOMIA.

TODA A ECONOMIA DO MUNDO SERÁ MUDADA, o que vocês usam hoje para comprar e vender não será aceito para que se abasteçam de alimentos e do que precisam para sobreviver. Por isso, Eu os chamei à Fé em Mim e em Minha Mãe, que lhes forneceu os medicamentos (1) para combater as enfermidades (2) que se aproximam.  INFELIZMENTE, CONTINUAM SENDO SURDOS. ESSAS ENFERMIDADES NÃO SERÃO COMBATIDAS COM OS MEDICAMENTOS CONHECIDOS, SÓ RESPONDERÃO AO QUE MINHA CASA LHES DEU A CONHECER.

Despertem, filhos!

NÃO FIXEM SEU FUTURO EM DATAS, MAS SIM PREPAREM-SE E BUSQUEM-ME NA CONFISSÃO E NA COMUNHÃO DO MEU CORPO E DO MEU SANGUE NA EUCARISTIA.

Veem a natureza lançar-se sobre os países pela Terra, mas a consciência ainda não é movida.

Orem, Meus filhos, orem pelo México, Chile, Equador e Colômbia, serão estremecidos.

Orem, Meus filhos, orem pela América Central e pelo Panamá, serão fortemente estremecidos.

Orem pela Austrália, sofre grande devastação.

Orem, filhos, orem, muitos vulcões adormecidos despertam, causando grande perda de vidas. Isso diante da insensatez de alguns dirigentes, que se omitem e não alertam os Meus filhos.

Orem, filhos, orem, a terra continua a tremer de um ponto a outro: a Ásia sofre, assim como a Europa, nas áreas menos esperadas.

A guerra avança (3) e um erro despertará a luta do homem contra o homem, a luta disfarçada pelo controle do poder.

Meu amado Povo, a Argentina sofre inesperadamente e o Brasil sofre em seu coração.

Meus filhos, Eu os amo. Permaneço vigilante para socorrê-los, não serão abandonados por Mim. Ordenei ao Meu amadíssimo São Miguel Arcanjo e às Suas Legiões que lutem contra o Demônio e não permitam que ele os destrua emocionalmente, assim serão criaturas que cumprem o Primeiro Mandamento.

Eu os amparo, os auxilio e falo com vocês para que reforcem o que já sabem. Armazenem água dentro de casa.

Sejam reflexos da Minha Paz e, em paz, doem-se ao irmão, ajudem os desamparados. Sejam cautelosos ao falar, pois estão sendo observados com algumas más intenções.

Unam-se fraternalmente e perdoem-se de coração.

A LUTA É PELAS ALMAS, NÃO PERMITAM QUE LHES AFASTEM DE MIM. PERMANEÇAM FIRMES E EU, SEU SENHOR E SEU DEUS, OS LIVRAREI DE TODO O MAL.

Abençoo-os com o Meu Amor Paterno.

Seu Jesus

AVE MARIA PURÍSSIMA, SEM PECADO CONCEBIDA
AVE MARIA PURÍSSIMA, SEM PECADO CONCEBIDA
AVE MARIA PURÍSSIMA, SEM PECADO CONCEBIDA

(1) Sobre plantas medicinais, leia…
(2) Sobre enfermidades, leia…
(3) Sobre a guerra, leia…
 

COMENTÁRIO DE LUZ MARIA

Irmãos:

Nosso amado Senhor nos ama e por isso nos alerta a todo momento. Sejamos o sal da terra, para que, à semelhança de Cristo, a prioridade sejam as almas.

Situações graves de emergência estão ocorrendo em toda a Terra, pegando de surpresa as criaturas humanas.

Preparemo-nos espiritualmente e com o que o Céu nos solicita. Sejamos amor e verdade.

Amém.

________________________________________________________________

Posted in Português | Tagged | Leave a comment

ضحية عبادة شيطانية

______________________________________________________________

______________________________________________________________

كان لدي هاجس مرعب عندما دخلت مختبر فحص الدم في يونيو 2012 ، لأنني شعرت أن الشيطان قريب. كان المختبر في صمت مشؤوم ، جلس رجل غريب بالقرب من نافذة موظف الاستقبال ، وجلست عند باب الخروج.

كنت متعاطفة مع مريض عقلي مفترض ، لكني كنت خائفة وغير آمنة عندما ألقيت نظرة عليه. تحركت عيناه ، وهما تخترقان وتهددان ، فجأة – المرضى النفسيون عادة ما يكونون انطوائيين ويتجنبون ملامسة العين. هل يجب أن أقترب منه أم أتجنبه؟ أوصى حدسي بالحذر وضبط النفس.

نهض وعبّر عن أسفه لحالته الصحية لموظف الاستقبال ، “أنا خريج كلية وأحب صيد السمك. . . لكنني الآن مدمر “. ثم دخل حجرة وأجرى حوارًا مع الفاصد. سمعت المريض يقول إنه شارك في طائفة شيطانية دمرت صحته.

حدق في وجهي وهو يغادر المختبر ، وحجبت انعدام الأمن لدي حتى رحيله ، عندما تنفسنا الصعداء. سألني الفاصد مذعورًا إذا كنت سأخيفها. لا ، أجبته!

______________________________________________________________

Posted in العربية | Tagged | Leave a comment

Korban Kultus Setan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Aku duwe firasat sing medeni nalika mlebu laboratorium tes getih ing wulan Juni 2012, amarga aku rumangsa Iblis wis cedhak. Laboratorium kasebut sepi banget, ana wong aneh lungguh ing cedhak jendela resepsionis, lan aku lungguh ing lawang metu.

Aku simpati karo pasien mental sing dianggep, nanging wedi lan ora aman nalika ndeleng dheweke. Mripaté, penetrating lan ngancam, dipindhah abruptly – patients mental biasane introvert lan supaya kontak mripat. Apa aku kudu nyedhaki utawa nyingkiri dheweke? Intuisiku nyaranake ati-ati lan ngempet.

Dheweke tangi lan mratelakake kahanan kesehatane marang resepsionis, “Aku lulusan perguruan tinggi lan seneng mabur iwak . . . nanging saiki aku wis rusak.” Banjur mlebu bilik lan ngobrol karo phlebotomist. Aku krungu pasien ngomong yen dheweke melu kultus setan sing ngrusak kesehatane.

Dheweke nyawang aku nalika metu saka laboratorium, lan aku nutupi rasa ora amanku nganti budhal, nalika kita ambegan kanthi lega. Medeni, phlebotomist takon kula apa aku bakal medeni dheweke. Ora, aku mangsuli!

______________________________________________________________

Posted in Basa Jawa | Tagged | Leave a comment

Korban Pemujaan Setan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Saya memiliki firasat yang mengerikan ketika saya memasuki laboratorium tes darah pada bulan Juni 2012, karena saya merasa setan sudah dekat. Laboratorium berada dalam kesunyian yang tidak menyenangkan, seorang pria aneh duduk di dekat jendela resepsionis, dan saya duduk di dekat pintu keluar.

Saya bersimpati kepada seorang pasien gangguan jiwa, tetapi takut dan tidak aman ketika meliriknya. Matanya, menembus dan mengancam, bergerak tiba-tiba – pasien gangguan jiwa biasanya tertutup dan menghindari kontak mata. Haruskah saya mendekati atau menghindarinya? Intuisi saya merekomendasikan kehati-hatian dan pengekangan.

Dia bangun dan mengeluhkan kondisi kesehatannya kepada resepsionis, “Saya lulusan perguruan tinggi dan suka menerbangkan ikan. . . tapi sekarang aku hancur.” Kemudian dia memasuki bilik dan berdialog dengan phlebotomist. Saya mendengar pasien mengatakan dia telah berpartisipasi dalam sekte setan yang merusak kesehatannya.

Dia menatapku saat dia meninggalkan laboratorium, dan aku menyembunyikan ketidakamananku sampai kepergiannya, ketika kami menghela napas lega. Ngeri, phlebotomist bertanya apakah saya akan membuatnya takut. Tidak, saya menjawab!

______________________________________________________________

Posted in Indonesia | Tagged | Leave a comment