Tag Archives: Charisms

Liham kay Charism sa mga Pilipino

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na repasuhin ang Pakete ng mga Charism para sa mga Pilipino. I-klik ang sumusunod na link. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Mga himala

______________________________________________________________ Pagdating ng mga lalaki kay Jesus, sinabi nila, “Si Juan na Tagapagbautismo ay isinugo kami sa iyo upang itanong, ‘Ikaw ba ang paririto, o dapat pa ba kaming maghanap ng iba?’ Nang panahong iyon, pinagaling niya ang marami sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Pagkuha ni Saul ng Paningin

______________________________________________________________ Ang artikulong Siyam Mga Charisma ay nagpapakilala ng mga regalo upang maglingkod sa Mistikal na Katawan ni Kristo. Ang Kalaaman at Karunungan ay maaaring makipag-ugnay, dahil ang Kaalaman ay impormasyon at ang Karunungan ay ang paggamit ng impormasyon. Ang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Ang Pagkuha ni Saul ng Paningin

Papa Juan Paul II at Charisma

______________________________________________________________ Inilalahad sa artikulo ang masiglang address ng masiglang pagsasalita ni Papa Juan Paul II noong Pentecost noong 1998 sa isang tinatayang karamihan ng tao na limang daang libong mga miyembro ng unibersal na paggalaw ng mga lay. Nilayon ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Papa Juan Paul II at Charisma

Biktima ng Satanic Cult

______________________________________________________________ Nagkaroon ako ng isang nakakakilabot na premonition nang pumasok ako sa isang laboratoryo sa pagsusuri ng dugo noong Hunyo 2012, dahil binalaan ng aking intuwisyon na malapit na si Satanas. Ang laboratoryo ay nasa isang walang katahimikan na katahimikan, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Biktima ng Satanic Cult

Super Charismatic Wisdom

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Tim Tebow’s statement is awesome! Brother and sister, if you do not agree with this statement, you should examine your conscience and reflect on your afterlife. I does not necessarily imply natural death for our generation of Christ … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Super Charismatic Wisdom

Package ng Charisma

_____________________________________________________________ I-klik ang mga link sa ibaba sa pababang order. _____________________________________ Siyam na Charisms Papa Juan Paul II at Charisma _____________________________________ Kaalaman Karunungan Ang Pagkuha ni Saul ng Paningin Paghiwatig ng Mga Espiritu _____________________________________ Karismatikong Pananampalataya Pagpapagaling Mga Himala _____________________________________ … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Package ng Charisma

Interpretasyon ng Mga Dila

______________________________________________________________ Interpretation of Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) Sa pagsamba sa publiko, maaaring magpropesiya ang isang tao sa ibang wika, at maaaring ipaliwanag ng ilang tao ang salita ng Diyos upang maunawaan ng grupo ang salita. Ang interpretasyon ng mga … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Interpretasyon ng Mga Dila

Mga Dila

______________________________________________________________   Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)   Ang pagsasalita sa mga wika ay kamangha-mangha ― isang wikang hindi pa natin natutuhan, o ang wika ng “mga anghel”.  (1 mga taga corinto 13:1) Ang karisma ng mga dila ay lalo na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Dila

Propesiya: Mensaheng Binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________ Prophecy: Message Inspired by the Holy Spirit | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) Ang propesiya ay isang karisma alindog na magsalita ng mensahe mula sa Diyos na binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu, na laging naaayon sa mga Banal na Kasulatan at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Propesiya: Mensaheng Binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu