Tag Archives: ENOCH

Christ’s Warning Message to Enoch

________________________________________________________________ I’M COMING MY CHILDREN, CLEAN YOUR SOULS LET YOU NOT BE DAMNED !!! June 20, 2021 ________________________________________________________________ Another message from heaven to us human beings, a clear warning to us from Enoch (Columbia), please listen to it, is very … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Dakilang Pagpapamalas sa Kalangitan Ay Nigh

________________________________________________________________ Hunyo 14 2021 – Tumawag ng Jesus sa Pinagpalang Sakramento sa Kanyang matatapat na tao. Mensahe kay Enoc. Mahusay na pagpapakita sa kalangitan ay tungkol sa upang maganap “Kapayapaan ay mapasainyo, mga minamahal kong anak. kapalaluan ng aking Babala; … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dakilang Pagpapamalas sa Kalangitan Ay Nigh

আকাশে মহান প্রকাশ আসন্ন

________________________________________________________________ ১৪ জুন ২০২১ – তাঁর বিশ্বস্ত লোকেদের প্রতি আশীর্বাদপূর্ণ সংস্কারে যীশুর আহ্বান। হনোকের প্রতি বার্তা। আকাশে মহা প্রকাশ হতে চলেছে “আমার প্রিয় সন্তানরা, তোমার সাথে আমার শান্তি থাকুক। আকাশে বিরাট প্রকাশ হতে চলেছে, যা তোমাদের কাছে আমার সতর্কবাণীর নৈকট্য … Continue reading

Posted in বাংলা | Tagged | Comments Off on আকাশে মহান প্রকাশ আসন্ন

Wielkie manifestacje na niebie są nigh

________________________________________________________________ 14 czerwca 2021 – Wezwanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Jego wiernych ludzi. Wiadomość do Enocha. Wielkie manifestacje na niebie mają się odbyć “Mój Pokój bądź z wami, moje Umiłowane dzieci. Wkrótce zajmą się wielkie manifestacje na niebie, które … Continue reading

Posted in Polski | Tagged | Comments Off on Wielkie manifestacje na niebie są nigh

Große Manifestationen am Himmel sind nah

_______________________________________________________________ Juni 2021 – Ruf Jesu im Allerheiligsten Sakrament zu seinem treuen Volk. Nachricht an Enoch. Große Manifestationen am Himmel stehen kurz vor dem Absetzen “Mein Friede sei mit euch, meine geliebten Kinder. Große Manifestationen am Himmel werden stattfinden, die … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Comments Off on Große Manifestationen am Himmel sind nah

Manifestasi Besar Di Langit Sudah Dekat

________________________________________________________________ 14 Juni 2021 – Panggilan Yesus dalam Sakramen Yang Diberkati kepada orang-orang yang setia kepada-Nya. Pesan untuk Enoch. Manifestasi besar di langit akan terjadi “Kedamaianku bersamamu, anak-anakku tercinta. (Dan keinginan di langit) maksudnya, dalam kedua tempat tersebut (akan terjadi) … Continue reading

Posted in Indonesia | Tagged | Comments Off on Manifestasi Besar Di Langit Sudah Dekat

空の大きな現れは近い

_______________________________________________________________ 6月 14 2021 – イエスの忠実な人々に祝福された聖餐でイエスの呼び出し.エノクへのメッセージ。 空の偉大な現れが起こりようとしている 「わたしの平安は,わたしの最愛の子供たちとともにおられる。 空の偉大な症状が起こりつつあり、私の警告の近くをあなたに告知します。このような素晴らしい一日の到来に備えるよう警告する標識。彼らの夜と7日間の間、私の栄光の十字架は、空に輝くでしょう。私の栄光の十字架への信仰を持って頭を下げて祈るすべての人々は、彼らの体と魂の癒しを受けるでしょう。7日間と夜が過ぎた後、私の十字架は私の警告のために道を作るために消えます。私の警告の日が近づいているので、順番にあなたのアカウントを置くために、実行!偉大で栄光の日は、あなたが連れて行かれ、その状態と仕事に従ってあなたの魂が天国、煉獄、または地獄に連れて行かれる永遠に裁かれます。 永遠に、あなたの人生は、あなたが理性を使った瞬間からあなたに示されます。皆さんの怠惰な言葉や悪い決断でさえ、皆さんが兄弟に影響を与えた、創造と宇宙を支配する愛の規範さえも判断されます。私の子供たちは、私が祈り、速く、あなたの罪のために罰を行い、それらの致命的な罪が告白され、修復されない賠償をするように頼むのは、あなたが永遠に達したときには、あなたがしないようにする理由です ああ、罪深い人間性は、再考し、できるだけ早く神に戻ります。あなたの心配と世の中の懸念を残します。私の警告の日が来ていると魂の大半が重大な罪、または私から遠く離れていることを理解してください!失われた羊、あなたは神とあなたの兄弟と和解するために何を待っていますか? 私の良心の目覚めはドアをノックし、あなたの魂は永遠に失われる危険にさらされています。愚かなものは、私はあなたの死を望んでいません。私の願いは、あなたが私の警告の到着前に心から悔い改め、永遠の経過があなたの死、またはあなたの最悪の悪夢ではないことを願っています。 ですから、私は私の幕屋の沈黙の中で、放浪者の子供たちを待っています。あなたが入浴し、赦しと慈悲の泉で自分自身を浄化できるように急いでください。したがって、永遠のあなたの通過はより耐えられるものとなり、あなたは永遠に失われる危険はありません! 私はあなたを残す平和、私はあなたに与える私の平和。神の王国が近くにあるので、悔い改めて改宗してください。 あなたのマスター、祝福された聖餐のイエス。 私の子供たちに救いのメッセージを全人類に知り出してください。 源:mensajesdelbuenpastor _______________________________________________________________

Posted in 日本語 | Tagged | Comments Off on 空の大きな現れは近い

आकाश में महान अभिव्यक्तियां निकट हैं

_______________________________________________________________ 14 जून 2021 – अपने वफादार लोगों को धन्य संस्कार में यीशु का आह्वान। हनोक के लिए संदेश। आकाश में महान अभिव्यक्तियों के बारे में जगह लेने के लिए कर रहे है “मेरी शांति तुम्हारे साथ हो, मेरे प्यारे … Continue reading

Posted in हिन्दी | Tagged | Comments Off on आकाश में महान अभिव्यक्तियां निकट हैं

Las Grandes Manifestaciones En El Cielo Están Cerca

________________________________________________________________ 14 de Junio de 2021 – Llamada de Jesús en el Santísimo Sacramento a Su pueblo fiel. Mensaje a Enoc. Grandes manifestaciones en el cielo están a punto de tener lugar “Mi paz sea con ustedes, mis queridos hijos. … Continue reading

Posted in Español | Tagged | Comments Off on Las Grandes Manifestaciones En El Cielo Están Cerca

I Grandi Eventi In Cielo Sono Vicini

_______________________________________________________________ 14 GIUGNO 2021 – 10:30 A.M. CHIAMATA DI GESÙ SACRAMENTATO AL SUO POPOLO FEDELE.MESSAGGIO A ENOCH La mia Pace sia con voi, miei Amati figli. Stanno per verificarsi grandi manifestazioni nel firmamento, che vi annunciano la prossimità del mio … Continue reading

Posted in Italiano | Tagged | Comments Off on I Grandi Eventi In Cielo Sono Vicini