Tag Archives: Heavenly Virtues

Pagmamataas

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pagmamataas ay nagpabago kay Lucifer kay Satanas, na nag-udyok kina Adan at Eva sa pagmamataas, at nagpasok ng kasalanan, pagdurusa at kamatayan sa mundo. “Ang pagmamataas ang simula ng lahat ng kasalanan,” nagsulat ni Augustine ng Hippo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagmamataas

Pakete na Mga Makalangit na Mga Kabanalan

______________________________________________________________ Makalangit na Mga Kabanalan ay epektibong paradigm sa pagiging banal. I-click ang mga link sa ibaba sa pababang pagkakasunod-sunod. Mga Nakamamatay na Kasalanan at Makalangit na Mga Kabanalan Pagmamataas Pagmamataas laban sa Kayabangan Pagpapakumbaba (unang bersyon) Pagpapakumbaba (pangalawang bersyon) Mahina … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete na Mga Makalangit na Mga Kabanalan

Pagpapakumbaba (pangalawang bersyon)

______________________________________________________________ ANG KADAKILAAN AY NASA PAGPAPAKUMBABA! ______________________________________________________________ Inilalagay ng pagpapakumbaba ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.” Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagpapakumbaba (pangalawang bersyon)

Mga Nakamamatay na Kasalanan at Makalangit na Mga Kabanalan

______________________________________________________________ Makalangit Mga Kabanalan ay tumutugma sa bawat indibidwal na kasalanan: pagnanasa, Kalinisang-puri; kasakiman, Pagkabukas-palad; katakawan, Pagpipigil; inggit, Kabaitan; galit, Kaamuan; pagmamataas, Pagpapakumbaba; at katamaran, Kasigasigan. Tumutok sa mga kabutihan ng langit dumadaig sa mga kasalanan. Ang lahat ng iba … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Nakamamatay na Kasalanan at Makalangit na Mga Kabanalan

Pagpapakumbaba (unang bersyon)

______________________________________________________________ “Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.”- Mateo 23:11-12 Sa ating pagpapakumbaba ating hinahayaang ang Diyos ang magtaas sa atin. Dahil ating linalagay ang ating sitwasyon o kalagayan sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagpapakumbaba (unang bersyon)

HUMILITY

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Humility places God and neighbor before you; rather than, “Me first,” say “You first.” Humility allows peace and harmony, dissipates anger, heals wounds, and regards human dignity. “It is better to be of a humble spirit with the … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on HUMILITY

Heavenly Virtues Package

______________________________________________________________   Heavenly Virtues oppose Deadly Sins and are an effective paradigm to sainthood.   Click the links below in descending order.   Deadly Sins and Heavenly Virtues PRIDE Pride versus Arrogance HUMILITY Poor in Spirit Saint Leopoldina Pereira Anthony … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Heavenly Virtues Package

Heavenly Virtues and Deadly Sins

______________________________________________________________ Heavenly Virtues correspond to Deadly Sins: Chastity, lust; Generosity, greed; Temperance, gluttony; Kindness, envy; Meekness, anger; Humility, pride; and Diligence, sloth. Focus on the virtues to overcome the sins. Other sins stem from one or more Deadly Sins, and … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Heavenly Virtues and Deadly Sins

Anthony: Wise Driver

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ A reader sent me this letter and I published it with his permission.  Anthony encountered a driver traveling hastily in heavy traffic.  He was cutting everybody, and also cut Anthony to change lane.  Anthony did not want to … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Anthony: Wise Driver