Tag Archives: Sins against the Holy Spirit

Mga Kasalanan laban sa Espiritu Santo

_______________________________________________________________ 1. Pangwakas na Kawalang-pagsisisi Ang kasalanan ay nangyayari kapag ang isang tao ay tumangging tumanggap ng kapatawaran at awa para sa kanyang mga kasalanan. Ang tao ay tumatanggi sa Banal na Espiritu na palayain siya mula sa mga kasalanan … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Mga Kasalanan laban sa Espiritu Santo

Matamis na Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Matamis na Banal na Espiritu

Pagsunod sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nangako ako ng katapatan sa Banal na Espiritu nang kunin Niya akong maglingkod sa Mistikong Katawan ni Kristo. Ito ay kasunod ng isang sipi ng artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu. “Manuel, maraming matatapat ang nasa simbahan, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagsunod sa Banal na Espiritu

Pagpapatawad ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. (Mateo 12:31) Kung ang isang tao ay tunay na nakikinig sa mga pahiwatig ng Banal … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagpapatawad ng Banal na Espiritu

Mga kasalanan laban sa Banal na Espiritu

________________________________________________________________ 1. Pangwakas na Kawalang-pagsisisi Ang kasalanan ay nangyayari kapag ang isang tao ay tumangging tumanggap ng kapatawaran at awa para sa kanyang mga kasalanan. Ang tao ay tumatanggi sa Banal na Espiritu na palayain siya mula sa mga kasalanan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga kasalanan laban sa Banal na Espiritu

Kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kalapastanganan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang kapusungan sa Espiritu ay hindi patatawarin.” (Mateo 12:31) Ang kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu ay anumang kasalanan na kinakapitan ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu

Pakete ng Mga Kasalanan laban sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Isinulat ko ang mga pantulong na artikulong Man Uhaw sa Diyos at ang sumunod na Dialogue kasama ang Banal na Espiritu. “Dalhin ang mga kaluluwa sa Akin,” sabi ng Banal na Espiritu. Naguguluhan at namamangha, ako ay isang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Mga Kasalanan laban sa Banal na Espiritu

Sweet Holy Spirit

______________________________________________________________ ______________________________________________________________  “Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters.  And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Sweet Holy Spirit

Sins against the Holy Spirit Package

______________________________________________________________     _______________________________________________________________   I penned the complementary articles Man Thirsty of God and the ensuing Dialogue with the Holy Spirit. “Bring souls to Me,” said the Holy Spirit.   Perplexed and astonished, I was a melancholic sinner lacking … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Sins against the Holy Spirit

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Final Impenitence The sin occurs when someone refuses to accept forgiveness and mercy for his sins. The person refuses the Holy Spirit to free him from sins because he believes to be unworthy of forgiveness. Presumption Presumption is … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Sins against the Holy Spirit