Alerto sa Pilipino tungkol sa Babala

______________________________________________________________

Mahal na mga Kapatid na Pilipino,

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na alisin kayo tungkol sa nalalabing Babala at Pagliliwanag ng Budhi, isang dakilang pagpapakita ng awa ng Diyos, pangalawa sa sakripisyo ni Cristo sa krus.

Ang Diyos ay naglaan ng mahalagang papel sa Pilipinas sa Kanyang plano ng kaligtasan sa Mga Panahon ng Pagtatapos, dahil ang inyong bansa ang magiging sentro ng Simbahang Katoliko upang ihanda si Cristo sa Ikalawang Pagparito. Ang Vatican na pinamumunuan ng hinaharap at huling Pope Peter II ay nasa Maynila, at ang Pilipinas ang magiging pangunahing sentro ng ebanghelisasyon ng mundo.

Ipalagay ang inyong banal na kawalang-kabanalan mga Kapatid na Pilipino . . . Palakasin ang inyong espirituwalidad upang maghanda para sa inyong indibiduwal na Pagliliwanag ng Budhi, dahil nais ng Banal na Espiritu na magbuhos ng saganang biyaya, kaloob at pag-ibig sa kapwa sa inyong bansa.

Hiniling niya sa akin na ihanda ang Babala Package sa Ingles, Portuges, Espanyol at Pranses, at ipalaala ang mga ito sa iba’t ibang panig ng mundo, at binigyan Niya ako ng maraming mga “Interior Locution” para mapaunlad ang mga pakete.

Pagpapala, mga,

Manuel Silveira

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.