Siyam na Charisms

______________________________________________________________

Nine Charisms | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

Ang kaalaman at Karunungan ay maaaring magmula sa mga kaloob tungo sa pag-ibig sa mga alinlangan na may pagbabago mula sa personal na pakikipag-ugnayan para sa kapakanan ng Simbahan.

4Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t iisang Espiritu. 5At may iba’t ibang mga pangangasiwa, datapuwa’t iisang Panginoon. 6At may iba’t ibang paggawa, datapuwa’t iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. 7Datapuwa’t sa bawa’t isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman. 8Sapagka’t sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan; at sa iba’y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu: 9Sa iba’y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu. 10At sa iba’y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba’y hula; at sa iba’y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba’y ang iba’t ibang wika; at sa iba’y ang pagpapaliwanag ng mga wika. 11Datapuwa’t ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa’t isa ayon sa kaniyang ibig. (1 Mga Taga-Corinto 12:4-11)

Ang mga Charism ay makapangyarihan at mahimalang. Paghahayag charisms: Kaalaman, Karunungan at Paghiwatig ng Mga Espiritu; Kapangyarihan charisms: Pananampalataya, Pagpapagaling at Mga Himala; at Pantinig Charisms: Propesiya, Mga Dila at Interpretasyon ng Mga Dila.

14 Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo’y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 15 Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 16 Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka’t sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. (1 Kay Timoteo 4:14-16)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.