Pagpapagaling

______________________________________________________________

Healings | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

20 At pagdating sa kaniya ng mga tao, ay kanilang sinabi, Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista, na ipinasasabi, Ikaw baga yaong paririto, o hihintayin namin ang iba? 21 Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu; at kaniyang pinagkaloobang mangakakita ang maraming bulag. 22 At sumagot siya at sa kanila’y sinabi, Magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig; ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. 23 At mapalad ang sinomang hindi makasumpong ng anomang katitisuran sa akin. (Lukas 7:20-23)

Paggaling ay may apat na pangunahing kategorya: pisikal na paggaling mula sa pisikal na karamdaman at kapansanan; sikolohikal na paggaling mula sa mga sugat hanggang sa pag-iisip ng tao, kabilang ang mga sugat na pang-emosyonal; espirituwal na paggaling mula sa kasalanan upang maibalik ang isang tao sa isang relasyon sa Diyos; at pagpapatalsik at pagpapalaya.

Ang pagpapagaling sa maysakit sa pangalan ni Jesus ay isa sa pinakamabisang kasangkapan sa pangangaral ng ebanghelyo.

17 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika; 18 Sila’y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila; ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila’y magsisigaling. (Lukas 16:17-18)

Ang sinumang Kristiyano ay maaaring manalangin para sa mga may sakit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.