Dakilang Pagpapamalas sa Kalangitan Ay Nigh

______________________________________________________________

Hunyo 14 2021 – Tumawag ng Jesus sa Pinagpalang Sakramento sa Kanyang matatapat na tao. Mensahe kay Enoc.

Mahusay na pagpapakita sa kalangitan ay tungkol sa upang maganap

“Kapayapaan ay mapasainyo, mga minamahal kong anak.

kapalaluan ng aking Babala; mga palatandaan na nagbababala sa iyo na maging handa para sa pagdating ng isang napakagandang araw. Aking Maluwalhating Krus para sa tagal ng pitong araw kasama ang kanilang mga gabi, ay magniningning sa kalangitan; lahat ng yaong yuyukod at mananalangin nang may pananampalataya sa aking Maluwalhating Krus, ay tatanggap ng pagpapagaling sa kanilang katawan at kaluluwa. Pagkaraan ng pitong araw at gabi, mawawala ang krus ko para makagawa ng paraan para sa aking Babala. Tumakbo, tumakbo, upang ilagay ang iyong mga account sa pagkakasunud-sunod dahil ang araw ng aking Babala ay pagguhit malapit! Dakila at Maluwalhating Araw, kung saan kayo dadalhin at hahatulan sa kawalang-hanggan, kung saan ang inyong kaluluwa ayon sa kalagayan at gawa nito, ay dadalhin sa Langit, Purgatory, o Impiyerno.

Sa kawalang-hanggan ang buong buhay ninyo ay ipapakita sa inyo mula sa sandaling gamitin ninyo ang dahilan; lahat ay hahatulan, maging ang inyong mga salita at masasamang desisyon, na apektado ninyo sa inyong mga kapatid, ang paglikha at ang code ng Pagmamahal, na namamahala sa sansinukob. Kaya nga hinihiling ko sa inyo na manalangin, mag-ayuno at magbayad para sa inyong mga kasalanan at gumawa ng pananalita para sa mga kasalanang iyon na ipinagtapat at hindi naayos, upang kapag naabot ninyo ang kawalang-hanggan hindi ninyo kailangang pagdusahan ang nagpapadalisay na apoy ng ikatlong purgatoryo, o apoy na nag-aalab at hindi napapahamak sa impiyerno. Maraming kaluluwang nagkakasala sa mundong ito ay hindi malalabanan ang pagdaan sa kawalang-hanggan at walang hanggan ang mawawala.

Ah, makasalanang sangkatauhan, muling isaalang-alang at bumalik sa Diyos sa lalong madaling panahon; iwanan ang iyong mga alalahanin at makamundong alalahanin; unawain na ang araw ng aking Babala ay darating at karamihan sa mga kaluluwa ay nasa libingan, o malayo sa Akin! Nawawalang tupa, ano ang hinihintay ninyong makasama ang Diyos at ang inyong mga kapatid? Ang paggising ko sa budhi ay kumakatok sa pintuan at ang inyong kaluluwa ay nanganganib na mawala nang walang hanggan. Mga hangal, ayaw kong mamatay ka; nais ko na kayo ay magsisi nang may matapat na puso bago dumating ang aking Babala, upang ang inyong pagdaan sa kawalang-hanggan ay hindi ang inyong kamatayan, o ang pinakamasama ninyong bangungot.

Kaya nga, ako ay naghihintay sa inyo, mga alibughang anak, sa katahimikan ng aking mga Tabernakulo; magmadali upang kayo ay mapaliguan at mapadalisay ang inyong sarili sa bukal ng pagpapatawad at ng awa; At sa gayon, ang inyong pagdaan sa kawalang-hanggan ay magiging mas matatag at hindi kayo mangangailangan ng kawalang-hanggan!

Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang Aking Kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Magsisi at magbalik-loob, dahil malapit na ang Kaharian ng Diyos.

Ang Inyong Guro, si Jesus sa Pinagpanong Sakramento.

Gawin, mga anak ko ang mga mensahe ng kaligtasan na kilala sa buong sangkatauhan.”

Pinagmumulan: mensajesdelbuenpastor

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.