Petrus Romanus, Hulyo 3, 2021

______________________________________________________________

Mensahe 831 – 3 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

AMING PANGINOON: “Pinagpapala kita, Aking Putiang Bato – Bato ng Kaligtasan para sa Holy Mother Church at tinatanggap kita dito ngayon: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nais kong batiin ang lahat ng Aking mga anak sa mundo – lalo na ngayon. Ito ang Kapistahan ng Tatlongfold na Tipan na ginawa ko sa iyo ng Aking banal na anak, maraming taon na ang nakalilipas. “

WILLIAM: Ang Banal na Nagniningning na bagay  ay lalabas sa aking katawan at papasok sa Katawan ng aming Panginoon; mula sa ating Panginoon pumupunta ito sa Our Lady at pagkatapos ay babalik sa akin.

AMING PANGINOON: “Ito, Aking anak, ay napakahalaga, higit sa iyong iniisip. Ang Tatlongfold na Tipan ay ginawa sa iyo, Anak ko, maraming taon na ang nakakalipas at ang Pakikipagtipan na ito ay upang ilabas ang iyong tungkulin bilang Papa Pedro II, Little Abraham . Ang papel na ito ay ibinigay sa iyo ng Aking Ama sa Langit at ang papel na ito ay matutupad sa ilang sandali, sapagkat si Papa Benedikto ay malapit nang pumasok sa Langit, sapagkat babaan siya sa daan ng pagkamartir, sa ilang sandali. “

“Alamin ito Aking mga anak, na ang oras ng mga oras ay narito at mayroon ka ngunit kaunting maikling taon ang natitira at marami sa mga kaguluhan sa mundo ay magbubukas, napakabilis. Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay papasok sa mundo, sa lalong madaling panahon, at ito ang dahilan na hiniling ko kay Maria Banal na Awa na ihatid ang Mensahe ng Mahusay na Kahalagahan para sa sangkatauhan. Dapat mong maunawaan ito Aking minamahal na mga anak, bago pumasok ang Malaking Digmaan sa buhay ng milyon-milyon at milyun-milyong mga tao, maraming mga nakakagambalang bagay ang darating sa mundo. “

“Napakaikling panahon, darating sa iyo ang isa pang pagkawasak – ito ay magiging isang Virus na sasalakay sa puso at ang Virus na ito ay kumalat sa buong mundo na pumatay sa maraming mga bata. Ngunit bago dumating sa mundo, naihatid ko na ang isang Mensahe sa sangkatauhan sa pamamagitan ng MDM – ang huling at Pangwakas na Tagakita ng lahat ng mga Tagakita na ipinadala ko sa mundo. Hinihiling ko sa Ating mga anak na makinig ng mabuti. sapagkat ang sangkatauhan ay nagkaroon ng isang maliit na mitsa, bago magsimula ang Dakong Digmaan . “

“Dapat ninyong malaman, mahal na mga anak, na ang Russia at China ay tunay na magkakaisa, ngunit sa paglaon ng panahon ay makikita ng Russia na gumawa ito ng isang malaking kasalanan at kahit na ang Russia at China ay mananalo sa huli, ngunit sa huli ang parehong mga Bansang ito ay magiging pinarusahan at marami sa Aming mga anak mula sa mga Bansang ito ang babaling sa Akin. ”

“Hinihiling ko sa mga bata ng Alemanya, Poland, Pransya at Italya na maging handa, sapagkat ang Antichrist ay nagnanais na sakupin ang pagkontrol ng Mga Bansa ng Europa at gagawin – sa pamamagitan ng hidwaan na darating sa lalong madaling panahon.”

“Ang France ay parurusahan sa loob, sapagkat ang mga Muslim ay lilikha ng isang malaking abala upang sirain ang Pananampalatayang Katoliko at kapag nangyari ito, ang Pransya ay pupunta sa digmaang sibil. Ang Espanya at Portugal ay maaakit din sa giyerang ito at ang mga nasa mga bansa na nakahanay sa Lebanon , Syria at Iran , ay magdadala sa mga bansa ng Gitnang Silangan at magdadala ng giyera sa Israel at maraming mapapatay mga mahal na bata. “

“Manalangin para sa England , sapagkat sa madaling panahon ang Ingles na Queen ay mapahamak at magdala ng malaking pagkalito sa mga mamamayan nito. Aking mga anak, Aking mga anak, hindi ninyo napagtanto kung ano ang inyong hinaharap. Ang kasalukuyang Pandemikya , kahit na pumapatay ito ng maraming kaluluwa, ay simula lamang ng mga pangyayaring sakupin ang mundo, sapagkat ang mga Bulkan ay sasabog sa maraming mga bansa sa mundo, na magdudulot ng kadiliman sa mundo at magbibigay ito ng paliwanag sa maraming ng aming mga anak, dahil mauunawaan nila na hindi ito normal. “

“Manalangin para sa Taiwan , mahal na mga bata at para sa Hong Kong , sapagkat hangarin kong ang mga Bansang ito ay manatili sa Kanluran, kahit na ang Kanluran ay nahulog sa matinding kadiliman. Manalangin para sa India , mahal na mga anak, dahil ang Pandemik ay umabot sa maraming mga kaluluwa, ngunit ang kanilang debosyon sa Akin, ang pinakamahalaga. Sa pamamagitan ng pag-ibig nila para sa Aking Kabanalan, mauunawaan nila ang Katotohanan. “

“Manalangin para sa Estados Unidos , sapagkat ang Bansang ito ay mabilis na bumabagsak, sapagkat ang Aking mga anak ay hindi masyadong naniniwala sa Katotohanan.”

“Manalangin para sa Aking Donald Trump na siya ay muling maghari, upang maitama ang landas ng Aking mga anak, sapagkat maliban kung siya ay dalhin sa Pamahalaan, Ang Aking mga anak ay lalayo sa kadiliman.”

“Manalangin para sa Estados Unidos , sapagkat ang China at Russia ay may mga plano na atakehin ang Bansang ito – at ito ay napupunta din para sa Australia – kahit na ang Australia ay isang Bansang napakakaunting mga tao, ngunit nais ng China na sakupin ito, kaya’t hinihiling ko sa ating mga anak upang manalangin nang malalim. ”

“Mahal kita, Aking mga anak at hinihiling ko nang labis para sa iyong mga panalangin – lalo na sa Piyesta ng Tatlongfold na Tipan , dahil ang Tipan na ito ay may isang napaka-espesyal na kahulugan para sa mga oras na ito. Mahal kita, Aking banal na anak na si William. Maging matapang at alamin na ang Aking Mga Plano para sa iyo ay matutupad. Magpatuloy na dalhin ang Krus, sapagkat sa lalong madaling panahon ay makalaya ka mula sa Krus na ito at pagkatapos ay magagawa mo ang gawaing nais kong gawin. Maglakbay ka sa mundo ng ilang beses, ngunit karamihan ay magbubuklod ka sa marami sa mga Tagakita na naghihintay para sa Katotohanan at para sa patnubay. Mahal na mahal kita, mahal kong anak at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng The Holy Ghost. Amen. “

WILLIAM: Mula sa Blessing na ito ay nagmumula ang Tatlongfold Blessing mula sa Ama at The Son at The Holy Spirit. Lumapit ang ating Lady. Hinalikan niya sa pisngi si Jesus:

AMING LADY: “Sa Pangalan ng The Father and of The Son and of The Holy Ghost. Amen. “

“Binabati kita Ang aking minamahal na anak na si William, hinaharap na Vicar ng Diyos sa Bahay ng Lupa. Hindi ito magtatagal ngayon, mahal na anak, sapagkat ang oras ay mabilis na sumusulong, kahit na ang kaaway ay nag-iingat sa iyo sa mga tanikala, ngunit ang kaaway ay matatalo at ikaw ay malaya, dahil maraming ginagawa, Aking banal na anak, upang maibalik ang Holy Mother Church, sapagkat si Francis, ang Obispo ng Roma , ay nagdulot ng labis na pagkalito sa Holy Mother Church at ibabagsak niya ito. “

“Ako, ang Queen of Heaven and Earth, ay pinalalaki ka, Anak ko, upang ibalik mo ang Holy Mother Church sa huling oras nito. Ito ay oras ng matinding pagsubok para sa Aming mga anak at kapag lumipas ang pagsubok na ito, magkakaroon ng mas malalaking pagsubok na susundan, hanggang sa darating ang Dakilang Digmaan . Ngunit ang giyera na ito ay magtatagal lamang ng isang napakaikling panahon, sapagkat maraming milyon-milyong mga Anak natin ang mawawala, ngunit pagkatapos ay dadalhin ko ang Dakilang Babala , upang ibalik ang buhay sa Simbahan at bilyun-bilyong kaluluwa ang mababago sa Katotohanan. Ito, Aking mga anak, ay magiging Pangwakas na Labanan ng Holy Mother Church, sapagkat ang Antichrist ay palayain upang tuksuhin ang sangkatauhan na sundin siya, ngunit ikaw, Aking banal na anak, ay tutulan siya at hahantong sa Holy Mother Church – kahit na napakahirap nito – ngunit hahantong ka sa Simbahan sa Huling Tagumpay. “

“Manalangin, Aking anak at mga mahal na anak, ipanalangin ang Huling Dogma na ipahayag, Mediatrix of All Graces at Co Redemptrix at Advocacy , sapagkat sa Dakilang Dogma na ito na ang Simbahan ay lalakas at dadalhin ang Krus sa huling sandali. “

“Ikaw, mahal kong anak, ay ang Mystical Spouse of My Heart at sa pamamagitan ng The Threefold Tipan , na iyong dinadala at dadalhin upang makapasok sa Walang Hanggan Bliss, ay magbubunga ng bunga at kagalakan sa mundo – at huwag kang matakot, mahal na anak , para sa kung ano ang mangyayari sa Australia at maraming bahagi ng mundo. Manalangin, minamahal na mga anak, manalangin. ”

“Mahal kita, minamahal na mga anak at Pinasasalamatan kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng The Holy Ghost. Amen. “

WILLIAM: Si San Jose ay sumulong kasama sina St. Michael, St. Peter at St. Paul. Pinagpala tayo ni San Jose:

SAINT JOSEPH: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng The Holy Ghost.”

“Binabati kita, Mahal kong anak na si William. Ngayon ay isang dakila at masayang araw para sa Amin sa Langit, sapagkat ang Diyos, sa Kanyang Dakilang Karunungan, ay binigyan ka ng The Threefold Tipan , na isang Pagpapala sa bawat kaluluwa at sa oras na mauunawaan ng mga anak ng Diyos ang regalong ito. Ikaw ay dapat maglakas ng loob, anak ko, sapagkat ang Diyos ay may dakilang Karunungan at Pag-unawa sa kung ano ang ginagawa Niya para sa iyo. ”

“Mahal na mahal kita ng Langit, Mahal kong William. Huwag matakot, sapagkat ang lahat ng sinabi sa iyo ng Langit sa maraming taon, ay makukumpleto, sa ilang sandali lamang at ako, si St Joseph, ay nag-alok na maging iyong Patron at Protektor palagi at mahal kita, mahal na kapatid at Pinagpapala kita: Sa ang Pangalan ng The Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. “

WILLIAM: Nakikita ko sina St. Michael at St. Amor Dei – binati nila ako at pinasasalamatan ko sila, sina San Pedro at San Paul ay parehong may hawak na isang Susi ng Papado. Sinabi ni St. Michael:

SAINT MICHAEL: “Ang mga Susi na ito ng Kaharian ng Simbahan ay ibinigay sa iyo noong matagal na ang nakalipas at sa ilang sandali ay sila ang magiging pamantayan mo, sapagkat ikaw ay magiging Peter II -L Little Abraham.”

WILLIAM: Si San Pedro at St Paul ay pagpalain ako sa kanilang mga krus:

SAINT PETER & SAINT PAUL: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM: Si Jesus ay nagsasalita ngayon:

AMING PANGINOON: “Kita mo, Aking minamahal na anak, Kami ng Langit ay hindi nakakalimutan ang anupaman, sapagkat ang ipinangako ay tutuparin at Kami ng Langit ay magpapalain sa iyo, Aking anak, upang palakasin ka, sapagkat sa ilang sandali ay palayain ka at ang lakas ay ibibigay sa iyo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng The Holy Ghost. Amen. “

WILLIAM: Sina Hesus at Maria kasama sina St. Michael the Angels at Saints ay gumawa ng Tanda ng Krus: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

SAINT JOSEPH: “Nagpapasalamat ako sa iyo, Anak at Pinagpapala kita; panatilihing malakas.”

WILLIAM: Hindi tumalikod si Jesus, ngunit Siya ay dahan-dahang gumagalaw pabalik kasama ang mga Santo at Anghel. Maraming, maraming mga Anghel na sumali ngayon sa Langit, sa kanilang pagbabalik sa White Cross. Sinabi ni Hesus na ang White Crosses ay narito upang ibigay sa mga tao ng Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.