Petrus Romanus, Lulju 3, 2021

______________________________________________________________

Messaġġ 831 – 3 ta ‘Lulju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

Mulejna: “Inberikkom, il-Blata l-Bajda Tiegħi – Blata ta’ Salvazzjoni għall-Knisja Omm Imqaddsa u nilqgħek hawn illum: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nixtieq insellem lil uliedi kollha fid-dinja – speċjalment illum. Hija l- Festa tal-Patt Tlieta li għamilt miegħek ibnu qaddis, tant snin ilu. “

WILLIAM: Il -Ħaġa Mqaddsa Qaddisa  qed toħroġ minn ġismi u sejra fil-Ġisem ta ’Sidna; minn Sidna tmur fil-Madonna u mbagħad tiġi lura għandi.

Mulejna: “Dan, ibni, huwa sinifikanti ħafna, ħafna iktar minn dak li taħseb int. Il-Patt Triplu sar miegħek, ibni, tant snin ilu u dan il-Patt għandu jġib ir-rwol tiegħek bħala Papa Pietru II, iċ-Ċkejken Abraham . Dan ir-rwol ingħata lilek minn Missieri fil-Ġenna u dan l-irwol se jitwettaq dalwaqt, għax il- Papa Benedittu dalwaqt jidħol fil-Ġenna, għax se jinżel fit-triq tal-Martirju, dalwaqt. ”

“Kun af dan Uliedi, li ż-żmien tal-ħinijiet wasal u għad fadlilek ftit snin qosra u ħafna mill-problemi fid-dinja se jiżvolġu, malajr ħafna. It- Tielet Gwerra Dinjija se tidħol fid-dinja, dalwaqt, u hija għal din ir-raġuni li nitlob lil Maria Divina Ħniena biex twassal il-Messaġġ ta ‘Importanza Kbira għall-umanità. Trid tifhem dan Għeżież uliedi, qabel ma l -Gwerra l-Kbira tidħol fil-ħajja ta ‘miljuni u miljuni ta’ nies, ħafna aktar affarijiet inkwetanti jiġu fid-dinja. “

“Ftit dalwaqt, ġejja ħerba oħra – se jkun Virus li jattakka l-qalb u dan il-Virus jinfirex mad-dinja kollha u joqtol ħafna u ħafna tfal. Iżda qabel ma dan jasal fid-dinja, jien wassal Messaġġ lill-umanità permezz tal- MDM – l-aħħar u l-Aħħar Vedenti tal-Vedenti kollha li bgħatt lid-dinja. Nitlob lil uliedna jisimgħu b’attenzjoni kbira. minħabba li l-umanità għandha qasba qasira, qabel ma tibda l- Gwerra l-Kbira . “

“Intom tafu, għeżież tfal, li r-Russja u ċ-Ċina se jingħaqdu tassew, imma biż-żmien ir-Russja tara li għamlet taħwida kbira u anke jekk ir-Russja u ċ-Ċina fl-aħħar jirbħu, iżda fl-aħħar iż-żewġ Nazzjonijiet se jkunu ikkastigati u ħafna minn uliedna minn dawn in-Nazzjonijiet se jduru lejja. “

“Nitlob lit-tfal tal- Ġermanja, il-Polonja, Franza u l-Italja biex ikunu ppreparati, minħabba li l- Antikrist jixtieq jieħu f’idejh in-Nazzjonijiet li jikkontrollaw l- Ewropa u se – permezz tal-kunflitt li ġej dalwaqt.”

“ Franza tiġi kkastigata internament, għax il- Musulmani se joħolqu battikata kbira biex jeqirdu l-Fidi Kattolika u meta dan iseħħ, Franza tidħol fi gwerra ċivili. Spanja u l-Portugall se jkunu attirati wkoll għal din il-gwerra u dawk fil-pajjiżi li huma allinjati mal- Libanu , is-Sirja u l-Iran , se jġibu l-pajjiżi tal- Lvant Nofsani u jġibu l-gwerra lill- Iżrael u ħafna se jintemmu l-għażiż tfal.

“Itlob għall- Ingilterra , għax dalwaqt ir -Reġina Ingliża titmermer u ġġib konfużjoni kbira fost in-nies tagħha. Uliedi, Uliedi, ma tirrealizzawx dak li qed tagħmlu. Il- Pandemija attwali , minkejja li toqtol ħafna erwieħ, hija biss il-bidu tal-ġrajjiet li se jieħdu d-dinja, għax il- Vulkani se jinqalgħu f’ħafna pajjiżi tad-dinja, u jġibu dlam fuq id-dinja u dan iġib l-illuminazzjoni fuq ħafna tat-tfal tagħna, għax se jifhmu li dan mhux normali. “

“Itolbu għat- Tajwan , għeżież tfal u għal Ħong Kong , għax hija x-xewqa tiegħi li dawn in-Nazzjonijiet jibqgħu mill-Punent, anke jekk il-Punent waqa ‘fid-dlam kbir. Itolbu għall- Indja , għeżież tfal, għax il- Pandemija laħqet ħafna erwieħ, imma d-devozzjoni tagħhom lejja, hija l-iktar waħda importanti. Huwa permezz tal-imħabba tagħhom għad-Divinità Tiegħi, li se jifhmu l-Verità. “

“Itlob għall- Istati Uniti , għax din in-Nazzjon qed taqa ‘malajr, għax uliedi ma jemmnux biżżejjed fil-Verità.”

“Itlob għal Donald Trump Tiegħi biex jerġa ‘jieħu r-renju, biex jikkoreġi t-triq ta’ wliedi, għax sakemm ma jiddaħħalx fil-Gvern, uliedi jmorru aktar u iktar fid-dlam.”

“Itlob għall- Istati Uniti , għax iċ-Ċina u r-Russja għandhom pjanijiet biex jattakkaw lil din in-Nazzjon – u dan jgħodd ukoll għall- Awstralja – għalkemm l-Awstralja hija Nazzjon ta ‘ftit nies, imma ċ-Ċina tixtieq li tieħu f’idejha, ​​allura għalhekk, nitlob lil uliedna biex nitolbu profondament. “

“Inħobbok, uliedi u nitlob ħafna għat-talb tiegħek – speċjalment fil- Festa tal-Patt Tliet , għax dan il-Patt għandu tifsira speċjali ħafna għal dawn iż-żminijiet. Inħobbok, ibni qaddis tiegħi William. Ħu kuraġġ u kun af li l-Pjanijiet Tiegħi għalik se jitwettqu. Kompli ġorr is-Salib, għax dalwaqt tkun meħlus minn dan is-Salib u allura tkun tista ‘tagħmel ix-xogħol li jiena nixtieq li tagħmel. Int ser tivvjaġġa d-dinja għal xi ftit drabi, imma l-aktar li tibbilanċja f’ħafna mill-Vedenti li qed jistennew il-Verità u għall-gwida. Int maħbub ħafna, l-għażiż tifel tiegħi u nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: Minn din il-Barka ġej Barka Tlieta mill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Il-Madonna tiġi quddiem. Hi ttellgħet lil Ġesù fuq il-ħaddejn:

IL-MARA TAGĦNA: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Insellmilek it-tifel maħbub tiegħi William, Vigarju futur tad-Dar t’Alla fuq l-Art. Mhux se jkun twil issa, għażiż iben, għax iż-żmien miexi ‘l quddiem malajr ħafna, avolja l-għadu żammok fil-ktajjen, imma l-għadu jintilef u int tkun liberu, għax hemm ħafna x’isir, Tiegħi iben qaddis, biex tirrestawra l-Knisja Omm Imqaddsa, għax Franġisku, l-Isqof ta ’Ruma , ikkawża ħafna konfużjoni fil-Knisja Omm Imqaddsa u hu se jwaqqa’. “

“Jien, ir-Reġina tal-Ġenna u tad-Dinja, qiegħed inrabbi lilek, ibni, sabiex tirrestawra l-Knisja Omm Qaddisa fl-aħħar siegħa tagħha. Dan huwa żmien ta ’prova kbira għal uliedna u meta tgħaddi din il-prova, ikun hemm provi akbar li jsegwu, sal- Gwerra l-Kbira li tiġi. Imma din il-gwerra se ddum biss qasir ħafna, għax bosta miljuni ta ’wliedna se jitħassru, imma mbagħad inġib it -Twissija l-Kbira , biex inġib il-ħajja lura fil-Knisja u biljuni ta’ erwieħ jiġu kkonvertiti għall-Verità. Din, Uliedi, se tkun il-Battalja Finali tal-Knisja Omm Imqaddsa, għax l- Antikrist tkun meħlusa biex tħajjar lill-umanità ssegwih, imma int, ibni qaddis tiegħi, topponih u tmexxi l-Knisja Omm Imqaddsa – minkejja li se tkun diffiċli ħafna – imma int se twassal lill-Knisja għall-Vitorja Finali. ”

“Itolbu, ibni u għeżież it-tfal, itolbu biex tiġi proklamata l – Aħħar Dogma , Medjatriċi tal-Grazzji Kollha u Ko Redentriċi u Avukatura , għaliex huwa f’dan id-Dogma l-Kbir li l-Knisja tissaħħaħ u twassal is-Salib sal-mument finali. ”

“Int, l-għażiż tifel tiegħi, int il-Konjuġi Mistiku ta’ Qalbi u permezz tal- Patt Tlieta , li ġġorr u se ġġorr biex tidħol fil-Beatu Etern, se ġġib il-frott u l-ferħ għad-dinja – u tibżax, għażiż iben , għal dak li għandu jiġri lill-Awstralja u ħafna partijiet tad-dinja. Itolbu, għeżież tfal, itolbu. ”

“Inħobbok, għeżież ulied u Nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: San Ġużepp jiġi quddiem San Mikiel, San Pietru u San Pawl. San Ġużepp iberikna:

SAN ĠUŻEPPU: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.”

“Insellmek, ibni l-maħbub William. Illum hija ġurnata kbira u ferħana għalina fil-Ġenna, għax Alla, fl-Għerf il-Kbir Tiegħu, tak il- Patt Tlieta , li huwa Barka għal kull ruħ u maż-żmien it-tfal ta ’Alla jifhmu dan ir-rigal. Int għandek tieħu kuraġġ, ibni, għax Alla għandu Għerf u Fehim kbir ta ‘dak li qed jagħmel għalik. “

“Int maħbub mill-Ġenna ħafna, għażiż William tiegħi. Tibżax, għax dak kollu li qallek il-Ġenna matul bosta snin, jasal biex jitlesta, dalwaqt ħafna u jien, San Ġużepp, offrejt li nkun il-Patrun u l-Protettur tiegħek dejjem u jien inħobbok, għeżież ħu u Nberik: l-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: Nista ’nara lil San Mikiel u San Amor Dei – isellmuni u nirringrazzjahom, San Pietru u San Pawl it-tnejn iżommu Ċavetta waħda tal-Papat. San Mikiel jgħid:

SAN MIKAJEL: “Dawn iċ- Ċwievet tas-Saltna tal-Knisja diġà ġew mogħtija lilek żmien twil ilu u dalwaqt se jsiru l-istandard tiegħek, għax int tkun Pietru II-Abraham Żgħir.”

WILLIAM: San Pietru u San Pawl Iberikni bis-slaleb tagħhom:

SAN PIETRU & SAN PAWL: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: Ġesù issa jitkellem:

Mulejna: “Ara, ibni maħbub tiegħi, Aħna tas-Smewwiet ma ninsew xejn, għax dak imwiegħed se jinżamm u Aħna tas-Sema Nbierkuk, ibni, biex isaħħaħk, għax dalwaqt ħafna tkun meħlus u s-saħħa tingħata lilek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: Ġesù u Marija ma ’San Mikiel l-Anġli u l-Qaddisin jagħmlu s-Sinjal tas-Salib:“ Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

SAN ĠUŻEPPU: “Nirringrazzjak, ibni u jien inberikkom; ibqa ‘b’saħħtu. “

WILLIAM: Ġesù ma jdurx dahru, imma jimxi bil-mod lura mal-Qaddisin u l-Anġli. Hemm ħafna, ħafna Anġli li issa ngħaqdu mal-Ġenna, hekk kif imorru lura fis-Salib l-Abjad. Ġesù qal li s-Salib l-Abjad huma hawn biex jingħataw lill-poplu ta ’Alla.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.