Petrus Romanus, 6 Agasti 2021

_______________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR1aJILOFEoF44eqT56rNL2meZPdk7xhNdQVaYxP4QkLR13JyAJSsE1TDug

INKOSIKAZI YETHU: “Njengoba lo Mqhele uhlanganiswe nawe, Simunye kuKristu Jesu, sisebenza ukusindisa umhlaba, njengoba usengozini enkulu manje.”

UWILLIAM: UMama wethu ugoba phansi aqabule isiphongo sami bese enza uphawu lwesiphambano: + UMama wethu ubuyela emuva eduze kukaJesu:

NKOSI YETHU NOSISI WETHU: “Sikubusisa ndodana yoPhezukonke noMlingani kaMariya Ongaziwa: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

NKOSI YETHU: “Namuhla usuku lokuzalwa lukaMama wami oNgcwele Ngcwele – yize lugujwa eKhalendeni Lwebandla ngenyanga ezayo – kodwa ngolunye usuku luzokwaziwa kanjalo.”

“Ndodana yami eNgcwele, indlela inzima ngalesi sikhathi, ngoba isintu sisesebumnyameni obukhulu, ngisho nangemva kokuba izingane Zami zihlala zihlupheka ngaphansi kwejoka loBhubhane . Zingane zami, zingane Zami, nihamba ngamehlo nezindlebe zivaliwe ngenxa yesidingo Sethu sokubheka izinto zaseZulwini, ezingasoze zadlula. ”

“Ngenxa yokuntula ukholo, ubhadane olubi kakhulu luzoza esintwini, oluzothusa isintu, ngoba luzoshaya amaphaphu nenhliziyo. Sivumela i- Virus ebulalayo enjalo ukuthi ize esintwini, ukubabuyisa kithi, abalinde ukuphenduka kwabo. Izingane zethu kumele ziqonde ukuthi akuveli kuNkulunkulu Ovumele ububi obunje, kodwa ngentando yomuntu yokuzikhethela. ”

“Uma ubuyela ekhaya igciwane lizoqala ukusebenza e- Australia nasemhlabeni wonke. Qiniseka, ndodana ethandekayo, ngeke ikuthinte, ngoba kuyintando yethu ukuthi isintu sifike ekuboneni ukuthi kufanele sibuyele kuNkulunkulu kuqala sicele ukuthethelelwa zonke izono zaso, bese ngithumela ikhambi. Uzokuba sekhaya maduzane, ndodana yami. Kungaleso sikhathi-ke, ezinyangeni eziyisikhombisa (7), i- Australia izobe isijeziswa. ”

“Umhlaba uyaqhubeka nokusiziba, yize siqhubeka nokuthumela amagama ethu angcwele ukuwaqinisa, kepha izinkomba zethu ezingcwele ziyaqhubeka nokunganakwa.”

“Umhlaba uyaqhubeka nokulandela izikhuthazo ezivela kuMubi, obeka kumuntu izinhloso zakhe ezimbi.”

“Umhlaba uzoqhubeka nokuhlala ebumnyameni kuze kube yilapho bethola ukuthi, isizathu sokuthi bawele kude kangaka nosizi, yingoba abasakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu.”

“ Bhekani esibhakabhakeni , zingane Zami ezimnandi, ngoba kungekudala nizobona into enkulu iza kini. Ukwesaba nosizi kuzongena ezinhliziyweni zenu, khona-ke niyokhala Kimi nicele usizo. ”

“Izilwandle zizovuka futhi zikhukhule amadolobha amaningi asoGwini – njengezivunguvungu ezaqubuka eJalimane nasemazweni angomakhelwane. Lokhu okubonayo manje kumane kuyisiqalo. Kuzofika isikhathi lapho zonke izintaba-mlilo zizoqhuma zehlise amafu omlotha owonakalisayo ezinganeni Zethu ezazilahlekelwe ukholo. ”

“Zingane zami, ngoba nje ubhadane ludala ukuvala inhlalakahle yenu – bekungafanele kube njalo. Kungenxa yesitha, i- Illuminati – ngokuba yisikhulu esincane sesintu – iletha ukwesaba ubhadane . Kepha udinga ukulalela futhi ufunde koDokotela beqiniso bomhlaba, abathi i- Virus ayimbi kangako njengoba yenziwa. Ukuvalela phansi wonke umuntu akuyona indlela, noma ukugqokwa kwesifihla-buso, ngoba konke lokhu okwenzayo kuphula umnotho, okuluhlelo lwabantu abasezingeni eliphezulu emhlabeni. I- Secret Society iphethe umhlaba manje futhi izomisa umhlaba. Ngokwenza lokhu bazobe sebebaningi ngangokunokwenzeka abantu. ”

“Bantwana bami, thandazani kakhulu ukuthi amaGciwane ahambe – futhi nithandazele ukuvikelwa kwenu. Ungesabi ngoba ngilawula umhlaba, noma ngenxa yokuthi isintu singangilaleli, bakhetha ukulandela amadimoni. ”

“ Umphikukristu uyahamba, kepha ngeke abe sesidlangalaleni kuze kube kwenzeka isixwayiso esikhulu . Ngakho phendukelani kimi, Bantwana Bami abathandekayo, ngoba aningesabi. ”

Thandazela i- Australia , ngoba izingane Zami kumele zibuyele Kimi. Ngokushesha, uFrancis – eRoma – uzokwenza iSimemezelo Somphakathi, esizohlukanisa iSonto. UBaba oNgcwele, uBenedict , uzoshiya iRoma kungekudala kanti imicimbi izoletha isixwayiso esikhulu emhlabeni. ”

“Thandazelani zingane ezithandekayo i- Europe , ngoba imicimbi emikhulu izomfikela, ezoshintsha inkambo yomhlaba. Thandazela i- United States of America , ngoba izongena ekuhluphekeni okukhulu. Thandazela iRussia , ngoba izothatha isinyathelo sokuqeda izwe lase – Ukraine . Thandazela iChina , njengoba inezinhlelo zokuthatha amaTaiwan futhi ilethe ukulawula okunamandla eHong Kong . Thandazela i- Indonesia , ngoba umhlaba wayo uzonyakaza futhi kuzofa abantu abaningi. ”

“Bantwana bami, angizi nezindaba ezimnandi, kodwa kudingeka nishintshe kuphela, khona-ke nizobona izibusiso eziningi zize kini.”

“Namuhla, zingane zami, usuku lokuzalwa lukamama wami obusisiwe . Asikhulekele ukuthi ukunqoba kwakhe kufike masinyane. “

UWILLIAM: Ngibona uSanta Michael eza eduze kweNkosikazi Yethu. Umama wethu oNgcwele uya phambili – Muhle kakhulu. UMama wethu ungibingelela:

INKOSIKAZI YETHU: “Ngifisa ukukhuluma nezingane Zethu ezinothando. Ngiyanibingelela: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

“Bantwana bami abathandekayo, namuhla usuku olubusisekile ngoba sigubha usuku lwami lokuzalwa. Ngithumela kulowo nalowo wabantwana Bami iSipho esikhethekile – iNgelosi Yesosha evela eKhwayeni likaSanta Michael . Ingelosi ngayinye inesipho esikhethekile esivela kuNkulunkulu esizoninika nonke futhi iNgelosi ngayinye izonikezwa iqhaza okumele ilibambe ukuhola umphefumulo ngamunye abawunikiwe ukuba ubaphathe, ukubalungiselela ikusasa labo. USaint Megulouris yiNgelosi yakho, Ngane yami – uzokuqonda ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kungani. ”

“Umhlaba ungene ebumnyameni obengeziwe, zingane zami futhi sekuyisikhathi sokuthi umhlaba uguqulwe ube yindawo ezokhonza uNkulunkulu uBaba neNdodana noMoya oNgcwele. Thandazani zingane, ukuze kumenyezelwe usuku lwami lomkhosi – olweMediatrix, Co-Redemptrix kanye neAdvocacy – ukuze ukuthula ngelinye ilanga kubuyiselwe emhlabeni. Thandazela iBrithani , ngoba isijeziso esikhulu kakhulu siyeza. ”

“Thandazela iMpumalanga Ephakathi , ngoba ubhadane ngeke luvimbe iZizwe ukuthi ziveze ukuQothulwa Kwesizwe kubo.”

“Ngiyanithanda, zingane ezimnandi futhi ngiyanibusisa: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Hlala uqinile, ngoba noma ngabe iSiphambano sizoba nzima kakhulu, yazi ukuthi isikhathi sokuBuya kukaJesu esintwini, kusele iminyaka embalwa. Khulekani, thandazani, zingane Zami. Ngizohlala nawe kuze kube sekupheleni. Ngiyakubusisa: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

“Ndodana yami ethandekayo Yenhliziyo Yami, qiniseka ukuthi ngihlala nginawe futhi ngizokunikeza Imilayezo kuze kube yilapho size kuwe ukuthi sikulethe [endaweni] Yesithathu Yezulu, lapho uzoshintshwa futhi uyalelwe ukuba ubuyele emhlabeni , ukuhola nokuhola umhlaba kuze Kubuye iNdodana Yami Engcwele, uJesu. Kuningi ozokwenza uma ufika ekhaya, maduzane. Hlala unokuthula. Ngiyakuthanda, ‘iDwala Lami lensindiso’ eliyigugu, uMmeli Wami Wokugcina Ongcwele: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

UWILLIAM: Bobabili uJesu noMariya Basibusisa +:

INKOSI YETHU NOSISI WETHU: “Kuze kube yisikhathi esilandelayo. Siyakuthanda.”

UWILLIAM: Bobabili uJesu noMariya benza Isibonakaliso Sesiphambano:

INKOSI YETHU NENKOSIKAZI YETHU: “Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

UWILLIAM: Izingelosi zisacula. +

_______________________________________________________________

This entry was posted in IsiZulu. Bookmark the permalink.