Petrus Romanus, 1 ta’ Novembru 2021

______________________________________________________________

Il-Mulej u l-Madonna : “Aħna nbierkuk, Ibn il-qaddis: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

WILLIAM : Qaddisin Mikiel, Gabrijel u Raphael qomjin quddiemi, jonoraw lil Alla u lill-Verġni Marija. Ġesù jimxi ‘l quddiem u jgħid;

SILDNA : “Insellimlek, ibni l-maħbub u qaddis Tiegħi, difensur tal-Kelma ta’ Alla: F’Isem il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Illum Niċċelebraw il-Vitorja tal-Ostji tas-Smewwiet u int, ibni, int il-Kustodju tal-Vitorja li ġejja. Uliedi għeżież tad-dinja, l-umanità għaddiet minn prova kbira f’dan iż-żmien bil- Pandemija , li ġiet iffurmata mill-ħażen tal-umanità, biex tnaqqas is-sħubija tad-dinja, sabiex l- elitetad-dinja se jkunu jistgħu jieħdu f’idejhom il-kontroll tal-umanità dgħajfa. Ħallejt li d-dgħjufija tal-elite jkollha triqitha mal-bnedmin, għax il-bnedmin taw lilhom infushom f’idejhom. Imma kun af, għeżież tfal, dan mhux se jdum, għax Idi se tolqothom u tipparalizzahom, biex tirrealizza li m’għandhom l-ebda setgħa fuq Alla li Ħalaqhom – imma mhux l-intenzjonijiet ħżiena tagħhom. Il-bniedem sar tassew agħma u arroganti biex jaħseb li jista’ jieħu l-kontroll tal-umanità, mingħajr ma aħna fil-Ġenna ma nindunawx x’qed jagħmlu.”

“Il- Viruses se jkomplu għal żmien qasir, imma jien se nwaqqaf il-kontroll li qed ifittxu l-ħżiena, fi żmien qasir.”

“Nitlob lill-bnedmin kollha ta’ fidi tajba biex iduru lejja, Sidhom u Alla, biex jegħlbu l-problemi li daħlu fihom infushom. Dalwaqt nibgħat lill-Armati tas-Smewwiet, immexxija minn San Mikiel , biex jikkumbattu l-forzi ħżiena, biex iwarrbuhom.”

“Il-poplu għeżież tiegħi – dawk li verament qed ifittxu li jkunu jafu l-verità – trid tifhem li l-Ħażin jinsab Ruma issa. Huwa qed jinfluwenza lill-Mexxejja biex iġibu l- Gvern Dinja Waħda , biex jikkontrollaw l-umanità, imma rridkom tifhmu, li minkejja li l-Gvern inviżibbli tal-Gvern Dinja Waħda u l -Knisja Dinja Waħda , mhux se jirnexxu kif qed jippjanaw, minkejja li l-ghadu tad-Dar Tiegħi fid-Dinja se jirnexxi sa ċertu punt. Is-segwaċi veri ta’ Qalbi se jkunu jafu kif jegħlbu l-pjanijiet tagħhom, minkejja li ħafna mis-segwaċi veri Tiegħi se jmutu fil-proċess. L- Antikrist mhux se jaħkem bis-sħiħ qabel ma jasal iż-żmien tiegħu, għalkemm jaħdem biex jiddiżunifika lil uliedi kollha.”

Il- Pandemija hija biss għal ftit żmien, għax mhux se jiksbu dak li verament jixtiequ. Huwa fil-pjan tagħhom li jlaqqmu lir-razza umana kollha, iżda tista ‘tkun ċert li dawk li jixtiequ dan mhux se jlaqqmu lilhom infushom, peress li jafu li huwa velenu . Imma lil uliedi li tlaqqmu – tibżgħux għax jekk tieħu l-prodott li jien żvelajt lil uliedi, dan inaqqas il-prodott [il-vaċċin] sa ċertu punt, imma jeħtieġ li jkollok fiduċja u fidi f’dak li ngħid jien. inti tagħmel. Jiena naħfer lil uliedi kollha li segwew id – digriet tal-awtoritajiet.”

“Uliedi, tridu iduru għat-talb u s-sagrifiċċji, għax għadu tard wisq biex tistennew id- digrieti , għax ma tispiċċawhomx. Imma (f’) xi każi tista’ titgħallem u taħdem għas-salvazzjoni tagħkom infuskom u tista’ taħdem f’oqsma tal-Mediċina u xogħlijiet li jgħinu lilkom infuskom u lill-umanità. Intom, uliedi, se tidħlu f’ħajja li m’intix lesti għaliha, kif se tinbidel id-dinja.”

“Ħafna, ħafna miljuni taʼ erwieħ se jinqabdu fit- tfixkil tad- dinja. It-temperaturi se jinżlu drastikament, mhux xhud mill-umanità, peress li x – Xemx se titlef ftit mis-sħana tagħha u d-dinja titlef parti mill- assi tagħha , fejn id-dinja se tiġi kkastigata u terz tad-dinja se tiġi kkastigata, b’mod sever ħafna. Id-dinja se tinbidel, uliedi. Il- Lvant Nofsani se jisplodi biex iġib it- Tielet Gwerra Dinjija , fejn in -Nazzjonijiet Musulmani jinvadu l- Ewropa u r-Russja tinvadiha mit-Tramuntana.”

“ Iċ-Ċina se tattakka t-Tajwan u ġġib it- Tielet Gwerra Dinjija fil-qlub ta’ uliedna kollha. L- Istati Uniti se jiġu invaditi u l- Awstralja se tiġi attakkata – kollox minħabba li l-umanità tefgħet l-imħabba ta’ Alla tagħhom u ħalliet lill-Ħażin isegwi l-mira tiegħu.”

“Uliedi, uliedi, tant stennejt lil uliedi jagħrfu l-verità, imma uliedna qatgħuni. Huwa meta l-umanità tkun verament tilfet it-triq tagħha, huma jgħawġu irkopptejhom biex isejħuli.

“Nitlobkom, uliedi, ibiddlu triqatkom u iduru lejja u l-Ommi Qaddisa. Għandna ħafna Anġli u Qaddisin biex jgħinuk.”

”Uliedi kollha jridu jaqbdu ż- Żibeġ tal-Imħabba – ir -Rużarju Mqaddes ta’ Ommi Mqaddsa – u jfittxu l-Ħniena Tiegħi billi jitolbu l- Kappella tal-Ħniena u jitolbu l-Ħniena Tiegħi, għax qed nistenna li kull tifel tiegħi jiftaħ qalbhom u jien se jiġi malajr.”

“Ibqgħu isma’ l-aħbar, uliedi, għax fl- Eġittu se ssib xi ħaġa li tistgħibkom.”

“Id-dinja dalwaqt titlef il-qawwa tagħha, għax l-għadu qed jipprova jikkontrollak. Il -grilja tal-enerġija se tiddgħajjef u se tieqaf mill-enerġija għal żmien qasir, u ġġib l-istrumenti barra mill-ordni, fejn l-umanità se tkun wieqfa għal żmien qasir. Imma afu dan, uliedi, afdaw fl-Imħabba Tiegħi u attenzjoni għal dak kollu li se jkun qed jiġri fid-dinja, għax jien inħalli ħafna u mbagħad tiġi Idi.”

“Itlob għan-nies tat- Tajwan , għaliex ħafna min-nies jgħixu fil-biża ‘issa.”

“Ħafna aktar vulkani se jisfaw biex juru lid-dinja li m’iniex kuntent bih. Itlob għal Ruma , għax dalwaqt se tikkapitula quddiem il-forzi tal-ħażen. Hemm ħafna li se jiġri fis-sena li ġejja li se jfixklu d-dinja kollha.”

“Żomm għajnejk lejn is- sema , għax il-bnedmin se jibżgħu, hekk kif se sseħħ ġrajja li tixxokkja lid-dinja.”

“Int, Ibni qaddis, dalwaqt tirċievi aħbar tajba ħafna u dalwaqt terġa’ tmur lura f’darek, fejn tipprepara lin-nies għat- Twissija li ġejja u tivvjaġġa malajr ħafna lejn il-Ġnus biex tħejjihom, anki għalkemm se jkun qasir, imma r-Rieda ta ‘Alla, se ssir. L-irwol tiegħek bħala l- Aħħar Vigarju għall-Omm Knisja Mqaddsa ser iqum malajr ħafna, ħafna.”

“Inħobbok, il-Blata Tiegħi tas-Salvazzjoni għall-Knisja Omm Qaddisa u nbierek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu Amen. Inħobbok, ibni.”

WILLIAM : Ġesù jmur lura u Ommna Qaddisa tersaq ’il quddiem. Il-Madonna qed iżżomm ir-Rużarju tagħha u tiġi u tpoġġi r-Rużarju Mqaddes fuq rasi.

IL-MADONNA : “Insellimk, Ibni l-maħbub, William u Jiena nbierkuk: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Ir-Rużarju Qaddis, ibni, huwa Barka speċjali – għandha x’taqsam mat- Trijonf tal-Qalb Bla Tebgħa Tiegħi , għax dan ir- Rużarju huwa wieħed ta’ Grazzji Kbar – għandu x’jaqsam mat-Titolu Mbierek finali Tiegħi li se tagħtini l-Knisja. . Hija għandha x’taqsam ma ‘ Medjatriċi tal-Grazzji Kollha, Ko-Redemptrix u Advocacy . Dan it-Titolu huwa għall-aħħar, fejn jien nitrijonfa għall-Knisja u mbagħad tiġi pproklamat bħala l- Papa Pietru II , li jkun dalwaqt.”

“Uliedi tad-dinja, kif Ibni Divina Ġesù tanakom l-istess Kliem li dam eku mad-dinja kollha, nixtieq intenni l-istess Kliem, biex inwissi lil uliedi li d-dinja kif tafuha intom, bil-mod il-mod ġejja lejn Kastig Kbir , id-dinja teħtieġ f’dan iż-żmien. It -Twissijiet Minuri l-Kbir dalwaqt se jidhru lill-umanità, bit- Twissija l-Kbira ġejja fid-dinja, biż-żewġ Comets biex iħabbtu wiċċhom , qabel ma d-dinja ġġib lill-umanità d- dlam għal tlett ijiem – u mbagħad ikun hemm sitt ġimgħat fejn Satana u l-goons tiegħu se jissikket, għax wara t- Tlett ijiem ta’ Dlam , ix – Xemx terġa’ tiddi.”

“Nixtieq li wliedi kollha jkunu konxji ta’ dan, għax l-umanità sejra lejn dawn il-jiem. Ippreparaw infuskom; ipprepara djarkom, l-ikel u x-xorb tiegħek. Kollha Uliedna jridu jippreparaw għal mill-inqas ġimagħtejn, għax id-dinja se tieqaf qatt ma dehret jew tinħass mill-umanità. 

“Id- dlam tal-Kometi se jikkawża dlam li jiġi u djar biss bix- Xemgħat Imbierka se jkollhom id-dawl. Tibżgħux għad-djar li mhux se jkunu ppreparati, għax Alla jagħlaq id-djar fejn jibqa’ fid-dlam. Alla jipproteġihom, imma ħafna jispiċċaw u jitilqu; ħafna se jkunu barra fid-dinja. Alla se jħalli lil xi wħud jiġu protetti permezz tal-Anġli tagħhom. Imma kun af li dawk kollha li ħadmu kontra Alla u uliedu, se jitħassru, ħlief għal dawk li Alla għandu Pjan speċjali għalihom, għax meta jgħaddi d-dlam, Alla jagħti fehim . Mela itolbu, għeżież uliedi, għax is-Sema kollha qed tistenna li Alla jagħti l-Kelma u kollox isir.”

“U int, Ibni qaddis, iż-żmien tiegħek miexi ‘l quddiem, għax kellek tistenna ħafna snin twal, biex ir-Rieda ta’ Alla, issir għalik kif ilek stenniet biex ir-Rieda Mqaddsa ta’ Alla, tiġi jgħaddi.”

“Intom se tmur fit- Tielet Sema dalwaqt, biex b’mod Mirakoluż tinbidel fiż-żagħżugħ li jipprietka u jgħallem lil ulied Alla, biex kulħadd jimxi fuq il-Pjan ta’ Alla. Ir- Rużarju huwa l-qawwa tiegħek. Kompli nimxi ‘l quddiem fid-Dawl ta’ Alla. Dalwaqt tisma ‘b’xi ħadd li huwa l -Messenger Tiegħi , li jgħinek. Inħobbok u nbierek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Jien inbierek lil uliedi kollha: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Ħu kuraġġ, uliedi, għax Alla għandu Doni speċjali għalikom ilkoll: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Jien inbierek lil dawk kollha li huma għeżież għalik, ibni: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

WILLIAM : Ġesù qal:

SILDNA : “Dalwaqt jiġi għandna Benedittu . Kompli bil-ħidma li tajnikom, għax dalwaqt il-ħin tagħkom ikun mimli ħafna.”

“Nibgħat Barka lill- Monarka Qaddis u lin-nies li jħobbuh u jsostnuh: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Dalwaqt se tiltaqa’. Kun fil-paċi. Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.