Liham kay Charism sa mga Pilipino

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na repasuhin ang Pakete ng mga Charism para sa mga Pilipino.

I-klik ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.