Pagpapakumbaba (unang bersyon)

______________________________________________________________

“Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.”- Mateo 23:11-12 Sa ating pagpapakumbaba ating hinahayaang ang Diyos ang magtaas sa atin. Dahil ating linalagay ang ating sitwasyon o kalagayan sa kanyang mga kamay. Makapangyarihan ang Diyos at marapat lang natin siyang hayaang maging Diyos sa buhay natin. Siya mismo ay nagbigay ng mensahe sa atin ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ni Jesus na siyang nagpahayag sa atin na ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan sa halip ito ay aspeto ng simula ng paghubog sa ating karakter na ayon sa nais niyang maging tayo. Walang talong nagpapakumbaba.

______________________________________________________________

Ang pagpapakumbaba ay naglalagay sa Diyos at sa ating harapan; sa halip na, “Una,” sinasabi namin sa “Hindi, una, kaibigan ko.”

Ang pagpapakumbaba ay nagtutulot sa kapayapaan at pagkakasundo, dissipatses, nagpapagaling ng mga lumang sugat, at itinuturing na mahalaga ang dignidad ng tao.

“Mas mabuting magpakumbaba sa mapagpakumbaba, kaysa ibahagi ang samsam sa mapagmataas.” (Kawikaan 16:19)

Ang pagpapakumbaba ay naghahatid ng karunungan at kapalaluan.

“Datapuwa’t ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sinuman ang magpapakumbaba at sinuman ang magpapakumbaba ng kanyang sarili ay dadakilain.” (Mateo 23:11-12)

“Tunay na sinasabi ko sa inyo, maliban kung kayo ay nagbalik-loob at maging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sinumang magpapakumbaba ng kanyang sarili tulad ng batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:2-4)

Ang Ginintuang Patakaran ay naglalaman ng maraming karunungan. Kung nais nating mahalin tayo, kung nais nating igalang tayo maging ang mga hinanakit sa atin, at kung nais nating matupad tayo nang bukas-palad.

Maaaring maimpluwensyahan ng mga salita ang mga ugnayan ng tao, kabilang na ang digmaan o kapayapaan, dahil ang mga salita ay napakalaking kapangyarihan sa kabutihan at kasamaan. Pinsala sa tsismis ang reputasyon ng isang tao; dapat nating pigilan at iwasan ang pagpaslang sa pagkatao.

Walang gumagawa sa atin ng galit, dahil ito ang sarili nating emosyonal na tugon sa mga pangyayari, at kung minsan ay batay sa maling kahulugan. Ang galit ay maaaring harangan ang komunikasyon at escalate Walang gumagawa sa atin ng galit, dahil ito ang sarili nating emosyonal na tugon sa mga pangyayari, at kung minsan ay batay sa maling kahulugan. Ang galit ay maaaring harangan ang komunikasyon at dagdagan ang pagkamuhi.

Huwag tumugon sa pagkabalisa at kabiguan sa galit, sa halip na maunawaan at madama ang pagdamay, dahil maaari tayong makipagtalo at maiwasan ang mga pagtatalo.

“Laging nawawalan ng mangmang ang kanyang galit, ngunit isang matalinong tao ang humahawak nito pabalik.” (Mga Kawikaan 29:11)

“Lahat ay dapat maging mabilis makinig, mabagal magsalita at magalit, dahil ang galit ng tao ay hindi naghahatid ng matwid na pamumuhay na nais ng Diyos.” (Santiago 1:19-20)

Hiniling ni Jesus na magpatawad tayo, upang mapagkasunawaan at upang iwaksi ang galit.

“Huwag maghangad ng paghihiganti o magtiis ng sama ng loob laban sa isa sa inyong mga tao, kundi ibigin ang inyong kapwa tulad sa inyong sarili. Ako ang Panginoon.” (Levitico 19:18)

“Isang galit na tao ang pumipigil sa pagtatalo, at ang isang taong masama ang gumawa ng maraming kasalanan.” (Mga Kawikaan 29:22)

Masisira natin ang siklo ng galit at ibaling ang ating mga kaaway sa mga kaibigan kapag nagpakita tayo ng pagdamay at pagmamahal.

“May isang kasabihan: ‘Ibigin mo ang iyong mga kaibigan at kapootan ang iyong mga kaaway.’ Ngunit sinasabi ko: Ibigin mo ang iyong mga kaaway! Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo! Sa ganoong paraan sila ay kumikilos bilang mga tunay na anak ng kanilang makalangit na Ama. Dahil nagbibigay ito ng sikat ng araw. sa masama at mabuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at gayundin sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa iyo lamang ang iyong iniibig, ano ang pakinabang nito sa iyo? Kahit mga hamak ay ginagawa iyon. Kung palakaibigan lang siya sa mga kaibigan niya, paano siya naiiba sa iba? Kahit na ang mga pagano ay ginagawa iyon. Ngunit dapat kayong maging sakdal, gaya ng inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:43-48)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.