KAPALALUAN

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Binago ng kapalaluan si Lucifer kay Satanas, ipinakilala niya kina Adan at Eva ang kapalaluan, kamatayan at pagdurusa sa mundo. “Kapalaluan ang pagsi ng lahat ng kasalanan,” pagsulat ni St. Augustine ng Hippo (354-430).

Kapalaluan ay nagsasangkot ng labis na EGO pag-aalaala. Halimbawa, masamang mag-aral nang husto para maging eksperto lamang sa kanyang bukid, dahil ang pagtutuon ng pansin ay ang estudyante.

Ang kapalaluan ay nangunguna sa pitong “nakamamatay na kasalanan,” dahil ito ang “kasalanan ng diyablo.” Suriin ang kapalaluan sa iyong isipan at palitan ito ng pagpapakumbaba.

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.