Papa Pedro II

______________________________________________________________

Papa Pedro II ay ang susunod at huling papa ng Romanong Simbahang Katoliko, na gagabay dito sa panahon Ang Dakilang Kapighatian, at dumalo sa Ikalawang Pagparito ni Cristo. Ang papa sa hinaharap ay hinirang ng Langit at magkakaroon ng maraming Charism na mamuno sa Simbahan sa pinakamagandang panahon nito.  Hihikayatin Niya ang mga clergymen at maglalatag ng mga kalalakihang katulad ni Pedro.

“Kaya pinapayuhan ko ang mga presbyters sa inyo, bilang kapwa tagapangalaga at patotoo sa mga pagdurusa ni Cristo at ng isang taong may bahagi sa kaluwalhatiang ihahayag. Madalas ang kawan ng Diyos sa gitna ninyo, [nangangasiwa] hindi sa pamamagitan ng pamimilit kundi kusang-loob, tulad ng nais ng Diyos, hindi para sa kahihiyan kundi sabik. Huwag panginoon ito sa mga inatasan sa inyo kundi maging mga halimbawa sa kawan. At kapag inihayag ang punong Pastol, matatanggap ninyo ang di-inaasahang korona ng kaluwalhatian.”  (1 Ped 5:1-4)

Si Pedro II ay magiging maingat laban sa mga bulaang propeta upang maiwasan ang mga hiwaga.

“Maging mahinahon at maingat. Ang iyong kalaban ang diyablo ay prowling sa paligid tulad ng isang roaring leon naghahanap para sa [isang tao] upang alisin. Labanan siya nang may pananampalataya, batid na ang inyong kapwa mananampalataya sa buong mundo ay dumaranas din ng pagdurusa. Ang Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa inyo sa kanyang walang-hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Cristo [Jesus] ay manunumbalik, magpapatibay, magpapalakas, at magpapatatag sa inyo matapos kayong magdusa nang kaunti.” (1 Ped 5:8-10)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.