Ang Dakilang Kapighatian

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Satanas ay mabangis na umaatake sa Simbahang Romano Katoliko, dahil alam Niyang lipulin ni Kristo ang Kanyang mga kaaway sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Si Satanas ay dalubhasa sa kasinungalingan at panlilinlang, na mag-uudyok ng digmaan hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo, at ang kanyang mga disipulo ay magsasagawa ng mga karumal-dumal na gawain, tulad ng panggagahasa, pagpapalaglag, at pagpatay sa mga sanggol. Mga Katoliko, humingi ng takip sa Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga sakramento, pangunahin ang Eukaristiya, pagsuko sa Banal na Espiritu at Mariology.

Tutulungan ng Banal na Espiritu si Papa Pedro II na pangunahan ang Simbahan sa panahon ng Ang Dakilang Kapighatian, at siya ang magiging tanglaw ng Katotohanan, Kaalaman at Karunungan upang gabayan ang mga mananampalataya hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.