Ang Oras ng Universal Grace

______________________________________________________________

Oras ng Biyaya

Ngayong MIYERKULES, ang ika-8 ng Disyembre ay isang mahalagang araw – ang Pista ng Immaculate Conception. Ito rin ang araw kung saan noong 1947 binigyan tayo ng ating Mahal na Ina ng Oras ng Biyaya (12pm-1pm).

Ang sabi ng Mahal na Birhen ay ang mga sumusunod: “Nais kong taun-taon, sa ika-8 ng Disyembre, sa tanghali, ay ipagdiwang ang ORAS NG BIYAYA PARA SA MUNDO. Maraming banal at pisikal na grasya ang matatanggap sa pamamagitan ng debosyon na ito. Ang ating Panginoon, ang aking Banal na Anak na si Hesus, ay magpapadala ng Kanyang nag-uumapaw na awa kung ang mabubuting tao ay patuloy na mananalangin para sa kanilang makasalanang kapatid…. hangad ko na ang ORAS NG BIYAYA PARA SA MUNDO ay ipaalam at ipalaganap sa buong mundo. Kung ang sinoman ay hindi makadalaw sa kaniyang iglesya, gayon ma’y mananalangin sa kaniyang tahanan, ay tatanggap din siya ng mga biyaya sa pamamagitan ko…. makakatagpo ng ligtas na hagdan sa langit at tatanggap ng proteksyon at biyaya sa pamamagitan ng aking maka-inang puso.”

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.