Biyaya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Aktwal at Nagpapabanal na mga Grasya ay mga kusang regalo ng pag-ibig at awa ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang pagpapabanal ng biyaya ay nagpapabago sa isang makasalanan bilang isang anak ng Diyos, nananatili sa kaluluwa habang hindi tayo nakagawa ng isang mortal na kasalanan, at maaari nating mabawi ang banal na kaugnayan sa sakramento ng Penitensiya. Ang aktwal na biyaya ay nagsasangkot ng mga lumilipas banal na impulses na divine impulses dahil sa mga gawaing nakapagpapalusog, bilang pagsasaalang-alang sa mga merito ni Kristo, para sa pagkakaisa sa Diyos at Espirituwal na Paglago.

Ang pitong sakramento ay nagbibigay ng biyaya:

• Ang pagpapabanal ng biyaya ay ipinapahayag sa Binyag, Penitensiya, at Pagpapahid ng Maysakit.

• Ang pagpapabanal ng biyaya ay tumataas kapag ang isang sakramento ay tinanggap sa estado ng biyaya.

• Ang aktuwal na biyaya ay ibinibigay ng lahat ng sakramento.

• Ang pagkatao ng sakramento ay talagang nakaimpluwensya sa kaluluwa sa Binyag, Kumpirmasyon, at ang Priesthood.

• Ang kakaibang biyaya ay ibinabahagi ng bawat sakramento sa bawat sakramento sa bawat layunin nito sa kaluluwa.

Ang mga sakramento ay mga sagradong tanda at instrumento ng biyaya. Katoliko ay maaari ring dagdagan ang nagpapabanal na biyaya sa pamamagitan ng panalangin at pagpapakita ng awa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.