Luz de Maria, 6 Disyembre 2021

______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL SA KANYANG MAHAL NA LUZ DE MARIA

DISYEMBRE 6, 2021

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

TANGGAPIN MO ANG PAGPAPALA NA AKING TINATAWAG SA BAWAT TAO SA NGALAN NG BANAL NA KALOOBAN, NA NAGBUBUNGA SA MGA NAHANDA NA SA ESPIRITU.

Mga anak ng Ating Hari, nakikita ko na ang ilan sa inyo ay labis na nalilito: ang iba ay lubos na nakatitiyak sa kanilang sarili, habang ang iba ay kinukutya ang mga babala ng Bahay ng Ama.

Hindi mo pa naiintindihan na kailangan mong mapanatili ang isang permanenteng estado ng kapayapaan. Ang Diyablo ay nasa iyo tulad ng isang leong umuungal, (I Ped. 5:8) Bayan ng Diyos.

IHANDA ANG INYONG SARILI: HUWAG KALIMUTAN, IHANDA ANG INYONG SARILI!

Ang ating minamahal na lupain ng Our Lady of Guadalupe ay mayayanig ng malakas. Kung ang mga taong ito ay manalangin nang may lakas, pagmamahal at pananampalataya, sila ay diringgin at ang pinsala ay mababawasan. Ang mga panalangin ay dapat na pinamamahalaan ng Pananampalataya at ang wastong kalagayan ng Biyaya ng lahat ng nagdarasal.

NAIS KONG HUMINGI NG MAS MARAMING BILANG NG MGA TAO SA LOOB NG SANGKATUAN NA MAGDASAL.

Ang Gitnang Amerika ay hinahampas, ang lupa nito ay inalog. Ang mga Kristiyanong lupaing ito ay nakuha na ng komunismo (1); sila ay pinaglingkuran ng kanilang mga pinuno sa isang pinggan, ng mga yaong, bilang mga katiwala ng kasamaan, ay naghahanda na mag-alay ng mga kaluluwa bilang mga samsam sa Antikristo.

Maging matatag, Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, na walang pagka-dadaliang sa oras na ito. Suriing mabuti ang inyong sarili: ganito dapat ninyong ihanda ang inyong mga sarili, iwanan ang mga basahan na dala ninyo at humahadlang sa inyo na umakyat sa espirituwal.

Ang kasamaan ay nagpapanatili sa iyo na maakit sa kamunduhan at ito ay mahalaga na huwag mong hayaan ang iyong sarili na maakit ng mala-demonyong panlilinlang.

Itakda ngayon sa landas kung saan ang bawat isa sa inyo ay tinawag ayon sa ipinagkatiwala sa inyo, nang hindi nag-aaksaya ng oras, na nauubos.

DUMATING NA ANG KADILIMAN!

Bigyang-pansin, darating ang kadiliman sa Earth nang hindi mo inaasahan. Ang espirituwal na paghahanda ay kinakailangan: tingnan ang inyong sarili –

kamusta ang acting mo?

Kumusta ang iyong karakter?

Tama ba ang iyong pag-iisip o pinangungunahan ka ng masasamang pagnanasa sa iyong kapwa na nagtutulak sa iyo sa inggit at kawalan ng pag-ibig sa kapwa?

Dapat matuto kang magpatawad sa iyong sarili at magpatawad sa iyong kapwa. Huwag humatol: ipaubaya sa Diyos ang paghatol.

Baguhin ang iyong buhay; huwag magpakasawa sa maling pagnanasa na mag-aakay sa iyo palayo sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo at Ating Reyna at Ina ng Huling Panahon.

BILANG PRINSIPE NG HEAVENLY LEGIONS AY DUMATING AKO NG KATOTOHANAN SA AKING BIBIG . Hindi ako pumarito para alalahanin ka, ni para mag-alala o mag-alala. Hindi ko nais na takutin ka, ngunit sa kabaligtaran, hinihiling ko sa iyo:

Bakit ka matatakot kung ikaw ay nabubuhay na gumagawa ng mabuti?

Paanong ang mga anak ng Diyos, na gumagawa at kumikilos para sa kabutihan, ay nababahala sa inihayag na Katotohanan?

ANAK KAYO NG ATING HARI AT PANGINOONG HESUKRISTO, ANG MGA NABUHAY SA ANINO NG KANILANG PANGINOON, HINDI NATATAKOT SA ARAW O GABI SAPAGKAT NANATILI SILANG TIGTAS SA ILALIM NG DIOS NA PROTEKSYON.

Sino ang hindi nagnanais na malaman ang Katotohanan ng kung ano ang darating upang maghanda?

Normal para sa tao ang takot, bagama’t tungkulin ng Diyos na bawasan ang takot sa mga bagay ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo na inilarawan sa aklat ng Apocalipsis. Ang sangkatauhan ay tinatawag na higit na magtiwala sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Ating Reyna at Ina at mas kaunti sa sarili nito.

“Alalahanin mo kung ano ang iyong natanggap at narinig; sundin ito, at magsisi. Kung hindi ka magigising, darating ako na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako pupunta sa iyo.” (Apoc. 3:3)

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin para sa Indonesia : ito ay magdurusa at magdurusa nang matindi.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin para sa mga Balkan : ang mga kapangyarihan ng daigdig ay dumating sa rehiyong ito.

Manalangin mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin para sa Mexico : ito ay mayayanig nang husto.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ipanalangin ang Estados Unidos .

Dinadala ka mula sa isang lugar patungo sa isa pa, mula sa isang pag-urong hanggang sa susunod na patungkol sa kalusugan, at mayroong gulat:

Nasaan ang Faith, nasaan ang “I believe in You Lord”?

Nasaan ang Pananampalataya sa proteksyon ng Ating Reyna at Ina at ang proteksyon ng Angelic Choirs?

Pasulong, Bayan ng Diyos, patuloy!

KAILANMAN HINDI KA PABABAYAAN.

ANG AKING MGA LEHIYON AY SAKOP SA IYO: HUWAG MANGAKOT.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Komunismo…

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sapagka’t ililigtas ka niya sa silo ng manghuhuli at sa nakamamatay na salot; (4) tatakpan ka niya ng kanyang mga pakpak, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan; ang kanyang katapatan ay isang kalasag at kalasag. (5) Hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi, o sa palaso na lumilipad sa araw, (6) o sa salot na umuusad sa kadiliman, o sa pagkawasak na sumisira sa tanghali. (7) Maaaring mahulog ang isang libo sa iyong tagiliran, sampung libo sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. (8) Titingnan mo lamang ang iyong mga mata at makikita mo ang kaparusahan sa masasama. (9) Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang Kataastaasan ay iyong tahanan, (10)walang kasamaang darating sa iyo, walang salot na lalapit sa iyong tolda. 11 Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. ( Aw 91:3-11 )

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.