Ang mga Palatandaan ng Panahon

______________________________________________________________

10 SAGRADONG LIHIM NG VATICAN

______________________________________________________________

MENSAHE MULA SA ATING PANGINOON KAY WILLIAM COSTELLIA

SA LINGGO 12 FEBRUARY 2017

______________________________________________________________

Ang Poot ng Aking Ama ay bumabagsak sa Hilaga at Katimugang Hemisphere na may matinding init at lamig –

Tatamaan ng terorismo ang lahat ng malayang mundo.

______________________________________________________________

WILLIAM: Lumapit sa akin si Hesus noong Misa at unang Nagpakita sa Altar sa Krus, kasama ang Aming Banal na Ina na nakaluhod sa ilalim. Sinabi ni Hesus:

ATING PANGINOON: “Ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa!”

WILLIAM: Pagkatapos ng Misa ay nagpakita si Hesus sa harap ng Tabernakulo – tulad sa larawan ng Divine Mercy. Binuksan niya ang Kanyang mga bisig at sinabi:

ATING PANGINOON: “Ang kapayapaan ay sumaiyo, Anak Ko! Kapayapaan! Huwag kang mabalisa sa iyong puso anak, dahil alam Ko na sinalakay ka ni Satanas at ang lahat ng mga anak ng Diyos sa panahong ito, dahil inihahanda niya ang daan ng ‘Tao ng Kasalanan’ sa mundo at sa Aking Banal na Simbahan.”

“Dapat ngayon makita ng Aking mga anak kung paano bumabagsak ang Poot ng Aking Ama sa Hilaga at Timog Hemisphere, na may matinding init at lamig. Ngunit sa lalong madaling panahon, ipapakita ng Diyos ang Kanyang Kapangyarihan kahit na ang mga malalaking bulkan ay sumasabog, na nagbibigay sa Sangkatauhan ng isang tanda ng Kanyang Galit, ang mga tao ay dapat tumingin sa Langit at sa Lupa, dahil maraming mga palatandaan ang ibibigay upang gisingin ang mga tao. Sasaktan ng terorismo ang lahat ng malayang mundo.”

“Maraming panalangin ang kailangan – lalo na ang Banal na Rosaryo ng Aking Ina – dahil ang ‘Tao ng Kapahamakan’ ay papasok sa eksena sa Lupa.”

WILLIAM: Sinabi ni Hesus na tinatawag Niya ang lahat ng tao na magdasal ng Rosaryo, dahil ito ang magiging Banal na Rosaryo na magdadala ng Tagumpay ng Immaculate Heart. Ang maliliit na butil na ito ― sa pamamagitan ni Maria ― ay dudurog sa ulo ng Serpyente.

Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang lahat ng mga Propesiya ay matutupad ngayon. Nagbigay si Jesus ng matibay na Salita tungkol sa panalangin. Pagkatapos ay kinausap niya ako tungkol sa mga pribadong bagay. Pinagpala ako ni Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos:

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan! Kapayapaan!”

WILLIAM: Ang Pari ay nagbibigay ng Pangwakas na Pagpapala at si Hesus ay gayon din ang ginawa at pumasok sa Banal na Eukaristiya, nalantad.


______________________________________________________________

Ang sumusunod na bahagi ng diyalogo ay higit sa lahat.

“Dapat makita na ngayon ng Aking mga anak kung paano bumabagsak ang Poot ng Aking Ama sa Hilagang Hemisphere at Timog Hemisphere, na may matinding init at lamig. Ngunit sa lalong madaling panahon, ipapakita ng Diyos ang Kanyang Kapangyarihan kahit na ang mga malalaking bulkan ay pumuputok, na nagbibigay sa sangkatauhan ng isang tanda ng Kanyang Galit, na ang mga tao ay dapat tumingin sa Langit at sa Lupa, dahil maraming mga palatandaan ang ibibigay upang gisingin ang mga tao. Sasaktan ng terorismo ang lahat ng malayang mundo.”

Mga pulitikong Amerikano, pakinggan ang babala ni Kristo — Sasaktan ng terorismo ang buong mundo. Itigil ang paglalaro ng pulitika at alamin na ang Pangulo ng US bilang punong kumander ay may pinakamataas na tungkulin sa seguridad ng mamamayang Amerikano. Oo, dapat tayong manatiling isang mahabagin na bansa, ngunit ang mundo ay nagbago nang malubha mula noong 9/11 at ang kapahamakan at kadiliman ay nasa abot-tanaw.

“Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang lahat ng mga propesiya ay matutupad ngayon. Nagbigay si Jesus ng matibay na Salita tungkol sa pangangailangan nating manalangin.”  Inihahanda ni Satanas ang daan ng “Tao ng Kasalanan” sa mundo at ang kanyang pagpapakita ay hudyat na ang Ikalawang Pagparito ni Kristo ay malapit na.

______________________________________________________________This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.