Pananampalataya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pananampalataya ay ang teolohikong birtud kung saan tayo naniniwala sa Diyos, lahat ng Kanyang sinabi at inihayag, at ang Banal na Simbahan ay iminungkahi sa atin, dahil ang Diyos ay katotohanan mismo. “Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya” (Roma 1:17), dahil ang pananampalataya ay humahantong sa isang ganap na pangako sa Diyos.

Ang pananampalataya ay hindi pangkaraniwan dahil hindi natin ito matatamo nang mag-isa kundi madaragdagan ito sa pamamagitan ng panalangin at espirituwal na paggamit. “Palakihin ninyo ang aming pananampalataya” (Lucas 17:5), nanalangin ng mga apostol. Ang ating pananampalataya ay dapat na matatag, buo at sumasaklaw, dahil kung tayo ay nagdududa o tumatanggi sa ilang mga katotohanan, tinatanggihan natin ang Diyos at ang Kanyang awtoridad.

Ang mga Kristiyano ay dapat ipahayag, saksihan at ipalaganap ang pananampalataya. “Ang sinumang kumikilala sa Akin bago ang iba ay kikilalanin Ko sa harap ng aking Ama sa langit. Ngunit ang sinumang tumanggi sa Akin sa harap ng iba, itatatwa Ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit.” (Mateo 10:32-33) “Ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.