Kasal

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang kasal ay isang natural na institusyon, isang unyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, para sa kapwa suporta at pagpaparami.

Ang kasal ay may apat na elemento:

Ito ay isang unyon ng magkaibang kasarian.

Ito ay isang panghabambuhay na pagsasama, na nagtatapos lamang sa pagkamatay ng isang asawa.

Ibinubukod nito ang isang unyon sa sinumang ibang tao hangga’t umiiral ang kasal.

Ang panghabambuhay nitong kalikasan at pagiging eksklusibo ay ginagarantiyahan ng kontrata.

Itinaas ni Kristo ang natural na institusyon sa isang sakramento sa isang kasal sa Cana. Iginiit ng Simbahang Katoliko ang kasal sa pagitan ng mga bautisadong Kristiyano na nilayon bilang isang kontrata na bumubuo sa Matrimony. Ang mga ministro ng sakramento ay ang mga asawa, at ang epekto ay nagpapabanal sa Grasya para sa kanila.

Ang pag-aasawa ay nakatuon sa kapakinabangan ng komunidad: pagtutulungan ng mag-asawa at pag-unlad ng bayan ng Diyos. Ang banal na buhay at pag-ibig ay ipinapaalam sa mag-asawa, at ang biyaya ay tumutulong sa kanila na maging tapat at mabuting magulang.

Ang mga mag-asawa ay may posibilidad na balewalain ang biyayang ito at piliin ang natural na institusyon. Ang ugali ay may mga epekto kabilang ang pagtaas ng diborsyo at hindi epektibong pagiging magulang.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.