Ang Totoong Cristo at Huwad na Cristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

At sinabi Niya, “Tiyakin na hindi ka mailigaw; sapagkat marami ang darating sa Aking pangalan, na magsasabi, ‘Ako nga Siya,’ at, ‘Ang oras ay malapit na.’ Huwag kayong sumunod sa kanila.” (Lc 21:8)

“Kung gayon kung may magsabi sa inyo, ‘Narito, narito ang Kristo,’ o ‘Nariyan Siya,’ huwag kayong maniwala sa Kanya. Sapagka’t magsisilitaw ang mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang. Narito, sinabi ko sa iyo nang maaga. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, ‘Narito, Siya ay nasa ilang,’ huwag kayong lalabas, o, ‘Narito, Siya ay nasa loob ng mga silid,’ huwag kayong maniwala sa kanila.” (Mat 24:23-26)

______________________________________________________________

“Sapagka’t ang Panginoon Mismo ay bababa mula sa Langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Dios, at ang mga patay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli. Kung magkagayo’y tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayo’y palagi tayong makakasama ng Panginoon.” (1 Tes 4:16-17)

Itinuro sa atin ni apostol Pablo ang mga pangunahing tuntunin upang makilala si Kristo sa Kanyang mga impostor.

“Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. Sapagkat ang pagdating ng Anak ng Tao ay magiging katulad ng mga araw ni Noe. Sapagka’t gaya ng mga araw na yaon bago ang baha, sila’y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila naunawaan hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat; gayundin ang pagparito ng Anak ng Tao. Pagkatapos ay magkakaroon ng dalawang lalaki sa parang; kukunin ang isa at iiwan ang isa. Dalawang babae ang maggigiling sa gilingan; kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya’t maging alerto, sapagkat hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon.” (Mat 24:36-42)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.