Satanas: ang Guro ng Kasamaan

______________________________________________________________

Bakit ganito ang hitsura ni Satanas?

Ang pinagmumulan ng hitsura ni Satanas!

______________________________________________________________

Ang huling bahagi ng Amang Gabriele Amorth, dating punong umiiral na Roma, ay tumugtog ng malaking digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, na nagtatanghal ng 70,000 exorcism sa loob ng mahigit 30 taon. Napansin niya ang ibayong mga kabataan sa ilalim ng impluwensya ng kasamaan.

“Dapat malaman ng mundo na umiiral si Satanas, sinabi ni Itay sa Katoliko News Agency (CNA) noong 2011. Ang diyablo at ang mga demonyo ay marami at may dalawang kapangyarihan sila, ang ordinaryong at pambihira. Ang ordinaryong kapangyarihan ay ang pagtukso sa tao na ilayo ang kanyang sarili sa Diyos at dalhin siya sa Impiyerno. Ang gawaing ito ay ginagamit laban sa lahat ng kalalakihan at kababaihan sa lahat ng lugar at relihiyon. Ang pambihirang kapangyarihan ay kumikilos kapag pinagtuunan ni Satanas ang kanyang pansin sa isang tao. Ang umiiral na kategorya ng pansin na iyon sa apat na uri: diabol na pag-aari; diabol na katulad ng sa kaso ni Padre Pio, na binugbog ng diyablo; mga obsesyon na akayin ang isang tao sa kawalang-pag-asa at impestasyon, at ang trabaho ng diyablo sa isang espasyo, hayop o bagay.”

Sinabi ni Fr. Amorth na bihira ngunit bihira ngunit tumataas at nag-aalala sa dami ng mga kabataang naapektuhan ni Satanas sa pamamagitan ng mga sekta, séances at droga. “Nangako ang Diyos na hindi Niya tutulutan ang mga tukso na higit pa sa ating mga kalakasan,” patnubay na magagamit ng lahat para labanan si Satanas.

Talunin muna ang mga tukso sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito, at pangalawa sa panalangin, kabilang na ang Mass.

“Si Jesucristo” ang pangalang umiiral nang madalas tawagin upang palawakin ang mga demonyo, ngunit bumaling din sa mga banal para humingi ng tulong. Pope John Paul II ay napatunayan ng isang malakas na intercessor. Tinanong ni Fr. Amorth kay Satanas: “Bakit takot ka kay John Paul II?” “Sinira niya ang mga plano ko sa pagkahulog ng Komunismo sa Russia at Eastern Europe. Hinila niya ang napakaraming kabataan mula sa aking mga kamay,” sagot ni Satanas.

Ang Pinagpalang Ina ang pinakamakapangyarihang tagamasitan! Itinanong ng umiiral na si Satanas: “Bakit mas natatakot kayo kapag isinasamo ko ang Ating Lady kaysa kay Jesucristo?” “Mas hiyang-hiya akong matalo ng isang tao kaysa kay Jesus,” sagot ni Satanas.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.