Mensahe ni Hesus sa Wakas ng Panahon

______________________________________________________________

Ano Magaganap sa Katapusan ng Panahon Huling mga Araw

Pagtatapos ng Panahon at Armageddon

______________________________________________________________

Mga minamahal na anak, ang kapangyarihan ng aking Maluwalhating Dugo at mga Sugat, ay ang pinakamahusay na panlaban sa anumang virus, salot o pandemya; ipanalangin ang panalangin ng aking Dugo sa umaga at gabi, (gawin itong) takip sa iyong mga anak at kamag-anak; Tinitiyak ko sa iyo na kung ipagdadasal mo ito nang may pananampalataya, walang virus, salot o pandemya ang maaaring makapinsala sa iyo.

Ang Aking Kapayapaan ay sumainyo, aking mga Minamahal na Anak.

Aking mga anak, ang mga araw ng paghihirap, pagkatiwangwang at taggutom ay nalalapit na; ang sangkatauhan na ito ay tumatangging makinig sa Akin, kahit gaano Ko sila tawagin sa pamamagitan ng aking mga instrumento upang magbalik-loob, patuloy silang tumalikod sa Akin at hindi ang kanilang mukha. Ang Aking Babala ay mahuhuli ang karamihang hindi handa; lahat ng inilarawan sa Banal na Salita para sa panahong ito, ay natutupad sa kabuuan nito; ang oras ng aking Awa ay nasa count-down; ang tanging bagay na darating, ay ang pagdating ng Babala at ang Himala, para sa aking Hustisya na makapasok.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.