Pentecoste

______________________________________________________________

Araw ng Pentecostes, Pagbuhos ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

Nang matupad na ang panahon para sa Pentecoste, magkakasama silang lahat. At biglang nagmula sa kalangitan ang ingay tulad ng malakas na hangin sa pagmamaneho, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila naroroon. Pagkatapos ay nagpakita sa kanila ang mga dila tulad ng apoy, na naghihiwalay at nagpahinga sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa iba’t ibang wika, habang pinagagaling sila ng Espiritu.

Ngayon, may mga debosyonal na Judio mula sa bawat bansa sa siilalim ng langit na nanatili sa Jerusalem. Sa tunog na ito, nagtipon sila sa maraming tao, ngunit nalito sila dahil narinig ng bawat isa na nagsasalita sila sa sarili niyang wika. (Ang Mga Gawa 2:1-6)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.