Ipinadala Ako ng Diyos sa Pagtatapat

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dumating ako sa Estados Unidos noong Hunyo 1976, sa edad na 21, at regular na humingi ng sakramento ng Penitensiya, ngunit iniisip ko kung ako lang ang makasalanan sa parokya, dahil madalas akong mag-isa. Pagkatapos ay hindi ako naghahanap ng regular na Penitensiya.

Noong Mayo 27, 2012, Linggo ng Espiritu Santo, ang bulag, batikang si Padre Patrick Martin ay bumisita sa aming parokya upang ipahayag ang isang misyon sa isang sister parish. Pagkatapos ay binigyan ako ng Ama sa Langit ng isang malinaw at malinaw na mensahe: “Ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan kay Padre Patrick dahil “Gusto kitang patawarin at pagpalain.”

Sumali ako sa misyon at pinawalang-sala ako ni Padre Patrick sa mga kasalanan ko sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.