Huwag Matakot

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Binigyan ako ng Banal na Espiritu ng misyon nang makita ko ang Tao uhaw sa Diyos, ngunit nag-atubili akong ilathala ang testimonial artikulo Makipag-usap sa Banal na Espiritu.  Nang ilathala ko ang publikasyon, nagkaroon ako ng lokasyon matapos pagnilayan ang pang-uusig ni Cristo sa pamamagitan ng pag-uusig ni Saulo ng Tarsus at ng kanyang pagbabalik-loob.

“Inusig Ako ni Apostol Pablo at isinalaysay ang pag-uusig. Huwag kang matakot na ilathala ang artikulo, dahil hindi mo ako inusig kailanman at walang sinumang mag-uusig sa inyo,” sabi ni Cristo.

Ang kanyang paghahayag ay telepathic, tulad ng Banal na Espiritu. Napansin ko na si Cristo ay magnetic at ang Banal na Espiritu pragmatic.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.