Hindi Inaasahang Pagbabago sa Vatican

______________________________________________________________

See the source image

Vatican

______________________________________________________________

Ngayon ay makikita mo ang puwersa ng mga elemento na umaangat laban sa makasalanang sangkatauhan! Manalangin at kumilos upang maunawaan ng iyong mga kapatid na ang pagbabago ay apurahan. Ipanalangin na ang lahat ay maliwanagan at ang kanilang mga mata ay patuloy na makita kung paano nila Ako sinasaktan ng kanilang mga gawa at kilos.

Tinatawag Ko kayo upang ipakita na kayo ay mga saksi ng Aking mga babala: kung saan ito ay mainit, ngayon ay bumabagsak ang niyebe, at kung saan nagkaroon ng niyebe, mayroong nakasisindak na init.

MGA MAHAL KO, ANG INAANTAY AY LUMAPIT NA. Naririnig Ko ang Aking mga anak na nagsasabing: “Matagal na akong naghintay at walang nangyayari”. Ang mga kaganapan ay hindi magbibigay sa iyo ng oras upang isipin kung ano pa ang maaaring dumating. Ang Aking Simbahan ay mas masusubok: ang isang hindi inaasahang pagbabago sa Vatican ay maglalagay sa Aking Mga Tao sa gilid.

______________________________________________________________

“Manalangin, Bayan ng ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang Simbahan ay nagdurusa sa mga pagbabago na biglang lilitaw,” sabi ng Arkanghel Michael kay Luz de Maria noong Enero 1, 2022.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.