Mga Bunga ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang siyam na bunga ng Bibliya ng Banal na Espiritu ay binubuo: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, pagkabukas-palad, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. (Galacia 5:22-23) Sinasaklaw ni San Pablo ang pag-ibig, ang pangunahing bunga, sa isang buong kabanata. (1 Corinto 13)

______________________________________________________________

“Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” (Mateo 22:39)

Mamuhay ayon sa Espiritu at huwag bigyang kasiyahan ang laman, sapagkat ito ay may mga pagnanasa laban sa Espiritu. Ang mga gawa ng laman ay katuwaan, poot, tunggalian, paksyon, pangkukulam, paninibugho, imoralidad, karumihan, idolatriya, mga pagkakasalungatan, kahalayan, pagputok ng poot, mga gawa ng pagkamakasarili, mga okasyon ng inggit, pag-iinom, at iba pa. Ang nagbibigay-kasiyahan sa laman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung sino ang kay Kristo ay ipinako sa krus ang kanyang laman kasama ang mga hilig at pagnanasa nito.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Hindi ito mainggitin, magarbo, mapagmataas, walang pakundangan, at hindi naghahangad ng sariling kapakanan, hindi mabilis ang ulo, hindi nag-iisip ng pinsala, hindi natutuwa sa maling gawain ngunit natutuwa sa katotohanan. Ang pag-ibig ay naniniwala, umaasa at nagtitiis sa lahat ng bagay.

______________________________________________________________

Kung wala akong pag-ibig, wala ako, Panginoon

Ang pag-ibig ay komprehensibo, ang pag-ibig ay nakakatulong, ang pag-ibig ay walang inggit, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng masama.

Ang pag-ibig ay hindi nagagalit, ang pag-ibig ay hindi bastos, ang pag-ibig ay hindi makasarili, ang pag-ibig ay hindi nababaluktot.

Ang pag-ibig ay nagdadahilan sa lahat, ang pag-ibig ay pinaniniwalaan ang lahat, ang pag-ibig ay naghihintay sa lahat, ang pag-ibig ay laging tapat.

Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, bago magwakas ang Diyos; Ang pag-ibig ay isang bagay na walang hanggan, hindi kailanman, hindi magwawakas.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.