Ang Dakilang Digmaan ay Parating

______________________________________________________________

See the source image

MENSAHE NI MARIA

PEDRO REGIS

Anguera Brazil

Disyembre 16, 2021

______________________________________________________________

“Minamahal na mga anak, huwag hayaang agawin ng demonyo ang inyong kapayapaan at iligaw kayo sa landas na ipinakita ko sa inyo. Lumuhod kayo sa panalangin. Kayo ay patungo sa isang masakit na kinabukasan. Isang malaking digmaan ang darating, at ang mga nagmamahal lamang sa katotohanan. ay magtitiis na matatag sa pananampalataya. Mga matatapang. ang mga sundalong nakasuot ng damit ay lalaban upang ipagtanggol ang nag-iisang Simbahan ng Aking Hesus (Simbahan Katoliko), at ang sakit ay magiging matindi para sa Aking mga sumasamba. Nahihirapan ako dahil sa mga nangyayari sayo. Humanap ng lakas sa taimtim na panalangin, sa Kumpisal at sa Eukaristiya. Yaong kanilang nakikinig sa Aking mga panawagan, sila ay makakaranas ng isang malaking tagumpay. Pasulong, nang walang takot! Mahal kita at lagi kitang makakasama! Ito ang mensaheng ibinibigay ko sa inyo ngayon sa Pangalan ng Kabanal-banalang Trinidad. Salamat sa pagpayag na makilala kita ng isa pang beses dito. Pinagpapala kita: sa Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Manatili sa kapayapaan.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.