Patawarin ang Sarili

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad natin sa ating mga may utang.” (Mateo 6:12) Ito ay isang mahalagang mithiin na dapat ninyong simulan sa Pagpapatawad sa Inyong Sarili, dahil maaari kang mahuhumaling sa kasalanan sa kapinsalaan ng Espiritwal na Pagla.

Mahalagang patawarin ang inyong sarili bilang pagpapatawad sa iba. Ang pagpapatawad sa inyong sarili ay nagpapahiwatig ng inyong panghawakan laban sa inyong sarili upang makakilos kayo sa Diyos, dahil dapat ninyo Siyang sundin, manirahan sa anumang totoo, marangal, tama, dalisay, at kahanga-hanga.

Ang negatibong lakas na magalit, mapoot, at maghinanakit laban sa inyong sarili ay pagod, at pinagkakaitan kayo ng lakas para sa espirituwal na pag-unlad sa larawan ng Diyos. Ang pagpapatawad sa inyong sarili ay nangangailangan ng tapang at lakas na daigin ang inyong sarili at magkaroon ng kapayapaan sa loob. Ang pagpapatawad sa inyong sarili ay mahalaga sa ating kapwa, sapagkat mas matagal ninyong pinahihirapan ang mas masasaktan ninyong damdamin. Hindi mo mababago ang nakaraan, subalit mapagagaling mo ang iyong buhay na nagpapalit ng negatibong damdamin!

Isipin ang panalangin.

Ama sa Langit, pinatatawad ko ang aking sarili dahil gusto kong isilang na muli. Pinipili kong pigilan ang galit at kaparusahan, dahil pinipigilan nila ako, nasaktan ang aking kapwa, at namatay si Hesus para sa aking mga kasalanan.  Bigyan ninyo ako ng Inyong Biyaya para sa Espirituwal na Pag-unlad.  Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.