Nagpapatawad nang hindi Nakipagkasundo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pinatatawad tayo ng Diyos at nakipagkasundo tayo sa Kanya sa sakramento ng Penance. Bagaman sa pangkalahatan ay kanais-nais na makipagkasundo sa ating kapwa kapag pinatawad natin siya, ang pagkakasundo ay hindi lubos na kailangan. Sa ilang mga kaso, tulad ng isang pedophile at isang mapang-abusong asawa, hindi inirerekomenda ang pakikipagkasundo.

“Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin” (Mateo 6:12). Ang utos ay hindi nangangailangan ng pagpapanumbalik ng isang relasyon. Ang pangunahing salita ay utang — maawaing Diyos patawarin mo ako gaya ng pagpapatawad ko sa aking kapwa. Dapat nating sundin ang utos ng Banal na Guro.

Kapag nagpapatawad tayo, pinapalitan natin ang mga negatibong emosyon, tulad ng galit at hinanakit, ng positibong emosyon, tulad ng pagmamahal at kabaitan, para sa ating sariling kapayapaan ng isip. Ang pagpapatawad ay ang birtud ng matalino at matapang!

Mga Elemento ng Pagpapatawad

• Pagkilala sa maling gawain sa sarili

• Pag-unawa sa katwiran ng maling gawain

• Pagpapanumbalik ng kaligtasan

• Pagpapaalam

Dapat nating buhayin ang mga negatibong emosyon na nararanasan natin sa isang paglabag upang palayain ang ating sarili. Maaari tayong magpasiya na makipagkasundo sa lumabag, magtatag ng bagong hangganan, iwasan siya, o wakasan ang relasyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.