7 Taon Treaty

______________________________________________________________

See the source image

ISRAEL

______________________________________________________________

Ang Antikristo ay magsa-sign ng isang kasunduan para sa pitong taon sa Israel pagkatapos ng digmaan ng Gog & Magog, at ang sandali ng paglagda markahan ang simula ng pitong-taong kapighatian.

At siya ay gagawa ng matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo [pitong taon], subalit sa kalagitnaan ng linggo ay titigil siya sa pagsasakripisyo at handog ng butil; at sa pakpak ng mga karumal-dumal na gawain ay darating ang isang taong gumagawa ng mapangwasak, maging hanggang sa ang ganap na pagkawasak, ang isa na inilahad, ay ibubuhos sa taong gumagawa ng mapanglaw.”  (Daniel 9:27)

Ang isang linggo ay may pitong araw at isang araw na tumutugma sa isang taon. Ang huling 42 buwan ay tinatawag na ang Matinding Kapighatian at ang Karumal-dumal na Pagkawasak ay ang susi na agad nauna sa Matinding Kapighatian at ay ang huling pagkakataon na tumakas mula sa ang Antikristo.

Ang pagtatayo ng Ika-3 Templo ng Jerusalem ay magaganap sa unang 42 buwan ng Kapighatian, at magsisimula ang Dakilang Pagdurusa kapag iniupo ni Antikristo ang kanyang upuan sa Templo at magwawakas sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

“Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong HesuKristo at sa ating pagtitipon sa Kanya, na huwag kayong madaling mabagabag sa inyong kahinahunan o mabagabag alinman sa espiritu o mensahe o sulat na parang mula sa sa amin sa epekto na ang araw ng Panginoon ay dumating na. Huwag kayong linlangin ninuman sa anumang paraan, sapagkat hindi ito darating malibang dumating muna ang apostasya, at mahayag ang tao ng katampalasanan, ang anak ng pagkawasak, na sumasalungat at nagmamataas sa kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na diyos o bagay na sinasamba, kaya na siya ay nakaupo sa templo ng Diyos, na nagpapakita ng kanyang sarili bilang Diyos. Hindi mo ba naaalala na noong kasama pa kita, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito? At alam mo kung ano ang pumipigil sa kanya ngayon, upang sa kanyang panahon ay mahayag siya. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagana na; tanging siya na ngayon ay pumipigil ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis sa daan. Kung magkagayo’y mahahayag ang makasalanan na papatayin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng Kanyang bibig at wawakasan sa pagpapakita ng Kanyang pagparito; samakatuwid nga, ang isa na ang pagdating ay ayon sa gawain ni Satanas, na may lahat ng kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang huwad, at sa lahat ng panlilinlang ng kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang maligtas. Dahil dito, ang Diyos ay magpapadala sa kanila ng isang mapanlinlang na impluwensya upang sila ay maniwala sa kung ano ang hindi totoo, upang silang lahat ay mahatulan na hindi naniniwala sa katotohanan ngunit nasiyahan sa kasamaan.” (2 Mga taga-Tesalonica 2:1-12)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.