Ang Antikristo

______________________________________________________________

Ang Antikristo

______________________________________________________________

“At ang bawat espiritung hindi kumikilala kay Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng antichrist na, tulad ng narinig ninyo, ay darating, ngunit sa katunayan ay nasa mundo na.” (Juan 4:3)

Ang pinakadakilang Antichrist — ang katampalasanan — ay babangon sa kapangyarihan sa Ang Katapusan ng Panahon, at makakaakit ng maraming tagasunod. Kilalanin ang Biyaya ng Diyos bago ang pagpapakita ng AntiKristo — siya ay nasa mundo at malapit nang mag-debut — dahil pagkatapos noon ay magiging mahirap na magbalik-loob kay Kristo.

“Sapagkat ang misteryo ng katampalasanan ay gumagana na. Ngunit ang pumipigil ay gawin lamang ito para sa kasalukuyan, hanggang sa maalis siya sa eksena. At kung magkagayo’y mahahayag ang makasalanan, na papatayin ng Panginoon [Hesus] sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at gagawing walang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kaniyang pagparito, ang isa na ang pagparito ay nagmumula sa kapangyarihan ni Satanas sa bawa’t makapangyarihang gawa at sa mga tanda. at mga kahanga-hangang kasinungalingan, at sa bawat masamang panlilinlang para sa mga napapahamak dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maligtas.” (2 Mga taga-Tesalonica 2:7-10)

Ang pagdating ng Antikristo ay hindi maaaring mangyari hangga’t mayroong sapat na Apostasiya sa mundo. Ang walang pigil na Antikristo ay magpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga gawa, tanda at kababalaghan upang linlangin ang mga hinirang, at ang ilan ay mapapahamak dahil tatanggihan nila si Kristo. Lilipulin niya ang Antikristo sa Ikalawang Pagparito ni Kristo. Iwasan si Satanas sa pamamagitan ng Espirituwal na Pag-unlad.

“Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapighatian, na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang maliligtas; ngunit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin sila.” (Mateo 24:21-22)

Alam ni Satanas ang kanyang kapalaran, kaya naglunsad siya ng isang matinding pangwakas na labanan laban sa Simbahang Katoliko upang maging sanhi ng kapahamakan sa maraming tapat. . . Si Satanas ay isang master ng kasinungalingan, pagbabalatkayo, pagkawasak at maling pangako, at nag-uudyok ng digmaan at kasinungalingan sa pamamagitan ng mga huwad na propeta.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.