Malapit na ang Antikristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Antikristot ay isang fallen angel, na magde-debut pagkatapos ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig na nagpapanggap bilang Mesiyas.

Ang artikulong Mga Bulaang Kristo ay nagpapakita ng dalawang panuntunan para sa personal na pag-iwas sa Ang Antikristo. Si Kristo ang Mesiyas na ipinangako sa Israel, at ang Antikristo, ang anak ni Satanas, ay sasalungat kay Kristo at magiging master ng kasinungalingan, panlilinlang at pagkawasak. Pipirmahan ng Antikristo ang isang Kapayapaan Treaty sa Israel at marami pang ibang bansa para wakasan ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig at magkaroon ng huwad na kapayapaan.

Siya ay magiging napakagwapo, kaakit-akit, maliwanag at mapang-akit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.